Naar beginpagina

Genealogie BAKKER, van Noord-Scharwoude
(8 generaties)


>index

   I. Sijmon Pietersz BAKKER,
tr. Noord-Scharwoude 11 febr. 1685 Trijn JANS, ged. (nederd. geref.) verm. Oudkarspel 3 sept. 1662 als dochter van Jan Broer, overl. Noord-Scharwoude 14 dec. 1732, impost op begr. ald. 17 dec. 1732 (pro deo), dr van Jan Jansz BROER en verm. Vroutien ARIS.
   IIa. (van I) Pieter Sijmonsz BAKKER, ged. (nederd. geref.) Noord-Scharwoude 20 jan. 1686, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 25 febr. 1720, woonde volgens de lidmatenlijst in 1720 'Over de Brug', impost op begr. Noord-Scharwoude 28 okt. 1757 (pro deo), tr. 1° Grietje ALDERTS, impost op begr. Noord-Scharwoude 16 febr. 1713 (pro deo),
ondertr. (impost) 2° Noord-Scharwoude 29 april 1713 (pro deo, zij weduwe van Zuid-Scharwoude) Griet Jans SPAN, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 19 febr. 1721, impost op begr. ald. 11 maart 1748 (pro deo),
ondertr. (impost) 3° Noord-Scharwoude 15 juni 1748 (pro deo, zij weduwe van Warmenhuizen) Jannetje POULIS, impost op begr. ald. 1 febr. 1754 (pro deo), wed. van N.N.

   IIb. (van I) Aris Sijmonsz BAKKER, doet belijdenis (nederd. geref.) Noord-Scharwoude 25 febr. 1720 (woont op 't Suijder Eijland), in 1736 genoemd als schepen van Noord-Scharwoude 8, impost op begr. Noord-Scharwoude 5 aug. 1768 (impost ƒ 3), tr. 1° Noord-Scharwoude 26 sept. 1712 Ariaantje AARJENS, overl. ald. 25 aug. 1727, impost op begr. ald. 29 aug. 1727 (impost ƒ 3, volgens het impostboek 19 augustus 1727), wed. van Cornelis Dirksz BOERMAN,
ondertr. (impost) 2° Noord-Scharwoude 2 april 1729 (pro deo) Leentje CLAAS, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 8 sept. 1728, impost op begr. ald. 1 juni 1773 (impost ƒ 3).

   IIc. (van I) Maartje Sijmens BAKKER, impost op begr. Noord-Scharwoude 29 jan. 1737 (pro deo),
ondertr. (impost) Noord-Scharwoude 29 juli 1722 (pro deo), tr. ald. 26 aug. 1722 Havik GERRITSZ, schipper, op 20 februari 1731 in Noord-Scharwoude ingekomen met attestatie van Haringkarspel, impost op begr. Noord-Scharwoude 20 maart 1741 (pro deo), zn van Gerrit Albertsz SLOTEMAKER en Hiltje DIRKS, wedn. van Neeltje Claas CNIJN, en die hertr. met Maartjen JACOBS.

   IId. (van I) Vrouwtje Sijmons BAKKER, ged. (nederd. geref.) Noord-Scharwoude 28 nov. 1700,
ondertr. (impost) Noord-Scharwoude 24 febr. 1725 (pro deo), ondertr. (impost) Oudkarspel 24 febr. 1725 (pro deo), tr. ald. 11 maart 1725 Evert Jansz ROOTJES, wedn. van Neeltje GLEIJNIS.

   IIIa. (van IIb) Sijmon Arisz BAKKER, doet belijdenis (nederd. geref.) Noord-Scharwoude 29 mei 1737 (met Maartje Pieters zijn vrouw), impost op begr. ald. 20 nov. 1739 (pro deo),
ondertr. (impost) Noord-Scharwoude 31 dec. 1735 (impost samen ƒ 6) Maartje PIETERS.

   IIIb. (van IIb) Claas Arisz BAKKER, klokkenluider, dorpsbode van Noord-Scharwoude, impost op begr. ald. 12 dec. 1800 (pro deo), ondertr. (impost) Noord-Scharwoude 1 april 1752 (Claes Arisz jonkman en Antje Hendriks jongedochter, beiden van Noord-Scharwoude, onvermogend) Anna Hendriks van WEEL, doet belijdenis ald. 12 sept. 1756, impost op begr. ald. 24 mei 1800 (pro deo), dr van Hendrik Harmensz van WEEL, soldaat, kleermaker, in Delfzijl in 1705 vermeld als Hendrik Harms, soldaat onder kapitein Veldman, en in 1719 als Hendrik van Weel, kleermaker, en verm. Dorothea PROSÉ.
   IIIc. (van IIb) Grietje Aris BAKKER, impost op begr. Noord-Scharwoude 18 april 1799,
ondertr. (impost) Noord-Scharwoude 11 okt. 1766 (impost 6 gld, samen) Gerrit Jansz STRIJBIS, geb. ald. 1740, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 1 juni 1760, overl. Noord-Scharwoude 4 nov. 1814, zn van Jan Gerritsz STRIJBES en Maartjen OOTJERS.
   IVa. (van IIIb) Aris Klaasz BAKKER, landman in de Schermeer gemeente Alkmaar, tr. Aaltje Ariens REUS.
   IVb. (van IIIb) Hendrik Klaasz BAKKER, overl. Barsingerhorn 14 april 1800, tr. Maartje Ariens KONKEL, alias Knielhout, ged. (nederd. geref.) Barsingerhorn 9 sept. 1764, overl. ald. 24 jan. 1840 als weduwe van Hendrik Bakker, dr van Arien Maartensz KNIELHOUT, alias Konkel, en Jantje Louris IJVEN.
   IVc. (van IIIb) Pieter BAKKER, geb. 2 aug. 1769  23, timmerman, overl. Akersloot 28 maart 1836, ondertr./tr. Akersloot 31 mei/14 juni 1795 Antje HARTLAND, ged. (nederd. geref.) Koedijk 17 juni 1770, woonde vóór haar huwelijk o.a. in Brechtdorp (Schoorl), deed op 12 mei 1790 in Schoorl belijdenis en kreeg op 24 augustus 1795 attestatie naar Akersloot, overl. Akersloot 16 juni 1816, dr van Pieter Ariensz HARTLAND, landbouwer, schepen (1779-1781) 30 te Koedijk, volgens het Registre civique van 1812 geboren op 29 oktober 1729, 'cultivateur', en Trijntje Jans WILLIGRIJP.
   Va. (van IVb) Klaas Hendriksz BAKKER, ged. (nederd. geref.) Barsingerhorn 10 juli 1791, dagloner, boer en bouwman in 1816 te Schoorl, landbouwer, in 1821 slachter en vleeshouwer, boer in 1829, marktschipper in 1831, vanaf 1835 landman, pontwachter (1859) in Haarlemmermeer, kastelein (1860), schepenjager, op 9 april 1856 met zijn vrouw Krijntje Blom en kinderen Willem, Antje en Louris, wonende in Hargen, uitgeschreven naar Haarlemmermeer,
tr. Schoorl 21 april 1816 Krijntje BLOM, geb. ald. 20 okt. 1797  31, boerin, dr van Pieter BLOM en Trijntje Jansdr BOUWENS.

   Vb. (van IVc) Trijntje BAKKER, geb. Akersloot 3 mei 1796, ged. (nederd. geref.) ald. 8 mei 1796 (doopgetuige Maertje Hartlant), overl. ald. 19 maart 1854,
tr. 1° Akersloot 20 april 1817 Willem HOFDIJK, ged. (nederd. geref.) Kortgene 31 juli 1787, broodbakker, overl. Akersloot 13 jan. 1848, zn van Willem HOFDIJK en Trijntje SMIT,
tr. 2° Akersloot 6 juni 1852 Gerrit Muusz KLIJN, ged. (nederd. geref.) Groot-Schermer 14 aug. 1785, arbeider, overl. Akersloot 13 mei 1854, zn van Muus Klaasz KLIJN en Neeltje Gerrits NIEROP, wedn. van Ariaantje KONING.

   Vc. (van IVc) Anna BAKKER, ged. (nederd. geref.) Akersloot 2 juni 1799 (doopgetuige Maartje Hartlant),
tr. Akersloot 12 okt. 1828 Jacob Conraad PESSER, ged. (ev. luthers) Alkmaar 20 april 1801, smid ald., overl. ald. 16 maart 1860, zn van Jacob J. PESSER en Grietje MOLENAAR.

   Vd. (van IVc) Pieter BAKKER, geb. Akersloot 8 sept. 1800, ged. (nederd. geref.) Uitgeest 14 sept. 1800 (doopgetuige Maartje Hartlant), timmermansknecht, landbouwer, landman, overl. Heiloo 18 maart 1842, tr. 1° Akersloot 20 okt. 1822 Lijsbeth STEKELBOS, geb./ged. (nederd. geref.) Limmen 15/20 febr. 1803, overl. Heiloo 16 juli 1833, dr van Gerrit Cornelisz STEKELBOS, kerkmeester in 1801 34, diaken in 1803 35, schepen van Limmen vanaf 1807 tot 1810, en Barber Cornelis HOUTKOOPER,
tr. 2° Limmen 3 jan. 1836 Neeltje VENNIK, geb. ald. 28 dec. 1812, boerin, overl. Heiloo 3 maart 1866, dr van Pieter VENNIK, landbouwer, burgemeester, en Aagje ADMIRAAL, boerin.
   Ve. (van IVc) Klaas BAKKER, geb. Akersloot 3 okt. 1804, ged. (nederd. geref.) ald. 7 okt. 1804 (doopgetuige Neeltje Hartlant), timmerman, overl. Alkmaar 23 jan. 1855, tr. 1° Akersloot 26 nov. 1826 Aagje van der OORT, geb. Egmond-Binnen 12 juli 1804, overl. Akersloot 23 jan. 1828, dr van Cornelis van der OORT, smidsknecht, onderwijzer, en Guurtje Wijbrands GROOT,
tr. 2° Akersloot 17 okt. 1830 Aagje MOOIJ, geb./ged. (nederd. geref.) Egmond-Binnen 29 jan./5 febr. 1804, overl. Akersloot 26 sept. 1844, dr van Pieter MOOIJ, arbeider, en Dieuwertje van den OORD,
tr. 3° Akersloot 10 mei 1846 Adriana KARSMAN, geb./ged. (nederd. geref.) Texel 17/19 maart 1801, winkelierster, dr van Cornelis Jacobsz KARSMAN en Soutje Jans BOON, laatst wed. van Jan MARTENS, eerder wed. van Wybrandus Antonius SEREKURS, en die hertr. met Hendrik SMIT.

   Vf. (van IVc) Grietje BAKKER, geb. Akersloot 6 nov. 1806, ged. (nederd. geref.) ald. 9 nov. 1806 (doopgetuige Aagje Mooij), overl. ald. 20 dec. 1843,
tr. Akersloot 29 april 1827 Nicolaas BLOKKER, geb. ald. 1 febr. 1800, schuitenmaker, overl. ald. 26 jan. 1847, zn van Jan BLOKKER, schuitenmaker, en Trijntje STADEGAART.

   Vg. (van IVc) Hendrik BAKKER, geb. Akersloot 23 sept. 1809, ged. (nederd. geref.) ald. 23 sept. 1809 (doopgetuige Maartje Hartlant), timmerman, veldwachter te Akersloot, overl. Akersloot 5 dec. 1882, tr. Krommenie 1 maart 1835 Trijntje DEKKER, geb. ald. 16 maart 1809, ged. (nederd. geref.) ald. 19 maart 1809 (doopgetuige Lijsbeth Frederik Kalis), overl. Akersloot 3 okt. 1881, dr van Cornelis Pietersz DEKKER en Hillegonda Frederiks KALIS, wed. van Jan Jansz van den BAS.
   VIa. (van Va) Trijntje BAKKER, geb. Schoorl 19 sept. 1816, boerin, overl. Oude Niedorp 18 mei 1892,
tr. 1° Schoorl 4 april 1840 Theunis SNIP, geb./ged. (nederd. geref.) ald. 5/29 april 1810, landman, overl. ald. 1 april 1849, zn van Willem SNIP, landman, en Trijntje Jansdr DALENBERG, boerin,
tr. 2° Oude Niedorp 30 maart 1851 Jan BROERSEN, geb. Opmeer 27 mei 1819, schipper, vrachtschipper en koopman te Oude Niedorp, overl. ald. 25 juli 1885, zn van Pieter BROERSEN en Maartje KOORN, wedn. van Jantje ERIKS.

   VIb. (van Va) Maartje BAKKER, geb. Groet 8 nov. 1821, overl. Groet, gem. Schoorl 7 jan. 1854,
tr. 1° Schoorl 15 mei 1842 Jan GROOT, geb. Kolhorn, gem. Barsingerhorn 1 april 1817, schipper, zn van Jacob GROOT, schipper, en Guurtje SWART,
tr. 2° Schoorl 30 april 1848 Jan BLOM, geb. Groet 11 febr. 1816, arbeider, watermolenaar, overl. Groet, gem. Schoorl 11 nov. 1889, zn van Gerrit BLOM, watermolenaar in de Groeter molen, als Gerrit Blom vermeld als lidmaat in 1810 in Hargen aan de molen, vanaf 1814 in Groet met zijn vrouw Trijntje Schouten in de Groeter molen, en Trijntje SCHOUTEN, die hertr. met Helena BAKKER.

   VIc. (van Va) Pieter BAKKER, geb. Schoorl 18 sept. 1823, boerenbedrijf, winkelier, koopman te Oude Niedorp, overl. ald. 10 dec. 1886,
tr. Schoorl 6 mei 1849 Aaltje DELVER, geb. Zijpe 12 okt. 1819, naaister, vertrekt in 1888 uit Oude Niedorp naar Heerhugowaard, overl. Oudorp 24 mei 1889 (wonende te Heerhugowaard), dr van Klaas DELVER, landman bij de Burgerbrug, en Hendrikje HOET.

   VId. (van Va) Neeltje BAKKER, geb. Schoorl 5 jan. 1827,
tr. Schoorl 21 april 1851 Jacob ADMIRAAL, geb. Alkmaar 3 sept. 1818, arbeider, op 11 april 1855 met zijn gezin in Schoorl uitgeschreven wegens vertrek naar Noord-Amerika, zn van Gerrit ADMIRAAL en Antje MOOIJ.

   VIe. (van Va) Arien BAKKER, geb. Schoorl 4 aug. 1829, broodbakkersknecht bij Germent Borst te Oudkarspel vanaf 22 mei 1855 tot 27 mei 1862, winkelier, schipper, koopman (ook bij aangifte van zijn overlijden), arbeider ald. vanaf 1876, slachter (in 1898), overl. ald. 29 jan. 1900,
tr. Noord-Scharwoude 28 april 1860 Trijntje STAM, geb. ald. 23 okt. 1835, dienstbare (bij huwelijk), overl. Oudkarspel 28 jan. 1898, dr van Willem STAM, schipper, en Grietje KEPPEL.

   VIf. (van Va) Hendrik BAKKER, geb. Schoorl 29 okt. 1831, schepenjager, op 2 juni 1866 ingeschreven in Haarlemmermmer uit Haarlem,
tr. Haarlemmermeer 25 juni 1868 Maartje WAASDORP, geb. Rijnsburg 8 jan. 1835, dr van Dirk WAASDORP, arbeider, en Jannetje de MOOIJ, wed. van Christiaan KORSTMAN.

   VIg. (van Va) Antje BAKKER, geb. Schoorl 23 april 1840, overl. Hillegom 9 sept. 1919,
tr. Haarlemmermeer 26 april 1860 Leendert de VRIES, geb. Nieuwerkerk a/d IJssel 16 maart 1833, arbeider, overl. Hillegom 18 febr. 1919, zn van Jan de VRIES, arbeider, en Maria VERHOEFF.

   VIh. (van Vd) Pieter BAKKER, geb. Heiloo 30 sept. 1824, landman, landbouwer, overl. ald. 18 aug. 1872,
tr. Heiloo 24 april 1848 Catharina PONS, geb. Zijpe 11 aug. 1826, overl. Heiloo 4 jan. 1909, dr van Dirk PONS en Antje SMIT, die hertr. met Jan HELDER.

   VIi. (van Vd) Antje BAKKER, geb. Heiloo 3 aug. 1826, overl. Zijpe 1 okt. 1864,
tr. Heiloo 9 maart 1851 Leendert HOFFMAN (BOUT), geb. De Rijp 26 febr. 1824, arbeider, pontwachter, sluiswachter, koopman, tapper, overl. Buiksloot 27 maart 1880, zn van Neeltje BOUT, die hertr. met Grietje de GRAAF.

   VIj. (van Vd) Barber BAKKER, geb. Heiloo 27 maart 1828, boerenmeid (bij eerste huwelijk), overl. St. Pancras 25 nov. 1887,
tr. 1° Akersloot 13 mei 1849 Cornelis BANKERSEN, geb. Graft 1 juni 1824, schuitenjager, koopman, landman (bij overlijden), overl. Limmen 2 maart 1867, zn van Bankras BANKRASEN, schuitenjager, en Trijntje OUKES,
tr. 2° St. Pancras 13 dec. 1871 Cornelis WOGNUM, geb. ald. 3 dec. 1821, overl. ald. 9 jan. 1893, zn van Pieter WOGNUM en Jantje de SMET.

   VIk. (van Vd) Cornelis BAKKER, geb. Heiloo 21 juni 1829, kastelein, landman, vrachtrijder, overl. ald. 10 febr. 1892,
tr. Heiloo 29 april 1860 Trijntje SLOOTEN, geb. Noord- en Zuid-Schermer 7 aug. 1837, overl. Heiloo 15 juni 1885, dr van Jan SLOOTEN, landman, en Grietje van der WOUDE.

   VIl. (van Vd) Helena BAKKER, geb. Alkmaar 21 juni 1831, overl. St. Pancras 13 okt. 1903,
tr. Schoorl 8 okt. 1854 Jan BLOM, geb. Groet 11 febr. 1816, arbeider, watermolenaar, overl. Groet, gem. Schoorl 11 nov. 1889, zn van Gerrit BLOM, watermolenaar in de Groeter molen, als Gerrit Blom vermeld als lidmaat in 1810 in Hargen aan de molen, vanaf 1814 in Groet met zijn vrouw Trijntje Schouten in de Groeter molen, en Trijntje SCHOUTEN, wedn. van Maartje BAKKER.

   VIm. (van Vd) Achie BAKKER, geb. Heiloo 19 sept. 1836,
tr. Heiloo 2 febr. 1865 Siemon GROET, geb. St. Maarten 19 mei 1837, landman (bij huwelijk), melkverkoper, arbeider, zn van Jan GROET, arbeider, en Arijaantje GEEL.

   VIn. (van Ve) Cornelis BAKKER, geb. Akersloot 16 jan. 1828, timmerman, overl. Alkmaar 8 maart 1910,
tr. 1° Akersloot 10 okt. 1847 Trijntje ZWAAN, geb. Egmond aan Zee 22 juni 1822, dienstbode, overl. Castricum 10 maart 1887, dr van Theunis ZWAAN en Aagje de JONG,
tr. 2° Castricum 13 nov. 1887 Grietje PESSER, geb. Alkmaar 26 jan. 1829, dienstmeid (bij eerste huwelijk), overl. Castricum 25 okt. 1902, dr van Jacob Conraad PESSER, smid te Alkmaar, en Anna BAKKER, wed. van Hendrik MULDER, koopman.

   VIo. (van Ve) Pieter BAKKER, geb. Akersloot 28 nov. 1839, landman, veehouder in de Boekelermeer (Heiloo), overl. Heiloo 27 sept. 1904, tr. 1° Heiloo 11 mei 1862 Trijntje HOUTKOPER, geb. ald. 30 mei 1837, overl. ald. 3 juli 1868, dr van Jacob HOUTKOPER, landman, en Pietertje KORN,
tr. 2° Heiloo 2 juni 1872 Aagje IVANGH, geb. ald. 31 maart 1848, overl. ald. 31 okt. 1906, dr van Jan Martinus IVANGH, wagenmaker, en Guurtje MOOIJ.

   VIp. (van Vg) Jacob BAKKER, geb. Akersloot 6 dec. 1835, arbeider, overl. ald. 25 febr. 1907,
tr. Akersloot 18 febr. 1866 Dieuwertje SMIT, geb. Schoorl 11 dec. 1830, overl. Akersloot 25 mei 1890, dr van Jacob SMIT, landman, en Antje DALENBERG.

   VIq. (van Vg) Pieter BAKKER, geb. Akersloot 31 aug. 1838, bakkersknecht, arbeider, landman, tuindersknecht, dagloner, overl. Bloemendaal 4 maart 1907, tr. Akersloot 4 juli 1858 Jansje KOP, geb. Wormer 30 sept. 1837, overl. Akersloot 6 juni 1907, dr van Jan KOP en Lijsbeth POVER.
   VIr. (van Vg) Cornelis BAKKER, geb. Akersloot 13 jan. 1840, arbeider, broodventer, overl. ald. 23 april 1914,
tr. Akersloot 21 febr. 1869 Lijsbeth LUGTIG, geb. Limmen 15 aug. 1838, overl. Heiloo 23 aug. 1920, dr van Cornelis LUGTIG, brievenbesteller, en Klaasje OUKES.

   VIs. (van Vg) Nicolaas BAKKER, geb. Akersloot 2 mei 1843, landbouwer, tuinder, arbeider, overl. ald. 6 juli 1918, tr. Akersloot 19 febr. 1871 Hermantje van VEEN, geb. Driehuizen, gem. Zuid- en Noordschermer 14 okt. 1837, overl. Akersloot 12 aug. 1915, dr van Evert van VEEN en Maartje SCHERMER, koopvrouw.
   VIt. (van Vg) Anna Maria Grietje BAKKER, geb. Akersloot 5 aug. 1844, overl. ald. 13 okt. 1873,
tr. Akersloot 10 mei 1868 Cornelis KUIPER, geb. ald. 31 mei 1841, veehandelaar, slager, zn van Gerrit KUIPER, slager, en Jannetje HOUTKOPER.

   VIu. (van Vg) Jan BAKKER, geb. Akersloot 15 okt. 1845, landbouwer, dagloner, overl. ald. 11 aug. 1937,
tr. Akersloot 19 febr. 1871 Grietje BANKERSEN, geb. ald. 4 juni 1848, dienstbode, overl. ald. 1 nov. 1912, dr van Bankras BANKRASEN, schuitenjager, en Neeltje den DAS, koopvrouw.

   VIv. (van Vg) Hendrik BAKKER, geb. Akersloot 11 aug. 1847, meesterknecht, landbouwer, landman, overl. Heiloo 15 april 1921, tr. Castricum 23 april 1871 Maartje WILLEMS, geb. ald. 10 dec. 1837, overl. Heiloo 27 aug. 1922, dr van Gerrit WILLEMS, landbouwer, en Guurtje DEKKER, wed. van Jan BLOKKER, boerenknecht, landbouwer, wonende in de duinontginning onder Castricum.
   VIw. (van Vg) Trijntje BAKKER, geb. Akersloot 15 okt. 1848, overl. ald. 29 april 1882,
tr. Akersloot 30 april 1876 Teunis BAKKER, geb. ald. 29 juni 1852, timmerman ald., zn van Cornelis BAKKER, timmerman, en Trijntje ZWAAN, dienstbode, die hertr. met Marijtje BAS, bij huwelijk dienstbode.

   VIIa. (van VIc) Hendrika Anna BAKKER, geb. Hillegom 13 nov. 1859, vertrekt in 1888 vanuit Oude Niedorp naar Heerhugowaard, op 29 februari 1912 in Heerhugowaard uitgeschreven naar Alkmaar,
tr. Oude Niedorp 7 mei 1882 Arien HARTOG, geb. Heerhugowaard 1 okt. 1854, koopman, veehandelaar, overl. ald. 12 dec. 1905, zn van Hedde HARTOG, landbouwer, en Neeltje KANSEN.

   VIIb. (van VIe) Klaas BAKKER, geb. Oudkarspel 27 mei 1861, koopman, veehandelaar, met gezin op 1 mei 1895 in Oudkarspel uitgeschreven naar Harenkarspel, op 30 april 1898 weer terug uit Harenkarpel,
tr. Oudkarspel 5 juli 1883 Vrouwtje DROOG, geb. Harenkarspel 12 april 1861, dr van Aris DROOG, arbeider, en Elisabeth MINKE.

   VIIc. (van VIe) Grietje BAKKER, geb. Noord-Scharwoude 13 dec. 1862,
tr. Nieuwe Niedorp 8 mei 1887 Abraham MAASEN, geb. Noord-Scharwoude 11 nov. 1857, arbeider, landbouwer, zn van Hendrik Bremen MAASEN, landbouwer, en Grietje POOL.

   VIId. (van VIe) Willem BAKKER, geb. Noord-Scharwoude 9 dec. 1866, koopman, veehandelaar, op 24 juni met zijn gezin in Oudkarspel uitgeschreven naar Koedijk, overl. 8 okt. 1924, tr. Oudkarspel 29 mei 1908 Neeltje de JAGER, geb. Noord-Scharwoude 21 dec. 1873, dr van Wouter de JAGER, slachter, en Niesje OOTJERS.
   VIIe. (van VIe) Krijntje BAKKER, geb. Noord-Scharwoude 5 dec. 1872,
tr. Oudkarspel 1 mei 1898 Gerrit KATER, geb. Anna Paulowna 8 maart 1873, landman, arbeider, zn van Jan KATER, arbeider, en Antje TIEL.

   VIIf. (van VIf) Jannetje BAKKER, geb. Haarlemmermeer 2 dec. 1871, overl. Haarlem 22 maart 1957,
tr. Spaarndam 23 nov. 1893 Adolf HARTENDORP  55, geb. ald. 9 juni 1865, visser, overl. Haarlem 10 nov. 1927, zn van Andries Mattheus HARTENDORP, visser, en Catharina Hendriks BRANDENBURG.

   VIIg. (van VIh) Elisabeth BAKKER, geb. Heiloo 18 okt. 1851, overl. Alkmaar 4 april 1915, tr. 1° Heiloo 18 okt. 1874 Simon MODDER, geb. ald. 22 jan. 1849, landman, overl. ald. 29 dec. 1877, zn van Sijmen MODDER, landman, en Neeltje BLOM,
tr. 2° Heiloo 3 juni 1877 Pieter HARTLAND, geb. Koedijk 30 april 1845, landman, vertrekt op 16 maart 1881 van Warmenhuizen met zijn vrouw Elisabeth Bakker, stiefdochter Neeltje Modder en zoon Gerrit naar Heiloo, overl. Alkmaar 1 juni 1922, zn van Gerrit HARTLAND, boer, landbouwer, landman, en Reinoutje KOSTER, dienstmeid (bij huwelijk), wedn. van Antje PONS.
   VIIh. (van VIh) Pieter BAKKER, geb. Heiloo 4 nov. 1853, landman, overl. ald. 21 april 1926, tr. Egmond-Binnen 20 jan. 1878 Klaasje STROOKER, geb. ald. 29 maart 1853, overl. Heiloo 27 aug. 1920, dr van Pieter STROOKER en Geertje STROOKER.
   VIIi. (van VIh) Dirk BAKKER, geb. Heiloo 8 okt. 1854, arbeider (1880), landman (1882), veehouder (1925), op 26 juni 1896 ingeschreven in Heemskerk,
tr. Guurtje de JONG, geb. Oterleek 18 maart 1859, overl. Heemskerk 5 jan. 1925, dr van Arie de JONG en Trijntje DIEPSMEER.

   VIIj. (van VIh) Cornelis BAKKER, geb. Heiloo 23 febr. 1859, landman,
tr. 1° Heiloo 27 april 1882 Neeltje WIELINGS, geb. Alkmaar 16 juli 1859, overl. Heiloo 9 mei 1885, dr van Simon WIELINGS en Neeltje SLAGTER,
tr. 2° Heiloo 16 april 1891 Neeltje BULT, geb. Limmen 13 juli 1868, dr van Franciscus BULT, dagloner, tuinder, en Antje RENTENAAR.

   VIIk. (van VIk) Pieter BAKKER, geb. Heiloo 17 nov. 1861, handelaar in o.a. vet en gist, koster, veehouder, steenkolenhandelaar, overl. Castricum 4 mei 1944, tr. 1° Castricum 3 dec. 1882 Grietje BAKKER, geb. ald. 22 dec. 1859, overl. ald. 25 jan. 1905, dr van Cornelis BAKKER, timmerman, en Trijntje ZWAAN, dienstbode,
tr. 2° St. Pancras 15 nov. 1906 Sijtje BANKERSEN, geb. Bergen (N.-H.) 13 dec. 1861, kruidenierster, overl. Castricum 13 mei 1928, dr van Cornelis BANKERSEN, schuitenjager, koopman, landman (bij overlijden), en Barber BAKKER, boerenmeid (bij eerste huwelijk), wed. van Jan KOOIJ.

   VIIl. (van VIk) Grietje BAKKER, geb. Heiloo 21 april 1863, overl. Rotterdam,
tr. Heiloo 19 febr. 1886 Arie MOLENAAR, geb. Bergen (N.-H.) 4 maart 1864, arbeider, onderbaas gemeentewerken Rotterdam, overl. Rotterdam 3 april 1931, zn van Cornelis MOLENAAR, slager, en Maartje BLOKKER.

   VIIm. (van VIn) Klaas BAKKER, geb. Zijpe 4 april 1848, timmerman, had een werkplaats waar hij bezemblokken maakte,
tr. Castricum 31 jan. 1869 Maartje van TIL, geb. Heiloo 27 dec. 1847, dr van Pieter van TIL en Trijntje KORN.

   VIIn. (van VIn) Teunis BAKKER, geb. Akersloot 29 juni 1852, timmerman ald.,
tr. 1° Akersloot 30 april 1876 Trijntje BAKKER, geb. ald. 15 okt. 1848, overl. ald. 29 april 1882, dr van Hendrik BAKKER, timmerman, veldwachter te Akersloot, en Trijntje DEKKER,
tr. 2° Akersloot 30 dec. 1883 Marijtje BAS, geb. Zijpe 2 febr. 1856, bij huwelijk dienstbode, dr van Lourens BAS, bij eerste huwelijk arbeider, bij tweede huwelijk schuitenjager, en Elisabeth HARTLAND, dienstmeid (bij huwelijk).

   VIIo. (van VIn) Antje BAKKER, geb. Castricum 1 april 1856, verhuisde op 25 september 1931 naar Koedijk,
tr. Castricum 23 aug. 1874 Klaas HOPMAN, geb. Egmond-Binnen 29 juni 1845, watermolenaar, landbouwer, overl. ald. 31 maart 1931, zn van Hendrik HOPMAN en Maartje MIENIS.

   VIIp. (van VIn) Grietje BAKKER, geb. Castricum 22 dec. 1859, overl. ald. 25 jan. 1905,
tr. Castricum 3 dec. 1882 Pieter BAKKER, geb. Heiloo 17 nov. 1861, handelaar in o.a. vet en gist, koster, veehouder, steenkolenhandelaar, overl. Castricum 4 mei 1944, zn van Cornelis BAKKER, kastelein, landman, vrachtrijder, en Trijntje SLOOTEN, die hertr. met Sijtje BANKERSEN, kruidenierster.

   VIIq. (van VIn) Trijntje BAKKER, geb. Castricum 30 sept. 1864, overl. Uitgeest 18 sept. 1900,
tr. Castricum 23 sept. 1887 Pieter STARREVELD, geb. Uitgeest 23 april 1863, schipper, handelaar, winkelier, overl. ald. 4 juni 1940, zn van Adolf STARREVELD, schipper, en Maartje LANDSMAN, die hertr. met Grietje LUGTIG.

   VIIr. (van VIo) Klaas BAKKER, geb. Heiloo 1 april 1863, landman, veehouder, overl. ald. 12 mei 1941,
tr. Heiloo 24 april 1892 Grietje BLOKKER, geb. Castricum 3 juli 1865, dr van Jan BLOKKER, boerenknecht, landbouwer, wonende in de duinontginning onder Castricum, en Maartje WILLEMS.

   VIIs. (van VIo) Jacob BAKKER, geb. Heiloo 5 dec. 1864, veehouder, is 5 jaar geëmigreerd geweest naar Zuid-Afrika, overl. Heiloo 12 juni 1948,
tr. Heiloo 28 april 1895 Anna Catharina SCHOEN, geb. Egmond-Binnen 7 juni 1874, dr van Dirk SCHOEN en Grietje ZWAAN.

   VIIt. (van VIo) Pieter BAKKER, geb. Heiloo 27 dec. 1865, landbouwer, overl. ald. 1 febr. 1945,
tr. St. Pancras 18 april 1889 Immetje de BOER, geb. ald. 15 okt. 1869, overl. Heiloo 6 maart 1953, dr van Abram de BOER en Jantje VISSER.

   VIIu. (van VIo) Aagje BAKKER, geb. Heiloo 28 febr. 1873, overl. Alkmaar 12 april 1955,
tr. Heiloo 25 april 1897 Pieter SEVENHUYSEN, geb. Bergen (N.-H.) 23 april 1873, veehouder, overl. Alkmaar 7 juli 1958, zn van Cornelis SEVENHUYSEN, landbouwer, en Lijsebeth HAVERKAMP.

   VIIv. (van VIo) Guurtje BAKKER, geb. Heiloo 24 sept. 1874, overl. ald. 17 dec. 1952,
tr. Heiloo 30 april 1899 Hendrik BAKKER, geb. Castricum 21 dec. 1876, o.a. boer op de Betsyshof te Heiloo, overl. Heiloo 16 nov. 1957, zn van Hendrik BAKKER, meesterknecht, landbouwer, landman, en Maartje WILLEMS.

   VIIw. (van VIo) Jan Marinus BAKKER, geb. Heiloo 20 april 1876, landman, veehouder, op 27 april 1901 met Maartje verhuisd naar Oude Niedorp, in mei 1906 naar Oterleek, overl. Oterleek 12 okt. 1931,
tr. Heiloo 28 april 1901 Maartje LEEGWATER, geb. Graft 22 nov. 1877, overl. Heiloo 18 febr. 1961, dr van Hendrik LEEGWATER en Maartje PRINS.

   VIIx. (van VIo) Cornelis BAKKER, geb. Heiloo 19 juli 1882, veehouder op de boerderij Zuidermeer aan de Hoevervaart in de Egmondermeer, landbouwer, overl. Heiloo 5 mei 1954,
tr. Heiloo 29 april 1906 Maartje NAGELHOUT, geb. ald. 26 mei 1883, overl. ald. 23 april 1962, dr van Joannes NAGELHOUT en Grietje BLAUBOER.

   VIIy. (van VIo) Pieter BAKKER, geb. Heiloo 16 aug. 1884, veehouder op de boerderij „De Fransman” te Bergen (N.-H.), landbouwer, verhuist op 23 mei 1913 met zijn gezin naar Heerhugowaard,
tr. Heiloo 28 april 1910 Jannetje MOEIJES, geb. Oude Niedorp 5 jan. 1889, dr van Cornelis MOEIJES en Trijntje GEUSEBROEK.

   VIIz. (van VIo) Hendrik 'Hein' BAKKER, geb. Heiloo 11 juli 1886, veehouder, eerste te Camperduin, later aan Koogerdijk te Bergen waar hij failliet ging,
tr. Heiloo 28 april 1910 Antje GUTKER, geb. Hargen, gem. Schoorl 2 maart 1887, dr van Cornelis GUTKER, landman, veehouder, gemeente-ontvanger van Schoorl, en Elisabeth de JONG.

   VIIaa. (van VIp) Grietje BAKKER, geb. Akersloot 2 sept. 1873, overl. ald. 12 jan. 1966,
tr. Akersloot 11 april 1897 Johannes Everardus de RUITER, geb. ald. 5 okt. 1869, arbeider, brugwachter, overl. ald. 22 maart 1945, zn van Leendert de RUITER en Petronella PLANKEN.

   VIIab. (van VIq) Elisabeth BAKKER, geb. Akersloot 20 dec. 1859,
heeft niet-huwelijkse relatie met N.N.

   VIIac. (van VIq) Hendrik BAKKER, geb. Akersloot 14 dec. 1865, landbouwer, boer, overl. Alkmaar 18 april 1931,
tr. Heiloo 27 april 1890 Catharina van der MOLEN, geb. ald. 14 maart 1864, overl. ald. 20 jan. 1950, dr van Jacob van der MOLEN, broodbakker, en Elisabeth JONKER.

   VIIad. (van VIq) Trijntje BAKKER, geb. Akersloot 28 febr. 1870,
tr. Egmond-Binnen 7 febr. 1894 Cornelis van den BERG, geb. ald. 18 juni 1863, arbeider, zn van Cornelis van den BERG, schulper, landman, en Matje BROUWER.

   VIIae. (van VIu) Bertha BAKKER, geb. Akersloot 9 juli 1880, overl. Heiloo 16 mei 1924, tr. 62 Akersloot 24 mei 1903 Klaas VENNIK, geb. Limmen 17 juli 1880, tuinman, koopman, winkelier, arbeider, tuinder, overl. Alkmaar 17 april 1957, zn van Arie VENNIK en Trijntje BAKKER.
   VIIaf. (van VIu) Hillegonda BAKKER, geb. Akersloot 25 juli 1883,
tr. Akersloot 13 mei 1906 Daniel MEIJER, geb. Uitgeest 13 sept. 1880, arbeider, tuinman, zn van Maarten MEIJER, werkman, arbeider, en Marijtje SMIT.

   VIIag. (van VIv) Hendrik BAKKER, geb. Castricum 21 dec. 1876, o.a. boer op de Betsyshof te Heiloo, overl. Heiloo 16 nov. 1957,
tr. Heiloo 30 april 1899 Guurtje BAKKER, geb. ald. 24 sept. 1874, overl. ald. 17 dec. 1952, dr van Pieter BAKKER, landman, veehouder in de Boekelermeer (Heiloo), en Aagje IVANGH.

   VIIah. (van VIv) Jan BAKKER, geb. Castricum 17 dec. 1879, overl. Heiloo 12 mei 1955,
tr. Heiloo 28 april 1904 Trijntje BAKKER, geb. Castricum 19 maart 1880, overl. Heiloo 26 juli 1965, dr van Teunis BAKKER, timmerman te Akersloot, en Trijntje BAKKER.

   VIIIa. (van VIIb) Aris BAKKER, geb. Oudkarspel 20 sept. 1893, landbouwer, landarbeider te Zijpe,
tr. Petten 30 dec. 1917 Antje BROMMER, geb. ald. 4 april 1892, dr van Simon BROMMER, watermolenaar, en Maartje SCHRIJVER.

   VIIIb. (van VIIb) Grietje BAKKER, geb. Oudkarspel 4 april 1895,
tr. Oudkarspel 16 juni 1916 Nicolaas Leonardus CARNAS, geb. Rotterdam 5 juni 1890, houtzager, arbeider, blikslager, zn van Johan CARNAS, timmerman, en Maria Wilhelmina Catharina de MUNNIK.

   VIIIc. (van VIIh) Pieter BAKKER, geb. Heiloo 11 april 1881, landman, caféhouder te Winkel, veehouder te Heiloo,
tr. Heiloo 26 april 1906 Catrina Elisabeth VOERMAN, geb. Zuid-Scharwoude 14 april 1881, dr van Cornelis VOERMAN, machinist, en Trijntje SMIT.

   VIIId. (van VIIi) Arie BAKKER, geb. Heiloo 2 aug. 1882, caféhouder, veehouder,
tr. Trijntje SCHRIEKEN, geb. Zijpe 4 jan. 1886, overl. Heemskerk 5 febr. 1935, dr van Meijart SCHRIEKEN, landman, en Jannetje VOORTHUIJSEN.

   VIIIe. (van VIIk) Cornelis BAKKER, geb. Castricum 21 sept. 1883, stratenmaker, overl. Velsen 19 mei 1969,
tr. Castricum 8 okt. 1906 Jannetje BEUNDER, geb. Weesp 9 maart 1888, overl. Velsen 28 jan. 1965, dr van Tijmen BEUNDER en Neeltje MOOLHUIZEN.

   VIIIf. (van VIIk) Trijntje BAKKER, geb. Castricum 10 april 1885, overl. Amsterdam 8 maart 1965,
tr. Castricum 28 mei 1914 Willem VOOREN, geb. Uitgeest 12 mei 1885, timmerman, overl. Amsterdam 22 april 1960, zn van Klaas VOOREN, bloemkweker, winkelier, en Elisabeth de ROO.

   VIIIg. (van VIIk) Jan BAKKER, geb. Castricum 14 aug. 1886, verkreeg op 14 december 1917 de Amerikaanse nationaliteit, overl. Imperial Beach, Californië (USA) 21 sept. 1965,
tr. Doon, Iowa (USA) 15 april 1914 Addie Ethel MCDORMAN, geb. St. Catharina, Montana (USA) 19 aug. 1896, overl. Imperial Beach, Californië (USA) 8 sept. 1962, dr van Elisha J. MCDORMAN en Mintie DONSELAAR.

   VIIIh. (van VIIk) Pieter BAKKER, geb. Castricum 22 mei 1890, overl./begr. Hauwert 15/18 aug. 1966,
tr. 29 april 1918 Geertje GROOT, geb. Zwaagdijk 6 febr. 1889, overl. Nibbixwoud 20 maart 1976, dr van Willem GROOT en Neeltje DRUIF.

   VIIIi. (van VIIk) Klaas BAKKER, geb. Castricum 27 dec. 1891, ambtenaar provinciaal psychiatrisch ziekenhuis „Duin en Bosch”, verbleef in de periode 1914-1917 in de staten Iowa en Californië in de Verenigde Staten van Noord-Amerika, overl./begr. Castricum 9/12 juni 1978,
tr. Castricum 16 mei 1918 Trijntje KOOIJ, geb. St. Pancras 1 jan. 1897, overl./begr. Castricum 20/23 aug. 1980, dr van Jan KOOIJ en Sijtje BANKERSEN, kruidenierster.

   VIIIj. (van VIIk) Grietje BAKKER, geb. Castricum 6 juni 1893, verpleegster, overl./gecremeerd Amsterdam/Driehuis Westerveld 23/28 jan. 1974,
tr. 11 okt. 1932 Hendrik Willem ALTENA, geb. 29 dec. 1895, bakker, overl. Amsterdam 7 mei 1970.

   VIIIk. (van VIIk) Theunis BAKKER, geb. Castricum 17 mei 1896, radiohandelaar, beambte Hoogovens, machinist op een kalksteenfabriek, kaasmaker, bottelaar, overl. Zaandam 19 april 1976,
tr. 1° Alkmaar 8 juni 1916 (met erkenning door de bruidegom van Pieter, geboren op 13 juni 1914), echtscheiding Haarlem (arrondissementsrechtbank) 6 april 1943 Hendrika BEKE, geb. Alkmaar 21 nov. 1895, overl. Harderwijk febr. 1985, dr van Carolus BEKE en Anna Theresia Catharina HEPPENSTRIJDT,
tr. 2° A. UBBELS.

   VIIIl. (van VIIk) Adrianus Gerardus BAKKER, geb. Castricum 27 april 1901, gisthandelaar, employé Hoogovens, tuinder, overl./begr. Castricum 14/18 jan. 1977,
tr. Castricum 5 jan. 1921 Helena Adriana HOOGERHUIS, geb. Hillegom 5 sept. 1901, naaister, overl./begr. ald./Castricum 27 febr./2 maart 1966, dr van Cornelis HOOGERHUIS en Neeltje de ROOY.
   VIIIm. (van VIIn) Trijntje BAKKER, geb. Castricum 19 maart 1880, overl. Heiloo 26 juli 1965,
tr. Heiloo 28 april 1904 Jan BAKKER, geb. Castricum 17 dec. 1879, overl. Heiloo 12 mei 1955, zn van Hendrik BAKKER, meesterknecht, landbouwer, landman, en Maartje WILLEMS.

   VIIIn. (van VIIw) Pieter Hendrik BAKKER, geb. Oude Niedorp 4 april 1906, overl. Middenmeer, gem. Wieringermeer 2 maart 1986,
tr. Elisabeth Johanna WAIBOER, dr van Albert Jan WAIBOER en Elisabeth Johanna BARENDREGT.

   VIIIo. (van VIIw) Jan Marinus BAKKER, geb. Oterleek 15 jan. 1912, veehouder te Stompetoren, na 1963 te Vrouwenparochie, overl. St. Annaparochie, gem. Het Bildt 14 okt. 2003, begr. Stompetoren,
tr. Neeltje SCHERMERHORN, geb. Noord- en Zuid-Schermer 17 juni 1917, overl. St. Annaparochie, gem. Het Bildt 12 maart 1986, begr. Stompetoren, dr van Willem SCHERMERHORN en Neeltje KORVER.

   VIIIp. (van VIIab) Jan BAKKER, geb. Akersloot 3 dec. 1879, tuindersknecht, arbeider, boerenarbeider, boerenknecht, bloemistknecht, veldarbeider, overl. Heiloo 2 nov. 1918, tr. Heiloo 2 april 1902 Antje PRUIJM, geb. Schoorl (Buiterduin) 26 nov. 1880, dr van Gerrit PRUIJM en Geertje DUINEVELD.
   VIIIq. (van VIIac) Jacob BAKKER, geb. Heiloo 12 okt. 1901, monteur, overl./begr. Alkmaar/Heiloo 31 jan./3 febr. 1927, ondertr./tr. Limmen 24 dec. 1924/8 jan. 1925 Jacoba Janna Henriëtte VERWEEL VOOREN, geb. Amsterdam 28 juni 1903, overl. Capelle aan den IJssel 28 jan. 1995, begr. Overschie, Rotterdam 2 febr. 1995, dr van Cornelis VERWEEL VOOREN (pleegvader) en Janna BUURMANS.
   VIIIr. (van VIIag) Klaas BAKKER, geb. Heiloo 7 sept. 1906, boer op „Noord West” te Heiloo, overl. Heiloo 22 juli 1992,
tr. Heiloo 30 april 1930 Maartje OTJES, geb. Akersloot, Starnmeer 20 juli 1909, overl. Alkmaar 23 april 1988.

   VIIIs. (van VIIag) Aagje BAKKER, geb. Heiloo 28 jan. 1908, overl. Stompetoren 5 jan. 1995,
tr. Pieter WARTENHORST.

   VIIIt. (van VIIag) Nicolaas BAKKER, geb. Heiloo 6 dec. 1910, overl. Zuidoostbeemster 10 mei 1984,
tr. Marie REUSENAAR.

   VIIIu. (van VIIag) Guurtje BAKKER, geb. Heiloo 22 maart 1914, overl. Bergen op Zoom 3 nov. 2000,
tr. Jaap BAKKER.

   VIIIv. (van VIIag) Jan BAKKER, geb. Heiloo 16 mei 1916, overl. Vinkeveen 9 maart 2005,
tr. N.N.

Noten
NHA = Noord-Hollands Archief te Haarlem
RAA = Regionaal Archief Alkmaar
1. RAA ORA Noord-Scharwoude 6129 blz. 140, 10 mei 1687.
2. RAA ORA Noord-Scharwoude 6132, blz. 32 25 maart 1709, blz. 91 12 maart 1712, blz. 158 10 april 1715.
3. RAA ORA Koedijk 6236 akte 33, 27 mei 1762.
4. RAA ORA Noord-Scharwoude 6131 blz. 228, 20 febr. 1719.
5. RAA ORA Noord-Scharwoude 6131 blz. 328, 25 april 1724.
6. RAA ORA Noord-Scharwoude 6132 blz. 322, tussen 14 april 1736 en 30 nov. 1736.
7. RAA OA Noord-Scharwoude 46.
8. RAA ORA Noord-Scharwoude 6132 blz. 322.
9. RAA ORA Zuid-Scharwoude 6158 fol. 319, 20 april 1713.
10. RAA ORA Noord-Scharwoude 6132, blz. 262 3 mei 1733, blz. 313 en 314, 19 april 1736.
11. RAA ORA Noord-Scharwoude 6133 blz. 13 en 18, 29 mei 1740.
12. RAA ORA Noord-Scharwoude 6134 blz. 380, 26 jan. 1769.
13. RAA ONA Zuid-Scharwoude 6577 (notaris Jan van 'Twuijver) akte 39, 6 maart 1734.
14. RAA ORA Noord-Scharwoude 6132, blz. 276 29 jan. 1734, blz. 284 10 juni 1734.
15. RAA ORA Noord-Scharwoude 6149 (weeskamer) blz. 7, 25 jan. 1781.
16. RAA ORA Noord-Scharwoude 6133, blz. 215 20 sept. 1753, blz. 216 2 okt. 1753, blz. 243 2 april 1754, blz. 244 2 april 1754, blz. 271 7 juli 1755, blz. 279 20 maart 1756, blz. 290 24 maart 1756.
17. RAA ORA Noord-Scharwoude 6134 fol. 112, 20 jan. 1760, 6135 fol. 105, 13 okt. 1774, 6136 fol. 231, 10 april 1789.
18. RAA OA Noord-Scharwoude, 1 blz. 216-224, blz. 240-244, blz. 254-256, 2 blz. 208-234.
19. RAA OA Noord-Scharwoude 1 blz. 173, 23 dec. 1769.
20. RAA OA Noord-Scharwoude 2, blz. 91 6 maart 1786, blz. 105-107 24 april 1788.
21. RAA OA Noord-Scharwoude 3 blz.26, 29 maart 1798.
22. RAA OA Noord-Scharwoude 3 blz. 56, 22 april 1799.
23. Registre Civique Akersloot 6 nov. 1811, nr 27.
24. RAA ORA Noord-Scharwoude 6140 (Diverse schepenakten) akte 4, 3 nov. 1783.
25. RAA NA Alkmaar 1151 (notaris Adrianus Petrus de Lange) akte 226, 15 sept. 1834.
26. RAA OA Noord-Scharwoude 2 blz. 36, 16 okt. 1777.
27. RAA OA Noord-Scharwoude 2, blz. 220-226.
28. RAA OA Noord-Scharwoude 2 blz. 120.
29. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 8 nr 402, 18 mei 1817.
30. RAA J.P. Geus, Schouten, secretarissen, schepenen en weesmeesters te Koedijk, 1580-1811, Capelle a/d IJssel 1984.
31. Geboortedatum volgens het bevolkingsregister van Oude Niedorp.
32. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 7, nr 317 21 maart 1816, nr 321 28 maart 1816.
33. NHA Vredegerecht Alkmaar, kanton 1, 24 nr 62, 17 aug. 1833.
34. RAA ORA Limmen 137 fol. 14v, 26 aug. 1801.
35. RAA ORA Limmen 137 fol. 35, 25 april 1803.
36. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 5/9851.
37. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 25 nr 16, 30 jan. 1836.
38. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/5136.
39. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/9445.
40. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/1695.
41. NHA Memories van successie 1818-1902, 168 (kantoor Alkmaar, 1889 2e halfjaar), 4/8542.
42. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/3824.
43. De gegevens over de voorouders en hun broers en zusters van Johan Siuts Hinrichs komen grotendeels uit: Die Familien der Kirchengemeinde Werdum (1662-1900), I. Teil von Ludwig Janssen †, Aurich 1971, II. Teil von Ludwig Janssen † und Hans Rudolf Menger, Aurich 1975.
44. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/329.
45. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/2019.
46. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/5844.
47. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/8765.
48. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/2405.
49. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/2554.
50. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/4466.
51. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/1974.
52. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/9258.
53. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 8/744.
54. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/6935.
55. De meeste gegevens over het gezin van Adolf Hartendorp en Jannetje Bakker zijn afkomstig van Ron Hartendorp, www.genealogieonline.nl/stamboom-hartendorp.
56. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/9001.
57. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/6263.
58. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 6/6627.
59. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/9612.
60. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/4467.
61. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/7953.
62. De gegevens over het gezin Klaas Vennik - Bertha Bakker zijn grotendeels afkomstig van www.titven.nl/index.php?title=vennik.
63. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/2442.
64. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 8/378.

Nawoord.
  Belangrijke bijdragen aan deze genealogie zijn geleverd door de heren V. Bakker te Alkmaar, J. Bakker te Schagen (eerder te Dirkshorn), A.G. Bakker te Noordwijkerhout, en mevr. C. Krebs-Bakker te Rotterdam.

  Cuijk, 16 dec. 2013.
  H. & A.B. de Vries-Doyle
  Jan van Cuijkstraat 46,
  5431 GC  Cuijk.
  Tel. 0485-313614.
  Elektronisch adres: hab.devries-doyle@home.nl


>index

Terug naar het begin.

# # #   G E N K W A   # # #