Naar beginpagina

Genealogie OOSTERHOORN, uit de Zaanstreek
(10 generaties)


>index

   I. Nicolaes Aerntsz OOSTERHOORN, predikant, als proponent in 1583 beroepen te Assendelft (in Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten vermeld als Claes Arentsz Oosterhaern, pred. te Assendelft + Westzaan 1583, overl. 1586 1), vermoedelijk afkomstig van Osterhorn in Sleeswijk-Holstein,
tr. Swaentgen HAERMENSDR, overl. na 1595.
   IIa. (van I) Arent Claesz OOSTERHAREN, predikant (in Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten vermeld als Arnoldus Nicolai Oosterhaern (zoon van Claes Arentsz), pred. te Sloten (NH) 1584, Oostzaan 1585, Castricum 1587, Nootdorp 1596, afgezet als remonstrant 1619, overl. Nootdorp 1622 1),
tr. N.N.
   IIb. (van I) Abraham Claesz OOSTERHOOREN, geb. ca. 1574, secretaris van de banne van Westzaan en de banne van Krommenie (als zodanig het eerst vermeld op 18 december 1608 5), tr. Theunisje SYMONS, dr van Symon CLAESZ, op 9 december 1586 collecteur van de nieuwe verpondingen te Assendelft, en Marytgen CLAES COSTERS.
   IIIa. (van IIb) Sijmon Abrahamsz OOSTERHOOREN, tr. Griete BAERTS.
   IIIb. (van IIb) Claes Abrahamsz OOSTERHOOREN, schoolmeester (als zodanig vermeld in de periode 1629-1639) te Westzaan, klerk (van de secretaris van de banne van Westzaan, als zodanig vermeld op 7 augustus 1643 19), secretaris van de banne van Westzaan (als zodanig o.a. vermeld op 17 februari 1645 20), ook tresorier ald. (als zodanig vermeld op 7 augustus 1653 21), overl. 15 sept. 1653  22, begr. ald., tr. Trijntje DIRCX, overl. tussen 10 dec. 1682 en 24 dec. 1682, dr van Dirck JANSZ en Ghriete CORNELISDR.
   IIIc. (van IIb) Theunis Abrahamsz OOSTERHOOREN, overl. Westzaan tussen 29 febr. 1652 en 28 maart 1653, tr. 1° Aeff AERIANS, overl. vóór 7 april 1648, dr van Aerian Pietersz BROERS, tr. 2° Marij JANS.
   IIId. (van IIb) Jan Abrahamsz OOSTERHOOREN, geb. ca. 1610  16, schepen van Westzaan, in 1671 vermeld als schepen van Westzaan in het kwartier van Westzaandam 63, verwer, ouderling, overl. tussen 9 sept. 1680 en 16 okt. 1680, tr. 1° Lysbeth CLAES, overl. vóór 25 jan. 1639,
tr. 2° Wollement Pieters 'Womke' WALS, ged. (nederd. geref.) Jisp 20 nov. 1611, overl. vóór 6 dec. 1650, dr van Pieter Pietersz WALS, schepen ald. (als zodanig genoemd in 1620 en 1621 106), burgemeester ald., tarwekoper, en Marij CLAESDR, wed. van Goosen Jansz MARLING.

   IIIe. (van IIb) Griet Abrahams OOSTERHOOREN, tr. Pieter Cornelisz BROERS, watermolenaar te Westzaan, overl. vóór 11 mei 1667, zn van Cornelis Pietersz BROERS.
   IIIf. (van IIb) Niesje Abrahams OOSTERHOOREN, tr. Cornelis Dircksz HUIJGEN, schepen te Westzaan, zn van Dirck ARENTSZ 119 en Guerte HUIJGENS, wedn. van Maritgen ARIANSDR.
   IIIg. (van IIb) Neel ABRAHAMS, tr. N.N.
   IIIh. (van IIb) Maritje ABRAHAMS, tr. Dirck Pietersz SNIJER.
   IVa. (van IIIa) Claes Sijmonsz OOSTERHOOREN, ged. (nederd. geref.) Westzaan 15 okt. 1628, schuitvoerder, koopman, impost op begr. Koog aan de Zaan 30 nov. 1709 (impost ƒ 6; aangever Hendrick Cornelisz Backer), tr. Marij Willems PEEREBOOM, impost op begr. Koog aan de Zaan 13 april 1706 (impost ƒ 6; aangever Hendrick Cornelisz Backer).
   IVb. (van IIIa) Trijn SIJMONS, ged. (nederd. geref.) Westzaan 10 nov. 1630 (doopgetuige Theunisgen Sijmonsdr, moeder van de vader), overl. vóór 28 jan. 1676,
tr. Cornelis Pietersz BLEECKER, die hertr. met Lijsje Willems PEREBOOM, en Griet JANS.

   IVc. (van IIIa) Phillips Sijmonsz (OOSTERHOOREN), ged. (nederd. geref.) Westzaan 30 okt. 1633 (doopgetuige de moeder van de vader),
tr. Vrouwtje CORNELIS.

   IVd. (van IIIa) Sijmon Sijmonsz OOSTERHOOREN, ged. (nederd. geref.) Westzaan 5 okt. 1636 (doopgetuige de moeder van de vader), tr. Lijsje Willems PEREBOOM, die hertr. met Cornelis Pietersz BLEECKER.
   IVe. (van IIIb) Griete Claes OOSTERHOOREN, ged. (nederd. geref.) Westzaan 2 sept. 1629, tr. Aris Pietersz van BROECK, schoenmaker, zn van Pieter Gerretsz van BROECK en Marij CORNELIS.    IVf. (van IIIb) Pieter Claesz OOSTERHOOREN, ged. (nederd. geref.) Westzaan 6 april 1631, klerk van notaris Salomon Coesaert te Haarlem 180 vanaf 1647, secretaris van Wormerveer tot 1570, notaris ald. vanaf 1670 tot 1672, tr. 1° Trijn GERRITS,
ondertr. 2° Amsterdam 19 juli 1668 Margrieta van WALLENDAL, ged. (nederd. geref.) ald. (Nieuwe Kerk) 17 aug. 1632, begr. ald. (Nieuwe Kerk en Kerkhof) 3 nov. 1673, dr van Jasper WALLENDAL en Geertruit CROON.

   IVg. (van IIIb) Abraham Claesz OOSTERHOOREN, ged. (nederd. geref.) Westzaan 5 april 1637, koopman te Zaandam, overl. Westzaandam 13 maart 1700 (oud 62 jaar 11 maanden 191), begr. Oostzaandam (Oosterkerk), attestatie om te trouwen Westzaandam 27 febr. 1684, tr. (naar de Oostzij, zij jongedochter van de Oostzij op 't Kattegat) Neeltje Pieters LOUWE, overl. 26 jan. 1726 (oud 70 jaar 1 maand 26 dagen 191), impost op begr. ald. 29 jan. 1726 (impost ƒ 15, te Oostzaandam begraven; aangever Johannes Walingius), begr. Oostzaandam (Oosterkerk).
   IVh. (van IIIb) Jan Claesz OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Westzaan 15 jan. 1642, Franse schoolmeester te Hoorn, overl. vóór 5 sept. 1680, tr. 1° Trijntje Jacobs KOOL,
tr. 2° Annetje Alberts KOEL, dr van Albert Maertsz KOEL en Hillegont JANS.

   IVi. (van IIIb) Sijmon Claesz OOSTERHOOREN, ged. (nederd. geref.) Westzaan 10 jan. 1644, notaris in Westzaandam, overl. 18 febr. 1700 (oud 56 jaar 46 dagen 204), impost op begr. ald. 21 febr. 1700 (impost ƒ 15), begr. ald., ondertr. Krommenie 14 april 1669, tr. ald. Dieuwertje Willems de JONG, impost op begr. Westzaandam 7 april 1724 (impost ƒ 15), begr. ald. 8 april 1724 (in graf 93 in de kerk, ƒ 5), dr van Willem Gavesz de JONG en Duijfje Claes van DAM.
   IVj. (van IIIc) Gerrit Theunisz OOSTERHOOREN, ged. (nederd. geref.) Westzaan 15 febr. 1632, tr. Marij WILLEMS, die hertr. met Joost Harmensz BACKER, en Claas SIJMONSZ.
   IVk. (van IIIc) Abraham Theunisz OOSTERHOOREN, ged. (nederd. geref.) Westzaan 9 maart 1636, overl. tussen 10 jan. 1679 en 8 febr. 1680, tr. Marij CLAES, dr van Claes Claesz MACHAIJE.
   IVl. (van IIIc) Aerjan Theunisz OOSTERHOOREN, ged. (nederd. geref.) Westzaan 7 maart 1638, overl. vóór 3 mei 1683, attestatie om te trouwen Westzaan 2 juli 1662 (naar Oostzaan; hij jonggezel te Westzaan in de Kerckbuurt, zij jongedochter te Oostzaan) Duijfje CORNELIS, overl. Oostzaan 22 nov. 1694 233, die hertr. met Pieter Dircksz REP.
   IVm. (van IIId) Pieter Jansz OOSTERHOOREN, alias Wals (aanvankelijk), overl. tussen 16 okt. 1680 en 23 mei 1681, tr. Lijsbeth Pieters BLEECKER, overl. Amsterdam 23 aug. 1715 (oud 72 jaar, weduwe 236), begr. Westzaandam (Westerkerk), die hertr. met Pieter Claesz MENS.
   IVn. (van IIId) Goossen Jansz OOSTERHOORN, alias Sturc, verwer te Krommenie, overl. ca. 1670, tr. 1° Westzaandam 14 aug. 1661 (beiden van hier) Griete JACOBS,
tr. 2° Westzaandam 11 nov. 1662 (zij jongedochter aan de Oostzijde) Geertruijt 'Geertje' GERRITS, geb. ca. 1644, impost op begr. Krommenie 22 sept. 1705 (pro deo), dr van Gerrit PIETERSZ, zeilmaker (bij huwelijk), varentman, en Lijsbeth Jansdr RIJSER, die hertr. met Gerrit Engelsz MAN.

   IVo. (van IIId) Abraham Jansz OOSTERHOOREN, geb. ca. 1634  110, mr zeilemaker 247, tr. Guijrtie JACOBS, dr van Jacob Gerritsz NEL, koopman in houtwaren te Zaandam, schepen, die hertr. met Jochem Arentsz KADT, koopman te Amsterdam.
   IVp. (van IIId) Sijmon Jansz OOSTERHOOREN, koopman en houtkoper te Zaandam, weesvader van 't Armenweeshuis te Zaandam 249, diaken (van de gereformeerde kerk te Westzaandam 250), impost op begr. Westzaandam 16 juni 1704 of 29 sept. 1712 (impost ƒ 30, aangever Pieter Oosterhoorn, of ƒ 6, aangever Dirck Oosterhooren), tr. 1° Dieuwer WALIGS, overl. vóór 22 mei 1674,
tr. 2° Westzaandam 27 sept. 1676 (hij weduwnaar in de Molenbuurt, zij jongedochter in de Kerckbuurt) Trijn CLAES, dr van Claes Arentsz JOOR,
tr. 3° Westzaandam 14 sept. 1681 (hij weduwnaar op het Haringpad, zij weduwe in de Molenbuurt) Eeffje JANS, wed. van Cornelis Cornelisz KEESEN.
   Va. (van IVa) Abraham Claesz OOSTERHOOREN, alias Abram Kool, begr. Oostzaandam 16 maart 1699 (in de kerk, ƒ 6:10), tr. Lopje Pieters PEL, impost op begr. Westzaandam 21 april 1729 (impost ƒ 3, 't overlijden van Lopje Pieters te Westzaandam; aangever Simon Abrahamse), begr. (aangifte in grafboek) ald. 23 april 1729 („Lopije Pieters Pel, na de Koogh”), begr. Koog aan de Zaan 24 april 1729 (Lopje Pieters van Zaandijk, kerkrecht ƒ 4, kleden ƒ 1-16-0), dr van Pieter Adriaensz van SOMEREN, mede-bezitter van de Oude Pelmolen te Zaandijk, en Impje CORNELIS, die hertr. met Fredrick KRIJNEN.
   Vb. (van IVa) Griete Claes OOSTERHOOREN, tr. Gerrit Gerritsz ONDERWATER, zn van Gerrit Arentsz ONDERWATER en Trijn CLAES.    Vc. (van IVa) Maritje Claes OOSTERHOOREN, alias Coolles, vermeld op de lidmatenlijst van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente van Koog en Zaandijk als Mari Claes Coolles, gestorven in december 1712, vrouw van Arent van Neerden, impost op begr. Koog aan de Zaan 24 dec. 1719 (impost ƒ 3, aangever Symen Onderwater),
ondertr. (impost) Koog aan de Zaan 4 febr. 1696 (impost ƒ 12 samen) Arent Dircksz van NAERDEN, zn van Dirk Arentsz van NAERDEN en Guirt Jans (SCHILP).

   Vd. (van IVc) Wijve(tie) Phillips OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Westzaan 17 juni 1668 (doopgetuige Trijn Sijmons),
ondertr. Rotterdam 19 okt. 1692 Cornelis KEIJSER.

   Ve. (van IVd) Hilgont Sijmons OOSTERHOORN,
ondertr. (impost) Westzaandam 4 juli 1699 (impost ƒ 3 voor hem, zij Hillegont Jans Oosterhooren jongedochter van Amsterdam [bij doop van haar kinderen is haar patroniem 'Sijmons']) Heyndrik Cornelisz KOCK.

   Vf. (van IVg) Trijntje Abrahams OOSTERHOORN, impost op begr. Westzaandam 1 dec. 1717 (impost ƒ 6), begr. ald. 2 dec. 1717 (in graf 174 in de kerk, ƒ 5),
ondertr. (impost) Westzaandam 30 april 1707 (impost ieder ƒ 30), tr. ald. 15 mei 1707 Dirck Jansz AARSES, burgemeester ald. 276, impost op begr. Westzaandam 15 nov. 1718 (impost ƒ 15), zn van Jan Cornelisz AARSES en Maritje Jans BLOEM.

   Vg. (van IVg) Aeltje Abrams OOSTERHOORN,
tr. Jacob PITT.

   Vh. (van IVg) Neeltje Abrahams OOSTERHOOREN, ged. (nederd. geref.) Westzaandam 25 dec. 1694, overl. 4 maart 1750 (ruim 36 jaar 279 [moet „56 jaar” zijn]), begr. Oostzaandam (Oosterkerk), ondertr. (impost) Westzaandam 8 juli 1713 (impost ƒ 30 voor haar, hij jongeman te Oostzaandam) Johannes WALINGIUS, geb. 1679, koopman, overl. 31 aug. 1750 (oud 70 jaar 2 maanden 279), begr. Oostzaandam (Oosterkerk), zn van Ds Johannes WALINGIUS en Aaltje Cornelis NOMEN.
   Vi. (van IVh) Albert OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Hoorn 23 juli 1674, eerste stadsklerk ter secretarie van Amsterdam, tr. Lucia WINTER, dr van Ds Gerardus WINTER, predikant te Noord-Zijpe, en Agatha PIJL DOEDES.
   Vj. (van IVi) Claes Sijmonsz OOSTERHOOREN, ged. (nederd. geref.) Westzaandam 17 dec. 1673, notaris in de banne van Westzaan, impost op begr. Westzaandam 29 okt. 1731 (impost ƒ 3; aangever Simon Groot), begr. ald. 30 okt. 1731 (in graf 93 in de kerk, ƒ 5), ondertr. (impost) 1° Westzaandam 23 maart 1696 (impost voor hem ƒ 15, voor haar ƒ 6), tr. ald. 8 april 1696 Wumpje Abrahams OOSTERHOOREN, geb. 5 sept. 1671, overl. 27 mei 1713  288, impost op begr. ald. 29 mei 1713 (impost ƒ 15, aangever Willem Oosterhooren), begr. Westzaandam (Westerkerk), dr van Abraham Jansz OOSTERHOOREN, mr zeilemaker 247, en Guijrtie JACOBS, ondertr. (impost) 2° Westzaandam 10 jan. 1715 (impost ƒ 15 voor hem, zij jongedochter te Oostzaandam), tr. ald. 10 febr. 1715 Eefje Theunis SPECK.
   Vk. (van IVi) Trijntje Sijmons OOSTERHOOREN, ged. (nederd. geref.) Westzaandam 13 juni 1683, overl. 1 april 1752  292, impost op begr. ald. 2 april 1752 (impost ƒ 15), begr. ald. 6 april 1752 (in graf 214 in de kerk, ƒ 5),
ondertr. (impost) Westzaandam 24 april 1706 (impost ieder ƒ 15), tr. ald. 9 mei 1706 Simon Claesz GROOT, geb. ca. 1682  293, koopman, burgemeester ald., overl. (in graf 215 in de kerk, ƒ 15), impost op begr. Westzaandam 27 juli 1737 (impost ƒ 15), begr. ald. (Westerkerk) (in graf 215 in de kerk, ƒ 15; oud 54 jaar 11 maanden 24 dagen 292), zn van Claas Cornelisz GROOT, vroedschap, koopman ald., traanroeier (als zodanig aangesteld op 1 maart 1674, als opvolger van Claes Claesz Nel 294) te Westzaandam.

   Vl. (van IVi) Duijfje Sijmons OOSTERHOOREN, ged. (nederd. geref.) Westzaandam 9 jan. 1686, ged. (mennon.) ald. 23 jan. 1716 (bij de Verenigde Doopsgezinde Gemeente), overl. ald. 19 maart 1723, impost op begr. Westzaandam 22 maart 1723 (impost ƒ 3), begr. ald. 23 maart 1723 (in graf 93 in de kerk, ƒ 5),
ondertr. (impost) Westzaandam 11 juni 1707 (impost ieder ƒ 30, hij te Koog, zij te Westzaandam) Pieter Jansz KUIJPER, koopman ald., zn van Jan Sijmonsz KUIJPER en Neeltje WILLEMS.

   Vm. (van IVl) Theunis Ariaansz OOSTERHOOREN, ged. (nederd. geref.) Oostzaan (Cathoecken) 1 juni 1664, overl. Wormer 20 nov. 1709 233, begr. Oostzaan 23 nov. 1709 233,
ondertr. 1° Oostzaan 19 okt. 1690  309 Dieuwertje DIRCX, overl. ald. 30 aug. 1694 233,
ondertr. 2° Oostzaan 12 aug. 1696 233 Aegje WILLEMS.
   Vn. (van IVl) Giertje Aerjans OOSTERHOOREN, ged. (nederd. geref.) Oostzaan (Kathoeken) 4 jan. 1673,
ondertr. Oostzaan 12 april 1699 233 Dirck FRANSZ.

   Vo. (van IVn) Jan Goossensz OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Krommenie 17 aug. 1664, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 23 jan. 1695, impost op begr. ald. 4 juni 1728 (impost pro deo, begr. in de kerk ƒ 4; aangever zijn zoon Claas Jansz Oosterhoorn), tr. Krommenie 14 jan. 1685 Grietje NANNINGS, ged. (nederd. geref.) ald. 29 aug. 1655, impost op begr. ald. 3 dec. 1720 (pro deo, begr. in de kerk ƒ 4), dr van Nanning IJSBRANTSZ, regent van 't weeshuis te Krommenie 319, komenijhouder, kramer, en Trijn GERRITS.
   Vp. (van IVn) Pieter Goossensz OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Krommenie 22 aug. 1666, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 23 jan. 1995, impost op begr. ald. 17 nov. 1711 (impost ƒ 3, begr. in de kerk ƒ 4), tr. Guert PIETERS, impost op begr. Krommenie 4 maart 1728 (pro deo, begr. in de kerk ƒ 4).
   Vq. (van IVn) Gerrit Goossensz OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Krommenie 15 juni 1670, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 3 juni 1696, attestatie om te trouwen 1° Westzaan 7 mei 1690 (zij jongedochter te Westzaan in de Krabbelbuurt), tr. Krommenie 7 mei 1690 Maartje PIETERS,
tr. 2° Krommenie 18 juli 1694 (zij jongedochter van Westgraftdijk) Maartje JACOBS, impost op begr. ald. 7 sept. 1725 (pro deo, begr. in de kerk ƒ 4).

   Vr. (van IVo) Wumpje Abrahams OOSTERHOOREN, geb. 5 sept. 1671, overl. 27 mei 1713  288, impost op begr. Westzaandam 29 mei 1713 (impost ƒ 15, aangever Willem Oosterhooren), begr. ald. (Westerkerk), ondertr. (impost) Westzaandam 23 maart 1696 (impost voor hem ƒ 15, voor haar ƒ 6), tr. ald. 8 april 1696 Claes Sijmonsz OOSTERHOOREN, ged. (nederd. geref.) ald. 17 dec. 1673, notaris in de banne van Westzaan, impost op begr. Westzaandam 29 okt. 1731 (impost ƒ 3; aangever Simon Groot), begr. ald. 30 okt. 1731 (in graf 93 in de kerk, ƒ 5), zn van Sijmon Claesz OOSTERHOOREN, notaris ald., en Dieuwertje Willems de JONG, die hertr. met Eefje Theunis SPECK.
   Vs. (van IVp) Abraham Sijmonsz OOSTERHOOREN, geb. ca. 1666, houtkoper te Zaandam 326, impost op begr. Westzaandam 10 okt. 1737 (impost ƒ 15), begr. ald. 15 okt. 1737 (in graf 37 in de kerk, ƒ 5), tr. 1° Westzaandam 19 sept. 1688 (zij jongedochter uit de Horn) Trijntje JOCHEMS, dr van Jochem IJsbrantsz KLEIJNSORGH en Neeltje CORNELIS, tr. 2° Westzaandam 20 aug. 1694 (zij jongedochter wonende in de Kerkbuurt) An(ne)tje Jans CRONENBURGH, ged. (nederd. geref.) ald. 18 juni 1673, impost op begr. ald. 2 jan. 1706 (impost ƒ 6), dr van Jan Gerritsz CRONENBURGH en Neel CLAAS, ondertr. (impost) 3° Westzaandam 3 maart 1714 (impost ieder ƒ 6), tr. ald. 18 maart 1714 (zij jongedochter op 't Stuermanpadt) Maartje SIJMONS.
   Vt. (van IVp) Wumpje Sijmons OOSTERHOOREN, geb. ca. 1669, impost op begr. Westzaandam 23 sept. 1722 (impost ƒ 15), begr. ald. 26 sept. 1722 (in graf 282 in de kerk, ƒ 5),
tr. Pieter Pietersz SPAENS de OUDE, impost op begr. Westzaandam 31 okt. 1702 (impost ƒ 15, aangever zijn schoonvader Sijmon Jansz Oosterhooren), zn van Pieter Pietersz SPAANS en Maritje ENGELS.

   Vu. (van IVp) Claes Sijmonsz OOSTERHOOREN, geb. ca. 1671, stijfselmaker, zaagmolenaar, koopman in houtwaren, impost op begr. Westzaandam 31 dec. 1726 (impost ƒ 30; aangever Jan Abramse Oosterhoren), begr. ald. 2 jan. 1727 (in graf 89 in de kerk, ƒ 5), tr. Westzaandam 15 febr. 1693 (zij jongedochter wonende bij de Dam) Lijsbet DIRKS, impost op begr. ald. 15 mei 1743 (impost ƒ 30), dr van Maritje PIETERS.
   VIa. (van Va) Sijmon Abrahamsz OOSTERHOOREN, alias Kool, impost op begr. Koog aan de Zaan 18 sept. 1749 (impost ƒ 3; aangever Cornelis Cornelisz Soon), ondertr. (impost) 1° Koog aan de Zaan 25 dec. 1706 (impost nihil; aangegeven in Westzaan, beiden te Koog) Maritje PIETERS,
ondertr. (impost) 2° Koog aan de Zaan 30 maart 1720 (pro deo, hij weduwnaar en zij jongedochter te Koog) Dieuwer ARYAENS,
ondertr. (impost) 3° Koog aan de Zaan 31 dec. 1728 (aangegeven in Westzaan, „mennos”, beiden te Koog, 3e gebod 16 januari 1729) N.N.

   VIb. (van Vi) Anna OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Amsterdam (Oosterkerk) 19 juli 1711 (doopgetuigen Joannes Winter, Annetie Alberts), begr. ald. (Noorderkerk) 7 juni 1764 als weduwe van Arend Rog-aar, ondertr. Amsterdam 14 okt. 1734 (hij geassisteerd met zijn vader Jan Rogaar, Nederduits Gereformeerd predikant, zij met haar vader Albert Oosterhoorn) Arent ROGAER, ged. (nederd. geref.) ald. (Westerkerk) 24 febr. 1713 (doopgetuigen Arent van der Boot, Barbertje van Loo), zn van Jan ROGAER, predikant, en Marretje van der BOOT.
   VIc. (van Vj) Maartje Claes OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Westzaandam 2 febr. 1698, overl. 1768 (volgens grafzerk 1767, oud 70 jaar 10 maanden 288), impost op begr. ald. 14 dec. 1768 (impost ƒ 30, vrouw van de schout Pieter Leur, laat meerderjarige voordochter na), begr. ald. (Westerkerk) 17 dec. 1768 (in graf 58 in de kerk, ƒ 5),
ondertr. (impost) 1° Westzaandam 8 jan. 1723 (impost ieder ƒ 30), tr. ald. 24 jan. 1723 Cornelis Arentsz BONT, impost op begr. ald. 12 okt. 1728 (impost ƒ 3; aangever Simon Groot),
ondertr. (impost) 2° Westzaandam 5 april 1736 (impost ieder ƒ 15), tr. ald. 22 april 1736 (hij weduwnaar op 't Baanpad, zij weduwe in de Kerckbuert) Cornelis DUIJN, impost op begr. ald. 27 okt. 1750 (impost ƒ 30), wedn. van N.N.,
ondertr. (impost) 3° Westzaandam 21 juli 1753 (impost ieder ƒ 30) Pieter LEUR, schout van de banne van Westzaan, impost op begr. Westzaandam 27 nov. 1772 (impost ƒ 30, schout en dijkgraaf mitsgaders notaris in de banne van Westzaan, laat minderjarig kind na), laatst wedn. van Hendrikje Dirks STAM, eerder wedn. van Aagje Claas FLOOR.

   VId. (van Vj) Guurtje Claes OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Westzaandam 25 okt. 1699, impost op begr. ald. 1 april 1750 (impost ƒ 3), begr. ald. 2 april 1750 (in graf 319 in de kerk, ƒ 5),
ondertr. (impost) Westzaandam 4 nov. 1735 (impost ieder ƒ 6), tr. ald. 25 nov. 1735 (hij op 't Stuermanspad, zij in de Molenbuert) Pieter Sijmonsz OLIJ, ged. (nederd. geref.) ald. 3 juli 1701, zn van Sijmon Pietersz OLIJ en Neeltje JANS.

   VIe. (van Vm) Duijfje Theunis OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Oostzaan (op 't Weer) 19 april 1705,
ondertr. Oostzaan 11 april 1727, attestatie om te trouwen ald. 27 april 1727 (betoog op Oostzaandam) Pieter Roelofsz MEIJN.

   VIf. (van Vo) Claas Jansz OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Krommenie 6 juni 1694, ondertr. (impost) 1° Krommenie 19 juli 1720 (impost elk ƒ 3), tr. ald. 11 aug. 1720 Aagtje Claas van LEIJDEN, ged. (nederd. geref.) ald. 30 jan. 1695, impost op begr. Krommenie 10 maart 1735 (impost ƒ 3, begr. in de kerk ƒ 4; aangever Sijmon Claase de Jong), dr van Claas Gerritsz van LEIJDEN en Trijntje IJSBRANTS,
ondertr. (impost) 2° Krommenie 12 dec. 1744 (impost ƒ 3 voor hem, zij jongedochter van Zaandijk), ondertr. (impost) Zaandijk 11 dec. 1744 (impost ƒ 3 voor haar, weduwe) Maartje HENDRIKS.

   VIg. (van Vo) Simon Jansz OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Krommenie 1 april 1696, overl. ald. 18 jan. 1780, ondertr. (impost) Krommenie 22 nov. 1715 (impost ieder ƒ 6), tr. ald. 8 dec. 1715 Aafje Gerrits SWART (oorspronkelijk wel Aegje geheten), overl. 1746, dr van Gerrit Willemsz SWART, koopman, rolbereider, en Magtelt CORNELIS.
   VIh. (van Vp) Goosen Pietersz OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Krommenie 29 jan. 1690, rolreder, impost op begr. ald. 22 april 1769 (impost ƒ 6, begr. in de kerk ƒ 4), ondertr. (impost) 1° Krommenie 28 april 1713 (impost ieder ƒ 3), tr. ald. 13 mei 1713 Trijntje IJsbrants VISSER, ged. (nederd. geref.) ald. 5 dec. 1683, overl. Krommenie 1 dec. 1747  358, impost op begr. ald. 5 dec. 1747 (impost ƒ 6, begr. in de kerk ƒ 4), dr van IJsbrant Pietersz VISSER en Engeltje ALLERTS, ondertr. (impost) 2° Krommenie 27 juli 1748 (impost ieder 6) Trijntje Pieters GORTER, ged. (nederd. geref.) ald. 30 aug. 1722, impost op begr. ald. 7 maart 1794 (impost ƒ 3, begr. in de kerk ƒ 4), dr van Pieter Jacobsz GORTER en Guurtje HENDRIKS, die hertr. met Jan Claasz BAKKER.
   VIi. (van Vp) Claas Pietersz OOSTERHOORN, impost op begr. Krommenie 1 febr. 1770 (impost ƒ 15, begr. in de kerk ƒ 4),
ondertr. (impost) Assendelft 18 dec. 1727 (pro deo voor haar, hij van Krommenie), ondertr. (impost) Krommenie 20 dec. 1727 (pro deo), tr. ald. 4 jan. 1728 Antje Dircks JONGEWAART, geb. ca. 1701.

   VIj. (van Vs) Jan Abrahamsz OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Westzaandam 16 jan. 1704, impost op begr. ald. 12 sept. 1783 (impost ƒ 3), begr. ald. 16 sept. 1783 (in graf 37 in de kerk, ƒ 5; van 't Paapepadt), ondertr. (impost) Westzaandam 7 okt. 1729 (impost ieder ƒ 6), tr. ald. 23 okt. 1729 (hij in de Kerkbuurt, zij op de Noorder Nieuwendijk) Anna LEUR, impost op begr. ald. 1 aug. 1770 (impost ƒ 3), begr. Westzaandam 4 aug. 1770 (in graf 37 in de kerk, ƒ 5).
   VIk. (van Vu) Dirk Claasz OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Westzaandam 7 juli 1697, burgemeester ald., zaagmolenaar, impost op begr. ald. 4 nov. 1778 (impost ƒ 30, weduwnaar, laat na 6 meerderjarige kinderen en 1 minderjarig kleinkind), begr. Westzaandam 7 nov. 1778 (in graf 89 in de kerk, ƒ 5; uit de Moolenbuurt), ondertr. (impost) Westzaandam 6 sept. 1720 (impost ieder ƒ 15), tr. ald. 22 sept. 1720 (beiden in de Molenbuurt) Grietje Aarjans GIJSEN, ged. (nederd. geref.) ald. 1 dec. 1700, impost op begr. Westzaandam 5 mei 1770 (impost ƒ 30), begr. ald. 10 mei 1770 (in graf 89 in de kerk, ƒ 5), dr van Arijan GIJSEN en Jannetje DIRCX.
   VIl. (van Vu) Dieuwertje Claes OOSTERHOOREN, ged. (nederd. geref.) Westzaandam 1 febr. 1702, impost op begr. ald. 30 jan. 1763 (impost ƒ 30, weduwe van Gerrit Poel), begr. ald. 3 febr. 1763 (in graf 256 in de kerk, ƒ 5),
ondertr. (impost) 1° Westzaandam 12 april 1721 (impost ieder ƒ 30) Hendrik Alewijnsz SALM, zn van Alewijn SALM, burgemeester van Zaandam, en Grietje Cornelis DRAIJ,
ondertr. (impost) 2° Westzaandam 18 jan. 1737 (impost ƒ 30 voor haar, zij weduwe te Westzaandam, hij weduwnaar van Oostzaandam) Gerrit Maartensz POEL, ged. (nederd. geref.) ald. 20 mei 1700, impost op begr. ald. 25 nov. 1755 (impost ƒ 30), begr. Westzaandam 29 nov. 1755 (in graf 256 in de kerk, ƒ 5), zn van Maerten Jansz POEL, collecteur van de impost (van de karossen, wagens en sjezen ingegaan 1 oktober 1713 367) te Oostzaandam, en Aeltje GERRETS, laatst wedn. van Annitje Dirks DAM, eerder wedn. van N.N.

   VIIa. (van VIg) Jan Simonsz OOSTERHOORN, geb. ca. juli 1724, ged. (nederd. geref.) Krommenie 6 juli 1749, overl. 7 juli 1777, impost op begr. ald. 7 juli 1777 (impost ƒ 30, begr. in de kerk ƒ 4), begr. ald. 10 juli 1777 (op zijn grafzerk: Hier leyt begraven / Jan Oosterhoorn / in sijn Ed. leven regent / te Krommenie obiit 1777 7m/7d / oud circa 53 Jaaren. / Aaltje van Vliet. De aangifte geschiedde 10 Juli d.a.v. classe ƒ 30-; op 29 Jan. 1797 werd Aaltje van Vliet ter begraving aang. 368), ondertr. (impost) 1° Krommenie 19 juli 1749 (impost ieder ƒ 6) Lijsbet Dirks OOMS, ged. (nederd. geref.) ald. 29 aug. 1723, dr van Dirk Dirksz OOMS en Antje CLAAS, ondertr. (impost) 2° Krommenie 14 april 1759 (impost ieder ƒ 30) Aaltje Gerrits van VLIET, ged. (nederd. geref.) ald. 20 mei 1734, impost op begr. ald. 29 jan. 1797, dr van Gerrit Hendriksz van VLIET en Lijsbet PIETERS, die hertr. met Gerrit Claasz ROOD.
   VIIb. (van VIg) Willem Simonsz OOSTERHOORN, geb. 6 dec. 1729, overl. Krommenie 25 maart 1783, impost op begr. ald. 28 maart 1783 (impost ƒ 30, begr. in de kerk ƒ 4), begr. ald. 1 april 1783,
ondertr. (impost) 1° Krommenie 16 april 1762 (impost ƒ 15 voor hem, zij jongedochter te Oostzaandam), tr. (schepenbank) 2 mei 1762 Lijsbet Pieters ALE, overl. ald. 20 juni 1772, impost op begr. ald. 22 juni 1772 (impost ƒ 30, aangever Simon Oosterhoorn),
ondertr. (impost) 2° Krommenie 4 nov. 1774 (impost ieder ƒ 30) Aafje Jacobs LAKEMAN, geb. ald. 9 april 1738, overl. ald. 12 jan. 1795, impost op begr. Krommenie 14 jan. 1795 (impost ƒ 30, aangever Jacob Lakeman), dr van Jacob Jansz LAKEMAN en Bregje Jacobs MIDDELHOVEN, wed. van Dirk HOOFD.
   VIIc. (van VIg) Grietje Simons OOSTERHOORN, geb. Krommenie 12 maart 1731, overl. ald. 14 dec. 1801, impost op begr. ald. 16 dec. 1801 (impost ƒ 30), ondertr. (impost) 1° Krommenie 27 dec. 1755 (impost ieder ƒ 6), tr. (schepenbank) ald. Claas Gerritsz van LEIJDEN, ged. (nederd. geref.) ald. 22 juli 1728, impost op begr. Krommenie 30 juni 1766 (impost ƒ 15), zn van Gerrit Claasz van LEIJDEN en Guurtje Willems BAKKER,
ondertr. (impost) 2° Krommenie 22 okt. 1767 (impost 30 gld voor haar), ondertr. (impost) Westzaandam 23 okt. 1767 (impost ƒ 30 voor hem, zij weduwe te Krommenie) Arent IJsbrandsz SLUIJK, geb. ca. 1733, ged. (mennon.) ald. 16 jan. 1756, koopman, diaken van de Doopsgezinde Gemeente te Krommenie, aandeelhouder van de papiermolen 'de Koot' te Assendelft voor 1/32 part en van de hennepkloppersmolen 'de Haan' te Krommenie voor 1/40 part, impost op begr. Krommenie 19 okt. 1798 (impost ƒ 30), begr. ald. 20 okt. 1798, zn van IJsbrant Arentsz SLUIJCK, houtkoper, en Jacobje Aris SEIJLEMAKER, wedn. van Maritje Jans SCHILP (alias SCHULP).
   VIId. (van VIg) Lijsbeth Simons OOSTERHOORN, geb. juli 1733, impost op begr. Krommenie 7 okt. 1797 (impost ƒ 15; aangever haar zoon Gerrit Bakker),
ondertr. (impost) Krommenie 30 april 1756 (impost ieder ƒ 6) Harmen Gerritsz BAKKER, ged. (nederd. geref.) ald. 17 sept. 1730, overl. 1782, impost op begr. ald. 6 april 1782 (impost ƒ 15, begr. in de kerk ƒ 4), zn van Gerrit Harmensz BAKKER en Neeltje Willems KARMEN.

   VIIe. (van VIi) Dirk Claasz OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Krommenie 7 nov. 1728, impost op begr. Westzaan 18 nov. 1796 (impost ƒ 3),
ondertr. (impost) Krommenie 31 okt. 1750 (impost ieder ƒ 3) Hester Dirks NOMEN, ged. (nederd. geref.) ald. 16 mei 1717, overl. Oostzaan 23 febr. 1790, dr van Dirk Allertsz NO(O)MES, schoenmaker, en Grietje DIRKS.

   VIIf. (van VIi) Pieter Claasz OOSTERHOORN, geb./ged. (nederd. geref.) Krommenie 18/25 okt. 1739, overl. ald. 8 mei 1824, ondertr. (impost) Krommenie 22 mei 1766 (impost ieder ƒ 15, zij jongedochter te Krommeniedijk) Wijntje Frederiks BAK, geb. ca. 1744, overl. ald. 20 nov. 1821, dr van Frederik Cornelisz BAK en Grietje Claas MOLENAAR.
   VIIg. (van VIj) Antje Jans OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Westzaandam 7 febr. 1731, impost op begr. Westzaan 11 dec. 1797 (impost ƒ 3),
tr. 1° Westzaan 25 juni 1757 Jan Dirksz IJFF,
ondertr. 2° Westzaan 12 mei 1771, ondertr. (impost) ald. 10 mei 1771 (impost ieder ƒ 3), tr. ald. 26 mei 1771 Cornelis Gerritsz SPAT, ged. (nederd. geref.) Westzaan 22 okt. 1741, zn van Gerrit Jansz SPAT en Aegje Jans IJFF,
ondertr. (impost) 3° Westzaan 7 april 1785 (impost ieder ƒ 3) Jacob Gerritsz JONGEWAARD, ged. (nederd. geref.) ald. 11 jan. 1734, zn van Gerrit Pietersz JONGEWAERT en Guurtje NAGTEGAEL, wedn. van Neeltje Jans STAP.

   VIIh. (van VIj) Kaatje Jans OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Westzaandam 26 nov. 1732, impost op begr. ald. 4 aug. 1770 (pro deo, met haar kind), begr. ald. 7 aug. 1770 (in graf 428 in de kerk, ƒ 5),
ondertr. (impost) Westzaandam 27 juni 1760 (impost ieder ƒ 6), tr. ald. 13 juli 1760 Teeuwis Jansz KEIJZER, ged. (nederd. geref.) ald. 25 okt. 1735, zn van Jan KEIJSER en Antje Teewis DUIJVES.

   VIIi. (van VIj) Abraham Jansz OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Westzaandam 20 febr. 1737, overl. Zaandam 25 jan. 1815,
ondertr. (impost) Westzaandam 4 mei 1764 (impost ƒ 3 voor hem, zij pro deo), tr. ald. 20 mei 1764 (hij op 't Hollandse Pad, zij op 't Boumanspad) Grietje van HOORN, begr. ald. 26 maart 1813 (diaconie).

   VIIj. (van VIk) Lijsbeth Dirks OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Westzaandam 8 juli 1725, impost op begr. ald. 6 mei 1777 (impost ƒ 30, heeft 1 meerderjarige zoon), begr. ald. 8 mei 1777 (in graf 362 in de kerk, ƒ 5),
ondertr. (impost) Westzaandam 21 juni 1748 (impost ieder ƒ 30), tr. ald. 7 juli 1748 Sijmon DEKKER, ged. (nederd. geref.) ald. 4 okt. 1724, impost op begr. Westzaandam 3 jan. 1780 (impost ƒ 30, weduwnaar, heeft 1 meerderjarige zoon), zn van Dirk Sijmonsz DEKKER en Guertje Arends BLOEM.

   VIIk. (van VIk) Jannetje Dirks OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Westzaandam 3 maart 1728, impost op begr. ald. 4 juli 1799 (impost ƒ 6), begr. ald. 6 juli 1799 (in graf 378 in de kerk, ƒ 5; van 't Papierpadt),
ondertr. (impost) Westzaandam 10 juli 1750 (impost ieder ƒ 30), tr. ald. 26 juli 1750 (beiden in de Molenbuert) Cornelis Jansz KEESEN, impost op begr. ald. 20 nov. 1780 (pro deo, laat 2 minderjarige kinderen na; aangever Simon Heynis).
   VIIl. (van VIk) Adriaan Dirksz OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Westzaandam 4 juli 1731, begr. ald. 15 sept. 1807 (in graf 338 in de kerk, ƒ 5),
ondertr. (impost) 1° Westzaandam 15 juni 1753 (impost ieder ƒ 30), tr. ald. 1 juli 1753 (beiden in de Molenbuurt) Aafje IJsbrants KONING, ged. (nederd. geref.) ald. 8 febr. 1730, impost op begr. Westzaandam 16 april 1768 (impost ƒ 15, laat 4 minderjarige kinderen na; aangever Cornelis Jansz Keeze), begr. ald. 19 april 1768 (in graf 335 in de kerk, ƒ 5), dr van IJsbrand Jansz KONING en Maartje Willems JOOR,
ondertr. (impost) 2° Westzaandam 6 sept. 1771 (impost ieder ƒ 30), tr. ald. 22 sept. 1771 (hij weduwnaar in de Kerkbuurt, zij weduwe op de Zuyder Nieuwendijk) Maartje Pieters KEG, ged. ald. 22 maart 1730, impost op begr. Westzaandam 18 april 1795 (impost ƒ 30), begr. ald. 21 april 1795 (oud 65 1/12 jaar, in graf 338 in de kerk, ƒ 5), dr van Pieter Gerritsz KEG en Aafje Harmens DEKKER, wed. van Jan Pietersz ROT.

   VIIm. (van VIk) Dieuwertje Dirks OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Westzaandam 1 nov. 1733, impost op begr. ald. 25 juli 1799 (impost ƒ 6), begr. ald. 27 juli 1799 (in graf 89 in de kerk, ƒ 5; Bouwmanspadt, nalatende mondig kind),
ondertr. (impost) Westzaandam 3 okt. 1755 (impost ƒ 30 voor haar, hij te Oostzaandam), ondertr. (impost) Oostzaandam 3 okt. 1755 (impost ƒ 30 voor hem), attestatie om te trouwen ald. 19 okt. 1755 (hij op de Zuyddyk, zij aan de Westzijde; betoog naar de Westzijde), tr. Westzaandam 19 okt. 1755 (hij aan de Oostziide, zij in de Kerkbuurt) Klaas Sijmonsz HEIJNIS, ged. (nederd. geref.) Oostzaandam 11 maart 1731, zn van Zymon HEIJNIS en Trijntje SPEKHAM.

   VIIn. (van VIk) Grietje Dirks OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Westzaandam 25 juni 1741, aangifte voor begraven ald. 5 maart 1809 (pro deo, weduwe van Willem Walraven, laat 4 meerderjarige kinderen na), begr. ald. 11 maart 1809 (in graf 251 in de kerk, ƒ 5),
ondertr. (impost) Westzaandam 5 dec. 1766 (impost ieder ƒ 30), tr. ald. 21 dec. 1766 (hij op 't Stuurmanspad, zij in 't Noord-end van de Molenbuurt) Willem WALRAVEN, geb. ca. 1743, aangifte voor overlijden ald. 3 jan. 1809 (pro deo, 65 jaar, gehuwd, laat 3 meerderjarige kinderen na).

   VIIo. (van VIk) Trijntje Dirks OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Westzaandam 27 sept. 1744, impost op begr. ald. 3 jan. 1794 (impost ƒ 6), begr. ald. 4 jan. 1794 (in graf 328 in de kerk, ƒ 5; Hollandtspadt),
ondertr. (impost) Westzaandam 25 juni 1773 (impost ieder ƒ 30), tr. ald. 11 juli 1773 (hij in de Kerkbuurt, zij in 't Noord-end van de Molenbuurt) Gerrit Claasz GROOT, ged. (nederd. geref.) ald. 30 maart 1746, zn van Claas Cornelisz GROOT en Geertje Claas COONING.

   VIIIa. (van VIIa) Simon Jansz OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Krommenie 5 sept. 1756, overl. ald. 22 aug. 1833,
ondertr. (impost) 1° Krommenie 9 mei 1783 (impost ieder ƒ 30) Grietje Floris HOUWERTJES, ged. (nederd. geref.) Assendelft 12 maart 1757, impost op begr. Krommenie 22 jan. 1788 (impost ƒ 15, begr. in de kerk ƒ 4), dr van Floris Garbrandsz HOUWERTJES, winkelier, en Maartje Pieters KORVER,
ondertr. (impost) 2° Krommenie 30 april 1801 Maartje Cornelis van ORDEN, geb. ald. 12 aug. 1758 (volgens de overlijdensakte), ged. (nederd. geref.) ald. 27 aug. 1758, overl. Krommenie 13 april 1835, dr van Cornelis Gerritsz van ORDEN en Geertje Lammerts KONING, wed. van Cornelis de WILDE.

   VIIIb. (van VIIa) Gerrit van VLIET OOSTERHOORN, geb. Krommenie 4 juli 1769 (volgens de overlijdensakte), ged. (nederd. geref.) ald. 9 juli 1769 (doopgetuige Grietje Oosterhoorn), koopman, verfmaler, overl. ald. 15 febr. 1849,
ondertr. (impost) Krommenie 2 okt. 1789 (impost ieder ƒ 30) Neeltje Pieters van LEIJDEN, geb./ged. (nederd. geref.) ald. 11/15 maart 1767, impost op begr. ald. 16 nov. 1810, dr van Pieter Cornelisz van LEIJDEN, schepen van Krommenie, en Duijfje Gerrits IJFF.

   VIIIc. (van VIIb) Jacob LAKEMAN OOSTERHOORN, geb. Krommenie 6 nov. 1777 (volgens de overlijdensakte), koopman, zeildoekfabrikeur, overl. ald. 3 febr. 1840,
ondertr. (impost) Krommenie 27 juni 1800 (impost ieder ƒ 30) Grietje SEEBACH, geb. ald. 27 maart 1777 (volgens de overlijdensakte), ged. (nederd. geref.) ald. 30 april 1777, overl. Krommenie 11 nov. 1866.

   VIIId. (van VIIe) Cornelis Dirksz OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Westzaan 27 aug. 1752 (doopgetuige Aachje Dirks Noome),
ondertr. (impost) Westzaan 6 mei 1786 (beiden pro deo), tr. ald. 21 mei 1786 Neeltje Pieters BAKKER, overl. ald. 2 juli 1797, impost op begr. Westzaan 4 juli 1797 (pro deo), dr van Pieter Claesz BAKKER en Heynderikje GIJZEN.

   VIIIe. (van VIIe) Pieter Dirksz OOSTERHOORN, geb. Westzaan 3 april 1755 (bij ondertrouw in Zaandijk in 1797 wordt abusievelijk als geboortedatum 3 april 1756 vermeld), ged. (nederd. geref.) ald. 6 april 1755 (doopgetuige Judikje Laat), broodbakker, overl. Wormer 3 april 1820,
ondertr. (impost) 1° Westzaan 19 dec. 1783 (impost ieder ƒ 3) Trijntje Willems LOOTS, ged. (nederd. geref.) ald. 29 mei 1757, impost op begr. Wormer 3 april 1796 (impost ƒ 3), dr van Willem Adriaensz LOOTS en Neeltje Jans TIP,
ondertr. 2° Zaandijk 22 april 1797 (impost ƒ 3 voor haar, weduwe van Zaandijk), ondertr. (impost) Wormer 20 april 1797 (impost 3 voor hem, weduwnaar), tr. Zaandijk 7 mei 1797 Kaatje Jans van PUFFELEN, geb. Krommenie 12 okt. 1767 (vermeld bij ondertrouw in Zaandijk in 1797), wed. van Pieter Cornelisz BAKKER.

   VIIIf. (van VIIf) Klaas Pietersz OOSTERHOORN, geb./ged. (nederd. geref.) Krommenie 25 febr./2 maart 1777, overl. ald. 9 jan. 1842,
ondertr. Zaandijk 25 aug. 1797 (impost ƒ 30 voor haar; betoog verleend om op 30 september 1797 te Krommenie te trouwen), ondertr. (impost) Krommenie 24 aug. 1797 (impost ƒ 30 voor hem, zij van Zaandijk) Jannetje Dirks de BRUIJN, geb. Zaandijk 29 dec. 1772 (volgens de overlijdensakte), ged. (nederd. geref.) ald. 1 jan. 1773, overl. Krommenie 13 sept. 1846, dr van Dirk de BRUIJN en Hendrikje DUNNEBIER.

   VIIIg. (van VIIf) Frederik OOSTERHOORN, geb. Krommenie 18 sept. 1781 (volgens de overlijdensakte op de zestiende), ged. (nederd. geref.) ald. 23 sept. 1781, winkelier, zaakwaarnemer, zeildoekmeter, overl. ald. 21 dec. 1853,
tr. 1° Duifje Gerrits van LEIJDEN, geb./ged. (nederd. geref.) Krommenie 27/30 mei 1790, overl. ald. 28 dec. 1813, dr van Gerrit Claasz van LEIJDEN, zeildoekfabrikeur, en Maartje Pieters van LEIJDEN,
tr. 2° Krommenie 17 nov. 1822 Hillegond HEIJNIS, geb. ald. 20 nov. 1794, dr van Willem Dirksz HEIJNIS en Trijntje Jans KORSIEL.

   VIIIh. (van VIIi) Jan Abrahamsz OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Westzaandam 4 sept. 1765, overl. Zaandam 19 nov. 1828,
ondertr. (impost) 1° Westzaandam 14 mei 1789 (impost ƒ 3 voor hem), tr. ald. 31 mei 1789 (hij op 't Papepad, zij te Oostzaan) Bregje van LEEUWEN,
ondertr. (impost) 2° Westzaandam 1 april 1791 (pro deo), tr. ald. 17 april 1791 (hij weduwnaar op 't Papepad, zij jongedochter op 't Huysmanspad) Jannetje Jans BUIJS, impost op begr. ald. 26 juli 1799 (pro deo), begr. Westzaandam 28 juli 1799 (op het gemene kerkhof, ƒ 1; Blaauwpadt, nalatende 2 onmondige kinderen),
ondertr. (impost) 3° Westzaandam 27 mei 1803 (pro deo), tr. ald. 12 juni 1803 (zij weduwe) Maritje Jans SCHILP, ged. (nederd. geref.) ald. 12 febr. 1764, dr van Jan Josephsz SCHILP en Eijtje Klaas SMIT, wed. van N.N.,
ondertr. (impost) 4° Westzaandam 8 juli 1808 (pro deo), tr. ald. 24 juli 1808 Grietje SLIKKER, geb. Zaandam ca. 1788, overl. ald. 7 sept. 1829, dr van Dirk SLIKKER, schippersknecht, en Jannetje BONNET.

   VIIIi. (van VIIl) Maartje Aarjans OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Westzaandam 3 sept. 1758, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 12 april 1803,
ondertr. (impost) 1° Westzaandam 6 juli 1781 (impost ieder ƒ 30), tr. ald. 22 juli 1781 (hij op de Hogendijk, zij in de Kerkbuurt) Albert REP, ged. (nederd. geref.) Oostzaan (op de Overtoom) 30 dec. 1759, impost op begr. Westzaandam 13 april 1798 (impost ƒ 6), zn van Aart Jansz REP en Lieuwtje Jijes MUL,
ondertr. 2° Amsterdam 22 okt. 1802 (hij weduwnaar van Christina Vriese, zij weduwe van Albert Rep, beiden gereformeerd), ondertr. (impost) Westzaandam 19 okt. 1802 (impost ƒ 30 voor haar, hij weduwnaar van Amsterdam) Mattheus SCHONEVELD, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 3 maart 1808, wedn. van Christina VRIESE.

   VIIIj. (van VIIl) Grietje Adriaans OOSTERHOORN, ged. (nederd. geref.) Westzaandam 27 dec. 1761, overl. Zaandam (Westzijde) 3 maart 1815,
ondertr. (impost) Westzaandam 23 sept. 1785 (impost ieder ƒ 30), tr. ald. 9 okt. 1785 (hij op de Hogendijk, zij in de Kerkbuurt) Teeuwis Jansz KEIJZER, ged. (nederd. geref.) ald. 28 nov. 1762, houtkoper, zn van Jan Jansz KEIJZER en Grietje Claas van ES.

   IXa. (van VIIIa) Jan Simonsz OOSTERHOORN, geb./ged. (nederd. geref.) Krommenie 15/18 april 1784, landmeter, overl. ald. 25 april 1845,
ondertr. (impost) Krommenie 12 nov. 1802 (impost ieder ƒ 6) Aagje Jacobs BROMMER, ged. (nederd. geref.) Holysloot 30 mei 1784, overl. Krommenie 27 dec. 1862, dr van Jacob BROMMER en Eefje Cornelis KNOL.

   IXb. (van VIIIb) Aaltje van VLIET OOSTERHOORN, geb./ged. (nederd. geref.) Krommenie 12/13 juni 1790, impost op begr. ald. 5 okt. 1809, ondertr. (impost)/tr. Krommenie 27 juni/12 juli 1807 Johannes ALBERTI, geb. Zaandijk 8 aug. 1786, kantoorbediende, overl. Krommenie 20 dec. 1828, zn van Jacobus ALBERTI, burgemeester ald., en Lijsbeth BEETS, die hertr. met Antje WAAGMEESTER.
   IXc. (van VIIIb) Duijfje van VLIET OOSTERHOORN, geb./ged. (nederd. geref.) Krommenie 14/18 dec. 1791, overl. ald. 18 okt. 1816,
tr. Krommenie 26 juni 1814 Willem DEUGT, ged. (nederd. geref.) Alkmaar 7 febr. 1790, overl. Krommenie 15 sept. 1835, zn van Cornelis DEUGD en Trijntje HEEMSTEE, die hertr. met Aafje Frederiks BAKKER.

   IXd. (van VIIIb) Trijntje van VLIET OOSTERHOORN, geb./ged. (nederd. geref.) Krommenie 20 mei 1798, overl. ald. 3 sept. 1876, tr. 1° Krommenie 28 juli 1816 Gerrit BLOEMENDAAL, geb. Assendelft 20 jan. 1790, fabrikeur, overl. Krommenie 7 juli 1832, zn van Cornelis Fredriksz BLOEMENDAAL en Barber Gerrits CORVER,
tr. 2° Krommenie 31 mei 1835 Jan AVIS, geb./ged. (nederd. geref.) Westzaan 10/14 maart 1779, koopman, overl. Krommenie 7 sept. 1840, zn van Cornelis Dingnumsz AVIS, schatter (op 11 december 1823 de eed afgelegd als schatter voor de personele belastingen in de gemeenten Koog aan de Zaan, Zaandijk, Oostzaan, Jisp, Wormer en Wijdewormer 398), en Cornelisje Cornelis SCHAGEN, wedn. van Maria BOCKING.

   IXe. (van VIIIb) Lijsbeth van VLIET OOSTERHOORN, geb./ged. (nederd. geref.) Krommenie 11/19 jan. 1806, overl. ald. 1 maart 1878,
tr. Krommenie 6 mei 1827 Johannes KUIJPER, geb./ged. (nederd. geref.) ald. 7/9 dec. 1804, koekebakker, overl. ald. 8 okt. 1870, zn van Hendrik KUIJPER en Cornelia Catharina KROMHOUT.

   IXf. (van VIIIc) Willem LAKEMAN OOSTERHOORN, geb. Krommenie 24 aug. 1803, fabrieksknecht, geëmployeerde (bij de zeilfabriek), koopman (in 1845), overl. ald. 9 nov. 1847,
tr. Krommenie 26 april 1838 Maartje BAARS, geb. ald. 29 mei 1815, dienstbaar (bij huwelijk), overl. ald. 25 jan. 1873, dr van Reijer BAARS, koopman, en Aaltje VISSER.

   IXg. (van VIIId) Dirk OOSTERHOORN, geb. Westzaan 13 sept. 1789, ged. (nederd. geref.) ald. 20 sept. 1789 (doopgetuige Trijntje Willems Loots), arbeider, overl. Zaandam 25 mei 1834, tr. 1° Zaandam 30 jan. 1820 Maartje de BOER, geb./ged. (nederd. geref.) Oostzaan 14/21 maart 1790, overl. Zaandam 6 nov. 1822, dr van Jan de BOER en Leuntje Gerrits SCHUYTEMAKER,
tr. 2° Zaandam 1 febr. 1824 Regina LOETS, geb./ged. (nederd. geref.) Ballum, gem. Vlieland 16 sept./3 okt. 1784, dr van Kiliaan LOETS en Elisabeth Willems OTTE, vroedvrouw, wed. van Sjoert Janses KOK.

   IXh. (van VIIId) Jacob OOSTERHOORN, geb. Westzaan 10 okt. 1794, ged. (nederd. geref.) ald. 19 okt. 1794 (doopgetuige Sjoutje Bakker), papiermakersknecht, papiermaker, overl. Koog aan de Zaan 5 maart 1854,
tr. Koog aan de Zaan 12 mei 1822 Cornelia van der HAVEN, geb./ged. (nederd. geref.) Westzaandam 7/14 febr. 1796, overl. Koog aan de Zaan 9 nov. 1871, dr van Jacobus van der HAVEN en Diena LIJST.

   IXi. (van VIIIe) Klaas OOSTERHOORN, geb./ged. (nederd. geref.) Wormer 7 okt. 1792, werkman, broodbakker, overl. Zaandijk 11 mei 1838,
tr. Wormer 5 juni 1814 Lijsbet CENTEN, geb. verm. ald. 15 aug. 1793, ged. (nederd. geref.) ald. 18 aug. 1793, overl. Zaandijk 2 jan. 1849, dr van Dirk Carelsz CENTEN en Antje Jans KOEMAN.

   IXj. (van VIIIf) Hendrikje OOSTERHOORN, geb. Krommenie 23 okt. 1800 (volgens de overlijdensakte), ged. (nederd. geref.) ald. 26 okt. 1800, overl. ald. 19 jan. 1867,
tr. Krommenie 27 juni 1824 Cornelis Maartensz BAKKER, geb. ald. 20 mei 1801, ged. (nederd. geref.) ald. 24 mei 1801 (doopgetuige Antje van Leiden), commissionair, kantoorbediende, zeildoekfabrikeur, geëmployeerde zeildoekfabriek, zn van Maarten BAKKER, fabrikeur, zeildoekfabrikant, en Maartje KABEL.

   IXk. (van VIIIg) Trijntje OOSTERHOORN, geb. Krommenie 7 sept. 1826, overl. Wormerveer 18 jan. 1890,
tr. 1° Krommenie 7 sept. 1851 Klaas EMMER, geb. Wormerveer 1 nov. 1828, schippersknecht, overl. ald. 25 okt. 1855, zn van Cornelis EMMER en Jantje RENSES,
tr. 2° Wormerveer 26 febr. 1871 Jan KROOK, geb. ald. 30 juni 1822, winkelier, fabriekwerker, overl. ald. 7 nov. 1880, zn van Klaas KROOK, olieslagersknecht, en Maartje SCHOORL, wedn. van Trijntje de GROOT.

   IXl. (van VIIIg) Pieter OOSTERHOORN, geb. Krommenie 21 febr. 1833, fabrieksarbeider, overl. ald. 31 jan. 1913,
tr. 1° Krommenie 9 juni 1864 Trijntje BAARS, geb. ald. 8 nov. 1832, dienstbode (bij huwelijk), overl. ald. 20 dec. 1869, dr van Baart BAARS, schoenmaker, en Aagtje SMIT,
tr. 2° Krommenie 11 febr. 1872 Femmetje EGGEN, geb. ald. 14 juli 1839, overl. ald. 20 dec. 1883, dr van Pieter EGGEN, timmermansknecht, en Marijtje VENLET.

   IXm. (van VIIIg) Neeltje OOSTERHOORN, geb. Krommenie 19 maart 1835, overl. Wormerveer 4 maart 1912,
tr. Wormerveer 27 juli 1862 Tijmen STELLING, geb. ald. 29 april 1838, timmerman, overl. ald. 13 juli 1918, zn van Jan STELLING, arbeider, timmerman, en Antje KUIT.

   IXn. (van VIIIh) Grietje OOSTERHOORN, geb./ged. (nederd. geref.) Westzaandam 26 maart/10 mei 1812, dienstbode (bij huwelijk), overl. Zaandam 19 dec. 1867,
tr. Zaandam 26 juni 1836 Pieter KEIJZER, geb. ald. 5 okt. 1812, houtzager, arbeider, overl. ald. (Westzijde) 30 sept. 1877, zn van Teeuwis Teeuwisz KEIJZER, koopman, en Trijntje BERGERS.

   IXo. (van VIIIh) Jannetje OOSTERHOORN, geb. Zaandam 26 juli 1816, naaister (bij huwelijk), overl. ald. 14 dec. 1869,
tr. Zaandam 25 mei 1851 Jan de BOER, geb. ald. 12 febr. 1820, houtzager, overl. ald. 29 mei 1867, zn van Aaltje de BOER.

   Xa. (van IXa) Simon OOSTERHOORN, geb./ged. (nederd. geref.) Krommenie 1 mei 1803, timmermansknecht (bij huwelijk), timmerman, overl. Edam 4 mei 1869,
tr. Wormerveer 11 juni 1826 Sieuwtje ROL, geb./ged. (nederd. geref.) ald. 20/26 dec. 1803, overl. Edam 31 okt. 1847, dr van Klaas Hannesz ROL en Maartje Claas ROL.

   Xb. (van IXa) Eefje OOSTERHOORN, geb./ged. (nederd. geref.) Krommenie 18/19 april 1807, overl. Oterleek 14 dec. 1891, tr. 1° Krommenie 8 juni 1828 Jan Jacobsz BOON, geb. Knollendam ca. 1801, arbeider, boerenknecht, overl. Krommenie 21 april 1836, zn van Jacob BOON, mennist, en Neeltje KIST,
tr. 2° Krommenie 10 febr. 1839 Pieter Willem Jacob Hendrik van der LIPPE  401, geb./ged. Aurich, Pruisen (Duitsland) 21/27 april 1807, timmermansknecht, broodbakker, overl. Schoorl 9 nov. 1883 (volgens de overlijdensadvertentie), zn van Willem Karel van der LIPPE en Ida Geertruida MOLENAAR, wedn. van Pietertje GLAS.

   Xc. (van IXa) Grietje OOSTERHOORN, geb./ged. (nederd. geref.) Krommenie 13/20 jan. 1811, winkelierster, overl. Wormerveer 16 nov. 1870,
tr. Krommenie 4 juli 1830 Jan Hendriksz STOLP, geb./ged. (nederd. geref.) Westzaan 22/31 aug. 1800, arbeider, houtzagersknecht, klein koopman, koopman, overl. Wormerveer 7 april 1856, zn van Hendrik Willemsz STOLP, arbeider, en Antje Huiges KUIJZER.

   Xd. (van IXf) Jansje LAKEMAN OOSTERHOORN, geb. Krommenie 4 mei 1840, overl. ald. 13 febr. 1933,
tr. Krommenie 15 dec. 1867 Fokke VALK, geb. ald. 13 sept. 1830, timmerman, arbeider, zn van Jan VALK, arbeider, koopman, en Geertruijda BAKKER, wedn. van Antje van HOORN.

   Xe. (van IXf) Willem LAKEMAN OOSTERHOORN, geb. Krommenie 9 mei 1845, koopman,
tr. Assendelft 22 aug. 1874 Keetje KRANENBURG, geb. ald. 21 aug. 1844, dr van Klaas KRANENBURG, arbeider, en Trijntje van den BERG.

   Xf. (van IXg) Cornelis OOSTERHOORN, geb. Zaandam 6 april 1820, arbeider, boerenarbeider, werkman, overl. Beemster 3 febr. 1862,
tr. Beemster 8 juni 1845 Stijntje BRUGMAN, geb. ald. 5 okt. 1815, dr van Christiaan BRUGMAN en Antje KREEFT.

   Xg. (van IXh) Cornelis OOSTERHOORN, geb. Koog aan de Zaan 25 jan. 1823, schuitenmakersknecht, schepenmaker, scheepstimmerman, overl. Zaandam 25 aug. 1872,
tr. Koog aan de Zaan 1 juli 1849 Catharina HUIJSMAN, geb. Zaandam 18 nov. 1824, dienstbode (bij huwelijk), overl. ald. 17 febr. 1891, dr van Hendrik HUIJSMAN, koorndrager, en Jannetje KEG, die hertr. met Cornelis DEKKER.

   Xh. (van IXh) Jacobus OOSTERHOORN, geb. Koog aan de Zaan 1 dec. 1824, timmermansknecht, timmerman, overl. Zaandam 1 maart 1893,
tr. 1° Zaandam 19 aug. 1855 Jannetje SLOT, geb. ald. 30 dec. 1821, overl. ald. 28 okt. 1883, dr van Jacob SLOT, arbeider, en Neeltje VEENMAN,
tr. 2° Zaandam 9 nov. 1884 Maartje AVONDROOD, geb. Oostzaan 2 april 1827, overl. Zaandam 9 jan. 1895, dr van Gerrit AVONDROOD en Maartje SCHUITEMAKER, die hertr. met Klaas MARS.

   Xi. (van IXh) Johanna OOSTERHOORN, geb. Koog aan de Zaan 2 febr. 1827, overl. ald. 28 juli 1903,
tr. Koog aan de Zaan 8 mei 1853 Jan CARBAAT, geb. Zaandijk 31 jan. 1825, timmermansknecht, timmerman, molenmaker, zn van Gerrit KARBAAT, timmerman, timmermansknecht, en Grietje de BOER.

   Xj. (van IXh) Pieter OOSTERHOORN, geb. Koog aan de Zaan 10 jan. 1830, timmermansknecht, timmerman,
tr. Koog aan de Zaan 24 febr. 1861 Stijntje KARMAN, geb. Westzaan 17 juni 1828, dienstbode (bij huwelijk), dr van Willem KARMAN, arbeider, en Susanna KIT.

   Xk. (van IXl) Frederik OOSTERHOORN, geb. Krommenie 21 april 1865, barbier, winkelier, op 15 oktober 1891 in Heemstede ingeschreven van Amsterdam, overl. Heemstede 16 sept. 1935,
tr. Krommenie 18 juli 1895 Aaltje VEKEN, geb. ald. 15 maart 1869, overl. Heemstede 23 jan. 1946, dr van Cornelis VEKEN, tapper, en Grietje KONING.

   Xl. (van IXl) Pieter OOSTERHOORN, geb. Krommenie 25 dec. 1875, sigarenmaker, overl. ald. 19 maart 1938,
tr. Uitgeest 22 mei 1904 Guurtje AKKIES, geb. Krommenie 23 jan. 1877, overl. 23 jan. 1933, dr van Jan AKKIES, arbeider, winkelier, en Neeltje JONGEJANS.

Noten
BloysBelonjeNH = Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, Mr J. J. Belonje, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, 1928-1931.
NA = Nationaal Archief te Den Haag
NHA = Noord-Hollands Archief te Haarlem
NL = De Nederlandsche Leeuw
SAA = Stadsarchief Amsterdam, te Amsterdam
WA = Waterlands Archief te Purmerend
ZSA = Zaans Streekarchief/Gemeentearchief Zaanstad, te Koog a/d Zaan
1. F.A. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816, Dordrecht 1996, dl 1 blz. 183.
2. NHA ORA Assendelft 1994 fol. 216v, 28 sept. 1584.
3. NHA ORA Assendelft 1997 fol. 115v, 4 juni 1595.
4. F.A. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816, Dordrecht 1996, dl 1 blz. 184.
5. ZSA ORA Westzaan 1566 akte 176, 18 dec. 1608.
6. ZSA ORA Assendelft 1996 fol. 240, 27 maart 1592.
7. ZSA ORA Westzaan 1576, akte 305 en 306, 20 maart 1613.
8. ZSA ORA Westzaan 1568, fol. 169v en 170, 1 mei 1616.
9. ZSA ORA Westzaan 1579 fol. 212v, 29 maart 1622.
10. ZSA ORA Westzaan 1571 fol. 99v 16 juni 1623.
11. ZSA ORA Westzaan 1899 (Obligaties t.b.v. wezen) fol. 148v, 6 april 1624.
12. ZSA ORA Westzaan 1572 fol. 298v, 16 nov. 1627.
13. ZSA ORA Westzaan 1572, fol. 72 en 72v, 15 jan. 1626.
14. ZSA ORA Westzaan 1573 fol. 188v, 20 april 1629.
15. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 170 fol. 194, 8 maart 1644.
16. ZSA ONA Zaandam 5783 (notaris Simon Oosterhooren) fol.277, 14 maart 1677.
17. ZSA ORA Westzaan, 1573, fol. 61v en 62, 18 maart 1628, 1574 fol. 17v, 18 maart 1630.
18. ZSA ORA Westzaan 1901 (Obligaties t.b.v. wezen) fol. 188, 20 juli 1655.
19. ZSA ORA Westzaan 1577 fol. 315v, 12 febr. 1643.
20. ZSA ORA Westzaan 1577 fol. 344v, 26 febr. 1643.
21. ZSA ORA Westzaan 1580 fol. 282v, 7 aug. 1653.
22. ZSA G.J. Boekenoogen, Grafzerken in de Ned. Herv. kerk te Westzaan, nr 43 (grafnummer 38.
23. ZSA ORA Westzaan 1915 (Staatboek) fol. 79, 30 jan. 1624.
24. ZSA ORA Westzaan 1573, fol. 136 en 136v, 1 febr. 1629, fol. 289 14 febr. 1630.
25. ZSA ORA Westzaan 1576, fol. 218 29 juni 1637, fol. 306 20 juli 1638, fol. 372 21 april 1639.
26. ZSA ORA Westzaan 1577, fol. 262 bis 22 mei 1642, fol. 344v en 345 26 febr. 1643, fol. 371v 6 april 1643.
27. ZSA ORA Westzaan 1578, fol. 381 en 381v, 19 april 1646.
28. ZSA ORA Westzaan 1579 fol. 14v, 1 nov. 1646.
29. NHA ONA Haarlem 179 (notaris Salomon Coesaert) fol. 18, 24 jan. 1647.
30. NHA ONA Haarlem 179 (notaris Salomon Coesaert) fol. 122, 15 mei 1647.
31. ZSA ORA Westzaan 1580, fol. 37 en 37v, 23 febr. 1651, fol. 49 11 maart 1651.
32. ZSA ORA Westzaan 1580, fol. 236 10 jan. 1653, fol. 265 10 april 1653, fol. 281 24 juli 1653.
33. ZSA ORA Westzaan 1901 (Obligaties t.b.v. wezen) fol. 46v, 2 juni 1654.
34. ZSA ORA Westzaan 1901 (Obligaties t.b.v. wezen) fol. 179, 12 jan. 1655.
35. ZSA ORA Krommenie 1474 (Rentebrieven t.b.v. wezen), fol. 139 30 mei 1657, fol. 140 22 aug. 1657, fol. 141 19 sept. 1657, fol. 157 15 juni 1661, fol. 173 20 juni 1663.
36. ZSA ORA Westzaan 1582 fol. 36, 21 febr. 1658.
37. ZSA ORA Krommenie 1399 fol. 138, 7 aug. 1659.
38. ZSA ORA Krommenie 1402 fol. 71, 29 april 1671.
39. ZSA ORA Westzaan 1588, fol. 75 en 76, 4 febr. 1683, fol. 83v en 84, 11 maart 1683.
40. ZSA ORA Westzaan 1581 fol. 22v, 26 febr. 1654.
41. ZSA ONA Zaandijk 6393 (notaris Hendrick IJsbrantsz Spaens) akte 9, 22 jan. 1658.
42. ZSA ORA Krommenie 1399 fol. 91v, 4 juni 1658.
43. ZSA ORA Westzaan 1586 fol. 164, 26 maart 1676.
44. ZSA ONA Zaandam 5766 (notaris Sebastiaen Huijs) akte 115, 23 okt. 1680.
45. ZSA ORA 1516 (Schepenrol), 26 nov. 1682 - 24 dec. 1682.
46. ZSA ONA Zaandijk 6393 (notaris Hendrick IJsbrantsz Spaens), 28 dec. 1657.
47. ZSA ONA Westzaan 5416 (notaris Jacob Claasz Gruijs) fol. 154, 15 maart 1669.
48. ZSA G.J. Boekenoogen, Grafzerken in de Ned. Herv. kerk te Westzaan, nr 43 (grafnummer 58).
49. ZSA ORA Westzaan 1899 (Obligaties t.b.v. wezen) fol. 251, 27 nov. 1629.
50. ZSA ORA Westzaan 1574, fol. 224 en 224v, 20 jan. 1632, 1575 fol. 3, 24 april 1632.
51. ZSA ORA Westzaan 1916 (Staatboek) fol. 298, 7 april 1648.
52. ZSA ORA Westzaan 1901 (Obligaties t.b.v. wezen), fol. 77v 6 dec. 1650, fol. 78v 3 jan. 1651, fol. 81v 28 febr. 1651.
53. ZSA ORA Westzaan 1580, fol. 39v 23 febr. 1651, fol. 144 1 febr. 1652, fol. 160 15 febr. 1652, fol. 167 en fol. 173v, 29 febr. 1652.
54. ZSA ORA Westzaan 1908 (Benoeming van voogden) fol. 11, 28 maart 1653.
55. ZSA ORA Westzaan 1581, fol. 47 en 47v, 26 maart 1654.
56. ZSA ORA Westzaan 1901 (Obligaties t.b.v. wezen), fol. 271 27 mei 1659, fol. 378 12 juni 1665.
57. ZSA ORA Westzaan 1583 fol. 324, 14 jan. 1666.
58. ZSA ORA Westzaan 1583, fol. 332, fol. 332v en 333, 25 febr. 1666.
59. ZSA ORA Westzaan 1915 (Staatboek) fol. 80, 14 febr. 1624.
60. ZSA ORA Westzaan 1916 (Staatboek) fol. 5, 23 maart 1630.
61. ZSA ORA Westzaan 1901 (Obligaties t.b.v. wezen) fol. 262, 7 jan. 1659.
62. ZSA ORA Westzaan 1589 fol. 90v, 15 mei 1687.
63. NHA ONA Wormerveer 5705 (notaris Pieter Claesz Oosterhoorn) akte 13, 19 dec. 1671.
64. ZSA ORA Westzaan 1576 fol. 195 en 195v, 9 april 1637, 1577 fol. 85v, 4 okt. 1640.
65. ZSA ORA Westzaan 1916 (Staatboek) fol. 97, 25 jan. 1639.
66. ZSA ORA Westzaan 1578 fol. 116, 24 maart 1644.
67. ZSA ORA Westzaan 1579, fol. 89v 5 dec. 1647, fol. 98 21 jan. 1648.
68. ZSA ORA Westzaan 1579, fol. 298, fol. 298v, fol. 299 en 299v, 29 juli 1649.
69. ZSA ORA Westzaan 1917 (Staatboek) fol. 338, 6 dec. 1650.
70. ZSA ORA Westzaan 1580, fol. 18v en 19, 9 febr. 1651, fol. 186v en 187, 28 maart 1652.
71. ZSA ORA Westzaan 1581, fol. 15 31 dec. 1653, fol. 21v en 22, 12 maart 1654.
72. ZSA ORA Westzaan 1581, fol. 130v en 131, 25 febr. 1655.
73. ZSA ORA Westzaan 1581 fol. 432, 19 maart 1657.
74. NHA ORA Uitgeest 221 (Hypotheken) fol. 120, 16 juli 1657.
75. ZSA ONA Krommenie 3044 (notaris Pieter Claasz Oosterhooren) akte 31, 13 april 1658.
76. ZSA ORA Westzaan 1582 fol. 116v, 3 april 1659.
77. ZSA ONA Krommenie 3044 (notaris Pieter Claasz Oosterhooren) akte 42, 30 jan. 1661.
78. ZSA ORA Westzaan 1582 fol. 258, 17 febr. 1661.
79. ZSA ORA Assendelft 2011 fol. 96v, 13 juni 1661.
80. ZSA ONA Krommenie 3042 (notaris Pieter Claesz Oosterhooren) akte 177, 8 juli 1661.
81. ZSA ONA Krommenie 3042 (notaris Pieter Claasz Oosterhooren) fol. 185, 9 sept. 1661.
82. ZSA ORA Westzaan 1583, fol. 48 9 febr. 1662, fol. 85v 6 april 1662.
83. ZSA ORA Westzaan 1583 fol. 125v, 4 jan. 1663.
84. ZSA ORA Westzaan 1583 fol. 205v, 15 febr. 1664.
85. ZSA ORA Krommenie 1400 fol. 134, 8 mei 1664.
86. ZSA ORA Westzaan 1583 fol. 281, 5 febr. 1665.
87. ZSA ONA Krommenie 3045 (notaris Pieter Claesz Oosterhoorn) akte 1, 10 aug. 1665.
88. ZSA ONA Krommenie 3045 (notaris Pieter Claesz Oosterhooren) akte 2, 5 febr. 1666.
89. ZSA ORA Westzaan 1583 fol. 339v, 25 maart 1666.
90. ZSA ORA Westzaan 1584 fol. 219v, 21 maart 1669.
91. ZSA ONA Zaandam 5781 (notaris Simn Oosterhooren) fol. 46, 16 mei 1670.
92. ZSA ORA Westzaan 1585 fol. 55v, 31 juli 1670.
93. ZSA ONA Zaandam 5781 (notaris Simon Oosterhooren), fol. 236v 26 aug. 1671, fol. 244 12 sept. 1671.
94. ZSA ORA Westzaan 1585, fol. 176v 4 febr. 1672, fol. 198v 14 april 1672.
95. ZSA ORA Westzaan 1585 fol. 269, 1 maart 1674.
96. ZSA ONA Zaandam 5766 (notaris Sebastiaen Huijs) akt 73, 7 febr. 1675.
97. ZSA ORA Westzaan 1586 fol. 78v, 28 maart 1675.
98. ZSA ONA Zaandam 5783 (notaris Simon Oosterhooren) fol. 202, 7 juni 1676.
99. ZSA ORA Assendelft 2012, fol. 225 22 april 1676, fol. 245 8 febr. 1677.
100. ZSA ONA Zaandam 5783 (notaris Simon Oosterhooren) fol. 300, 30 mei 1677.
101. ZSA ORA Assendelft 2013, fol. 8v 25 mei 1677, fol. 13v 20 okt. 1677.
102. ZSA ORA Westzaan 1586, fol. 290 en 290v, 18 nov. 1677.
103. ZSA ONA Zaandam 5784 (notaris Simon Oosterhooren) akte 258, 5 nov. 1679.
104. ZSA ONA Zaandam 5785 (notaris Simon Oosterhooren ) akte 127 16 okt. 1680.
105. ZSA ONA Zaandam 5786 notaris Simon Oosterhooren) akte 8, 9 jan. 1682.
106. WA ORA Jisp 371, fol. 103v 10 mei 1620, fol. 113 11 dec. 1621.
107. ZSA ORA Westzaan 1916 (Staatboek) fol. 124v, 7 mei 1640.
108. ZSA ORA Krommenie 1474 (Rentebrieven t.b.v. wezen) fol. 137, 14 maart 1657.
109. ZSA ORA Westzaan 1901 (Obligaties t.b.v. wezen) fol. 253v, 23 juli 1658.
110. ZSA ONA Zaandam 5781 (notaris Simon Oosterhooren) fol. 211, 19 juni 1671.
111. ZSA ONA Krommenie 3045 (notaris Pieter Claesz Oosterhooren) akte 3, 11 mei 1667.
112. ZSA ORA Westzaan 1672, fol. 267v en 268, 8 mei 1627.
113. ZSA ORA Westzaan 1583, fol. 210v 28 febr. 1664, fol. 271v 22 jan. 1665.
114. ZSA ORA Westzaan 1583 fol. 276v, 5 febr. 1665.
115. ZSA ORA Westzaan 1583 fol. 277, 5 febr. 1665.
116. ZSA ORA Westzaan 1583, fol. 286 en 286v, 19 febr. 1665.
117. ZSA ORA Westzaan 1917 (Staatboek) fol. 175, 1 jan. 1668.
118. ZSA ORA Westzaan 1902 (Obligaties t.b.v. wezen) fol. 56v, 16 sept. 1670.
119. ZSA ORA Westzaan 1576 akte 153, 26 juni 1612: Guerte Huygensdr, weduwe van Dirck Arentsz, wonende in de Crabbelbuert, koopt land in de Crabbelbuert.
120. ZSA ORA 1504 (Schepenrol), 13 juni 1619 - 11 juli 1619.
121. ZSA ORA Westzaan 1569 fol. 745, 14 maart 1620.
122. ZSA ORA Westzaan 1571, fol. 185 10 febr. 1624, fol. 284 23 jan. 1625.
123. ZSA ORA Westzaan 1572, fol. 60 en 60v, 2 jan. 1626, fol. 75 en 75v, 20 jan. 1626.
124. ZSA ORA Westzaan 1573, fol. 18v 24 jan. 1628, fol. 112v 10 dec. 1628, fol. 141 15 febr. 1629, fol. 287 14 febr. 1630.
125. ZSA ORA Westzaan 1574, fol. 139v en 140, 27 febr. 1631, fol. 154v, 27 febr. 1631, fol. 193 23 juli 1631.
126. ZSA ORA Westzaan 1574 fol. 190, 10 juli 1631.
127. ZSA ORA Westzaan 1506 (Schepenrol), 24 juli 1631.
128. ZSA ORA Westzaan 1574, fol. 215v, fol. 223v en fol. 225, 20 jan. 1632.
129. ZSA ORA Westzaan 1575 fol. 6, 30 april 1632.
130. ZSA ORA Westzaan 1900 (Obligaties t.b.v. wezen) fol. 36, 14 dec. 1634.
131. ZSA ORA Westzaan 1900 (Obligaties t.b.v. wezen) fol. 253, 15 aug. 1645.
132. ZSA ORA Westzaan 1901 (Obligaties t.b.v. wezen) fol. 73, 24 mei 1650.
133. ZSA ORA Westzaan 1901 (Obligaties t.b.v. wezen) fol. 248v, 28 mei 1658.
134. ZSA ONA Zaandijk 6395 (notaris Hendrick IJsbrantsz Spaens), 28 febr. 1675.
135. ZSA ONA Zaandam 5755 (notaris Cornelis Dircxz Kleijn) akte 287, 18 jan. 1670.
136. ZSA ONA Zaandam 5779 (notaris Sijmon Oosterhooren) fol. 15, 13 maart 1664.
137. ZSA ONA Zaandam 5785 (notaris Simon Oosterhooren) akte 116, 9 en 23 sept. 1680.
138. ZSA ORA Westzaan 1901 (Obligaties t.b.v. wezen) fol. 112v, 15 aug. 1652.
139. ZSA ONA Zaandam 5760 (notaris Isbrandt van Houwert) fol. 180, 10 okt. 1663.
140. ZSA ONA Krommenie 3043 (notaris Pieter Claasz Oosterhooren) akte 67, 31 december 1664.
141. ZSA ONA Krommenie 3043 (notaris Pieter Claasz Oosterhooren) akte 68, 31 dec. 1664.
142. ZSA ONA Zaandam 5779 (notaris Sijmon Oosterhooren) fol. 83v, 9 nov. 1666.
143. ZSA ONA Zaandam 5779 (notaris Sijmon Oosterhooren) fol. 98v, 8 dec. 1666.
144. ZSA ONA Zaandam 5780 (notaris Simon Oosterhooren) fol. 19v, 11 febr. 1667.
145. ZSA ORA Westzaan 1584 fol. 261, 26 sept. 1669.
146. ZSA ORA Westzaan 1585, fol. 252 en 251v, 11 jan. 1674.
147. ZSA ORA Westzaan 1586, fol. 192v 21 mei 1676, fol. 263 13 mei 1677.
148. ZSA ORA Westzaan 1587 fol. 303v, 5 febr. 1682.
149. ZSA ORA Westzaan 1588, fol. 18v en 19, 30 april 1682, fol. 66 4 febr. 1683.
150. ZSA ORA Westzaan 1588 fol. 342, 10 jan. 1686.
151. NHA ONA Zaandam 5820 (notaris Claes Oosterhooren) akte 39, 20 maart 1700.
152. NHA ONA Zaandam 5822 (notaris Claas Oosterhooren) akte 128, 16 april 1704.
153. NHA ONA Zaandam 5834 (notaris Johan Hendrick Haeckx) akte 76, 30 jan. 1710.
154. NHA ONA Zaandam 5826 (notaris Claas Oosterhooren) akte 86, 23 sept. 1710.
155. ZSA ONA Zaandam 5786 (notaris Simon Oosterhooren) akte 77, 5 juli 1682.
156. ZSA ONA Westzaan 5427 (notaris Pieter van Broeck) akte 72, 27 sept. 1693.
157. NHA ONA Zaandam 5821 (notaris Claas Oosterhooren) akte 10, 2 juni 1701.
158. BloysBelonjeNH deel V, Westerkerk Zaandam nr 46.
159. ZSA ONA Zaandam 5795 (notaris Simon Oosterhooren) akte 35, 7 maart 1693.
160. NHA ONA Zaandam 5823 (notaris Claas Oosterhooren) akte 31, 18 maart 1705.
161. NHA ONA Zaandam 5826 (notaris Claas Oosterhooren) akte 56, 14 mei 1710.
162. NHA ONA Zaandam 5832 (notaris Claas Oosterhooren) akte 29, 22 maart 1717.
163. NHA ONA Westzaan 5827 (notaris Claas Oosterhooren) akte 34, 20 juni 1712.
164. ZSA ORA Westzaan 1918 (Staatboek) fol. 149v, 28 jan. 1676.
165. ZSA ONA Zaandam 5795 (notaris Simon Oosterhooren) akte 1, 1 jan. 1693.
166. ZSA ONA Krommenie 3043 (notaris Pieter Claasz Oosterhooren) akte 102, 4 juli 1666.
167. ZSA ORA Westzaan 1587 fol. 282, 4 dec. 1681.
168. ZSA ONA Westzaan 5427 (notaris (Pieter van Broeck) akte 23, 23 aug. 1691.
169. NHA ONA Westzaan 5431 (notaris Pieter van Broeck) akte 40, 15 aug. 1708.
170. NA VOC 12732 fol. 37.
171. ZSA ORA Westzaan 1588 fol. 154v, 24 febr. 1684.
172. ZSA ORA Westzaan 1908 (Aanstelling van voogden), 19 mei 1671.
173. ZSA ORA Westzaan 1916 (Staatboek) fol. 27v, 29 dec. 1644.
174. ZSA ONA Westzaan 5416 (notaris Jacob Claasz Gruijs) fol. 84, 13 juli 1664.
175. ZSA ORA Westzaan 1918 (Staatboek), fol. 58 31 juli 1671, fol. 176v 12 mei 1678.
176. ZSA ONA Westzaan 5428 (notaris Pieter van Broeck) akte 7, 24 febr. 1686.
177. NL 43 (1925) kol. 377, in: Het Edamsch-Purmerendsche regeeringsgeslacht van der Ley, door Mr. D.F. Font, kol. 376 e.v.
178. NHA ONA Zaandam 5820 (notaris Claes Oosterhooren) akte 26, 30 jan. 1700.
179. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 182 fol. 129, 3 febr. 1712.
180. NHA ONA Haarlem 179 (notaris Salomon Coesaert) fol. 303, 22 okt. 1647.
181. ZSA ORA Krommenie 1398 fol. 55v, 8 mei 1654.
182. ZSA ORA Krommenie 1399 fol. 9v, 16 maart 1657.
183. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 174 fol. 206v, 21 jan. 1664.
184. ZSA ORA Krommenie 1401 fol. 18v, 17 febr. 1668.
185. ZSA ONA Zaandijk 6394 (notaris Hendrick IJsbrantsz Spaens), 26 mei 1669.
186. ZSA ORA Westzaan 1584 fol. 258v, 29 aug. 1669.
187. ZSA ONA Zaandam 5780 (notaris Simon Oosterhooren) fol. 339, 28 sept. 1669.
188. NHA ORA Krommenie 1402, fol. 35 9 mei 1670, fol. 109 30 april 1672.
189. NHA ORA Krommenie 1403 fol. 27v, 15 jan. 1677.
190. ZSA ONA Zaandijk 6391 (notaris Hendrick IJsbrantsz Spaens), tussen blz. 168 en 169, 28 juni 1669.
191. BloysBelonjeNH deel V, Oosterkerk Zaandam nr 74.
192. ZSA ONA Zaandam 5766 (notaris Sebastiaen Huijs) akte 79, 18 febr. 1675.
193. ZSA ORA Westzaan 1586 fol. 73, 14 maart 1675.
194. ZSA ONA Zaandam 5788 (notaris Simon Oosterhooren) akte 7, 14 jan. 1684.
195. ZSA ORA Westzaan 1588, fol. 267 en 257v, 8 maart 1685.
196. ZSA ORA Westzaan 1909 (Aanstelling van voogden), 27 april 1700.
197. ZSA ORA Westzaan 1932 (Boedelpapieren), 23 jan. 1715.
198. NHA ONA Zaandam 5926 (notaris Willem Hondius) akte 155, 15 juli 1733.
199. ZSA ONA Zaandam 5766 (notaris Sebastiaen Huijs) akte 50, 17 dec. 1671.
200. ZSA ONA Zaandam 5784 (notaris Simon Oosterhooren) akte 61, 20 jan. 1678.
201. ZSA ORA Westzaan 1588 fol. 172, 23 maart 1684.
202. ZSA ORA Westzaan 1588 fol. 264, 22 febr. 1685.
203. ZSA ONA Zaandam 5786 (notaris Simon Oosterhooren) akte 38, 28 maart 1682.
204. BloysBelonjeNH deel V, Westerkerk Zaandam nr 175.
205. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 174 fol. 287, 15 okt. 1664.
206. NA Grafelijkheisrekenkamer (Registers) 175 fol. 228v, 4 april 1670.
207. ZSA ONA Zaandam 5766 (notaris Sebastiaen Huijs) akte 43, 11 nov. 1670.
208. ZSA ORA Westzaan 1585 fol. 121v, 30 april 1671.
209. ZSA ORA Westzaan 1588 fol. 320, 14 juni 1685.
210. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 179 fol. 505v, 19 dec. 1698.
211. NHA ONA Zaandam 5820 (notaris Claes Oosterhooren) akte 9, 13 juli 1699.
212. NHA ONA Zaandam 5824 (notaris Claas Oosterhooren) akte 19, 31 juli 1706.
213. NHA ONA Westzaan 5431 (notaris Pieter van Broeck) akte 22, 6 april 1708.
214. ZSA ONA Zaandam 5766 (notaris Sebastiaen Huijs) akte 60, 24 nov. 1673.
215. NHA ONA Zaandam 5810 (notaris Daniel Leijts) fol. 189, 11 febr. 1700.
216. NHA ONA Westzaan 5431 (notaris Pieter van Broeck) akte 48, 25 nov. 1708.
217. BloysBelonjeNH deel V, Zaandam Westerkerk nr 175.
218. ZSA ORA Westzaan 1908 (Benoeming van voogden), 9 nov. 1666.
219. ZSA ORA Westzaan 1917 (Staatboek) fol. 151, 15 febr. 1667.
220. ZSA ORA Westzaan 1918 (Staatboek) fol. 10, 1 okt. 1669.
221. ZSA ORA Westzaan 1582, fol. 258 en 258v, 17 febr. 1661.
222. ZSA ORA Westzaan 1584 fol. 81v, 21 juli 1667.
223. ZSA ORA Westzaan 1584, fol. 298 en 299, 13 maart 1670.
224. ZSA ORA Westzaan 1585, fol. 24v en 25, 8 mei 1670.
225. WA Wormer 339, fol. 193v en 194, 16 april 1671.
226. ZSA ORA Westzaan 1902 (Obligaties t.b.v. wezen) fol. 174v, 10 jan. 1679.
227. ZSA ORA Westzaan 1587 fol. 92, 8 febr. 1680.
228. ZSA ORA Westzaan 1585, fol. 140 en 140v, 16 mei 1680.
229. ZSA ORA Assendelft 2014 fol. 271, 26 aug. 1693.
230. ZSA ONA Zaandam 5808 (notaris Daniel Leijts) fol. 3, 5 jan. 1694.
231. NA Grafelijkheidsrekenkamer 179 (Registers) fol. 172, 15 dec. 1694.
232. ZSA ONA Zaandam 5799 (notaris Simon Oosterhooren) akte 163, 21 nov. 1697.
233. NHA DTB Oostzaan 13 (Dagboek van Jan Symonsz Daelder).
234. ZSA ONA Zaandam 5785 (notaris Simon Oosterhooren) akte 260, 23 mei 1681.
235. NHA ONA Zaandam 5821 (notaris Claas Oosterhooren) akte 153, 8 okt. 1702.
236. BloysBelonjeNH deel V, Westerkerk Zaandam nr 173.
237. ZSA ONA Zaandam 5792 (notaris Simon Oosterhooren) akte 66, fol. 183, 16 juni 1688.
238. NHA ONA Zaandam 5830 (notaris Claas Oosterhooren) akte 120, 15 dec. 1715.
239. NHA ONA Zaandam 5822 (notaris Claas Oosterhoorn) akte 38, 1 mei 1703.
240. BloysBelonjeNH deel V, Westerkerk Zaandam nr 186.
241. NHA ORA Krommenie 1400 fol. 191, 7 mei 1666.
242. ZSA ONA Zaandam 5779 (notaris Sijmon Oosterhooren) fol. 68, 20 sept. 1666.
243. ZSA ONA Amsterdam 5763 (notaris Arent Albertsz Neef) fol. 250, 23 jan. 1669.
244. ZSA ORA Krommenie 1487 (Staatboek) fol. 124, 13 jan. 1672.
245. NHA ORA Krommenie 1403 fol. 417, 27 april 1690.
246. ZSA ONA Westzaan 5424 (notaris Pieter Claesz Oosterhoorn) fol. 1, 27 mei 1672.
247. ZSA ONA Zaandam 5781 (notaris Simon Oosterhooren) fol. 84, 16 aug. 1670.
248. ZSA ORA Westzaan 1918 (Staatboek) fol. 174v, 8 maart 1678.
249. ZSA ORA Westzaan 1585 fol. 274, 22 maart 1674.
250. ZSA ORA Westzaan 1588 fol. 220, 19 okt. 1684.
251. ZSA ONA Zaandam 1918 (Staatboek) fol. 117, 22 mei 1674.
252. ZSA ORA Westzaan 1587 fol. 210, 27 maart 1681.
253. ZSA ONA Zaandam 5788 (notaris Simon Oosterhooren) akte 65, 25 mei 1684.
254. ZSA ORA Westzaan 1588 fol. 211, 13 juli 1684.
255. ZSA ORA Westzaan 1588 fol. 246v, 8 febr. 1685.
256. ZSA ORA Westzaan 1588 fol. 353, 7 febr. 1686.
257. NHA ONA Zaandam 5822 (notaris Claas Oosterhooren) akte 29, 9 april 1703.
258. ZSA ONA Zaandam 5783 (notaris Simon Oosterhooren) fol. 232, 23 sept. 1676.
259. ZSA ONA Zaandam 5785 (notaris Simon Oosterhooren) akte 289, 12 sept. 1681.
260. ZSA ONA Zaandam 5793 (notaris Simon Oosterhooren) akte 125, 30 dec. 1689.
261. NA Grafelijkheidsrekenkamer 178 (Registers) fol. 315, 29 sept. 1690.
262. ZSA ONA Zaandam 5793 (notaris Simon Oosterhooren) akte 109, 24 nov. 1689.
263. NHA ONA Zaandam 5821 (notaris Claas Oosterhooren) akte 93, 1 mei 1702.
264. NHA ONA Zaandam 5828 (notaris Claas Oosterhooren) akte 97, 26 april 1714.
265. NHA ONA Zaandijk 6402 (notaris Hendrick IJsbrantsz Spaens, 13 april 1701.
266. NHA ONA Westzaan 5430 akte 52, 14 en 25 sept. 1706.
267. NHA ONA Westzaan 5431 (notaris Pieter van Broeck) akte 56, 2 febr. 1709.
268. NHA ONA Zaandam 5902 (notaris Pieter Leur) akte 81, 28 juni 1738.
269. NHA ONA Zaandam 5902 (notaris Pieter Leur) akte 119, 14 mei 1739.
270. ZSA ORA Westzaan 1920 (Staatboek) fol. 146, 25 aug. 1705.
271. NHA ONA Zaandam 3830 (notaris Claas Oosterhooren) akte 4, 2 mei 1715.
272. NHA ONA Westzaan 5430 (notaris Pieter van Broeck) akte 58, 24 okt. 1706.
273. NHA ONA Zaandam 5831 (notaris Claas Oosterhooren) akte 147, 1 okt. 1716.
274. NHA ONA Zaandam 5832 (notaris Claas Oosterhooren) aktes 59 en 59a, 21 juni 1717.
275. NHA ONA Zaandam 5825 (notaris Claas Oosterhooren) akte 164, 29 jun2i 1709.
276. NHA ONA Zaandam 5829 (notaris Claas Oosterhooren) akte 95, 5 febr. 1715.
277. NHA ONA Zaandam 5824 (notaris Claas Oosterhooren) akte 108, 7 mei 1707.
278. NHA ONA Zaandam 5832 (notaris Claas Oosterhooren) akte 138, 15 febr. 1718.
279. BloysBelonjeNH deel V, Oosterkerk Zaandam nr 152.
280. NHA ONA Zaandam 5828 (notaris Claas Oosterhooren) akte 73, 13 febr. 1714.
281. NHA ONA Zaandam 5892 (notaris Claas Oosterhooren) akte 95, 5 febr. 1715.
282. SAA Archief van schepenen, kwijtscheldingsreg. 91 fol. 39v, 13 april 1717.
283. SAA Archief van schout en schepenen 2176 (Kwijtscheldingen bij executie) fol. 129v, 1 juni 1726.
284. SAA Archief van schepenen, kwijtscheldingsreg. 100 fol. 65v, 28 aug. 1726.
285. SAA Archief van schepenen, kwijtscheldingsreg. 101 fol. 6, 21 jan. 1727.
286. SAA Archief van schepenen, kwijtscheldingsreg. 108 fol. 1, 13 jan. 1734.
287. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 180 fol. 104, 17 juni 1700.
288. BloysBelonjeNH deel V, Westerkerk Zaandam nr 184.
289. ZSA ONA Zaandam 5809 (notaris Daniel Leijts) fol. 50, 1 april 1696.
290. ZSA ONA Westzaan 5428 (notaris Pieter van Broeck) akte 66, 26 nov. 1697.
291. NHA ONA Westzaan 5431 (notaris Pieter van Broeck) akte 11, 14 febr. 1708.
292. BloysBelonjeNH deel V, Zaandam Westerkerk nr 146.
293. NHA ONA Zaandam 5825 (notaris Claas Oosterhooren) akte 139, 13 april 1709: Sijmon Claasz Groot, oud 26 jaren.
294. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 175, fol. 505, 1 maart 1674.
295. NHA ONA Zaandam 5831 (notaris Claas Oosterhoorn) akte 128, 1 sept. 1716.
296. NHA ONA Zaandam 5831 (notaris Claas Oosterhooren), akte 181 en akte 182, 3 dec. 1716.
297. NHA ONA Zaandam 5832 (notaris Claas Oosterhooren) akte 8, 22 jan. 1717.
298. NHA ONA Zaandam 5832 (notaris Claas Oosterhooren) akte 9, 23 jan. 1717.
299. NHA ONA Zaandam 5832 (notaris Claas Oosterhooren) akte 154, 2 april 1718.
300. NHA ONA Zaandam 5832 (notaris Claas Oosterhooren) akte 263, 28 dec. 1718.
301. NHA ONA Zaandam 5833 (notaris Claas Oosterhooren) akte 55, 21 maart 1720.
302. NHA ONA Zaandam 5823 (notaris Claas Oosterhooren) akte 110, 15 dec. 1705.
303. NHA ONA Zaandam 5823 (notaris Claas Oosterhooren) akte 132, 19 febr. 1706.
304. NHA ONA Zaandam 5827 (notaris Claas Oosterhooren) akte 149, 5 juni 1713.
305. NHA ONA Zaandam 5832 (notaris Claas Oosterhooren) akte 28, 13 maart 1717.
306. NHA ONA Zaandam 5832 (notaris Claas Oosterhooren) akte 38, 15 april 1717.
307. NHA ONA Zaandam 5832 (notaris Claas Oosterhooren) akte 175, 17 juli 1718.
308. NHA ONA Zaandam 5833 (notaris Claas Oosterhooren) akte 78, 3 nov. 1720.
309. NHA DTB Oostzaan 13 (Dagboek van Jan Symons Daelder).
310. ZSA ONA Zaandam 5795 (notaris Simon Oosterhooren) akte 50, 5 april 1693.
311. NHA ONA Haarlem 541 (notaris Adriaen van Gellinchuijsen) akte 158, 16 aug. 1696.
312. ZSA ONA Zaandam 5799 (notaris Simon Oosterhooren) akte 83, 14 juli 1697.
313. ZSA ORA Krommenie 1403 fol. 284v, 6 mei 1685.
314. ZSA ORA Assendelft 2014 fol. 55v, 18 jan. 1686.
315. ZSA ORA Westzaan 1588 fol. 344v, 22 jan. 1686.
316. ZSA ORA Krommenie 1404 fol. 318, 3 okt. 1698.
317. ZSA ORA Krommenie 1405 fol. 114, 7 febr. 1703.
318. ZSA ORA Krommenie 1407 fol. 98. 3 okt. 1721.
319. ZSA ONA Krommenie 3043 (notaris Pieter Claasz Oosterhooren) akte 24, 17 jan. 1664.
320. ZSA ONA Krommenie 5788 (notaris Simon Oosterhooren) akte 171, 28 dec. 1684.
321. NHA ORA Krommenie 1404 fol. 279v, 15 nov. 1699.
322. NHA ORA Krommenie 1406 fol. 207, 29 april 1718.
323. ZSA ONA Zaandam 5793 (notaris Simon Oosterhooren) akte 44, 22 april 1689.
324. NHA ORA Krommenie 1404 fol. 30v, 29 april 1692.
325. ZSA ONA Krommenie 3052 (notaris Jacob Beets) akte 466, 29 jan. 1725.
326. NHA ONA Zaandam 5281 (notaris Claas Oosterhooren) akte 149, 4 april 1701.
327. ZSA ORA Westzaan 1652 (Hypotheken wegens verleend windrecht) fol. 37, 15 dec. 1689.
328. NHA ONA Zaandam 5834 (notaris Johan Hendrick Haeckx) akte 83, 19 april 1710.
329. ZSA ONA Zaandam 5792 (notaris Simon Oosterhooren) akte 86 (fol. 230), 11 aug. 1688.
330. ZSA ONA Zaandam 5793 (notaris Simon Oosterhooren) akte 79, 4 aug. 1689.
331. ZSA ONA Zaandam 5796 (notaris Simon Oosterhooren) akte 115, 16 ug. 1684.
332. NHA ONA Zaandam 5822 (notaris Claas Oosterhooren) akte 55, 21 juli 1703.
333. ZSA ONA Zaandam 5793 (notaris Simon Oosterhooren) akte 53, 22 mei 1689.
334. ZSA ONA Zaandam 5793 (notaris Simon Oosterhooren) akte 185, 13 mei 1690.
335. ZSA ONA Zaandam 5793 (notaris Simon Oosterhooren) akte 73, 9 juli 1689.
336. NHA ONA Zaandam 5825 (notaris Claas Oosterhooren) akte 133, 29 maart 1709.
337. NHA ONA Zaandam 5820 (notaris Claes Oosterhooren) akte 84, 20 sept. 1700.
338. NHA ONA Zaandam 5822 (notaris Claas Oosterhooren) akte 1g, 11 jan. 1707.
339. NHA ONA Zaandam 5832 (notaris Claas Oosterhooren) akte 144, 4 febr. 1718.
340. NHA ONA Zaandam 5823 (notaris Claas Oosterhooren) akte 5, 17 jan. 1705.
341. SAA Archief van schepenen, kwijtscheldingsreg. 121 fol. 2, 24 jan. 1747.
342. NA Grafelijkheidsrekenkamer (Registers) 184 fol. 273, 3 april 1727.
343. ZSA ORA Krommenie 1407 fol. 239, 26 okt. 1725.
344. ZSA ORA Krommenie 1490 (Staatboek) fol. 236, 19 nov. 1727.
345. ZSA ONA Krommenie 3055 (notaris Jacob Beets) akte 678, 31 maart 1728.
346. ZSA ORA Krommenie 1410 fol. 106v, 5 febr. 1745.
347. ZSA ORA Krommenie 1407 fol. 89v, 29 april 1721.
348. ZSA ONA Krommenie 3059 (notaris Jacobus Beets) fol. 1062, 22 april 1733.
349. ZSA ORA Krommenie 1409, fol. 4 25 sept. 1733, fol. 7 6 nov. 1733, fol. 70 29 april 1735.
350. ZSA ORA Krommenie 1411 fol. 120v, 11 maart 1757.
351. ZSA ONA Krommenie 3048 (notaris Jacob Beets) akte 46, 22 nov. 1715.
352. ZSA ONA Krommenie 3059 (notaris Jacob Beets) akte 1074, 1 juni 1733.
353. ZSA ORA Krommenie 1490 (Staatboek) fol. 19, 29 juli 1799.
354. ZSA ORA Krommenie 1407 fol. 56, 17 april 1720.
355. ZSA ORA Krommenie 1409 fol. 240, 29 april 1740.
356. ZSA ORA Krommenie 1410, fol. 22 27 april 1742, fol. 74 7 febr. 1744, fol. 146v 7 okt. 1746.
357. ZSA ORA Krommenie 1411, fol. 56v 30 april 1754, fol. 74v 29 april 1755, fol. 130 2 sept. 1757, fol. 145 5 mei 1758, fol. 185v 6 febr. 1761, fol. 206 6 febr. 1762.
358. ZSA G.J. Boekenoogen, Grafzerken in de Ned. Herv. kerk te Krommenie, nr 7.
359. ZSA ONA Krommenie 3049 (notaris Jacob Beets) fol. 226, 23 dec. 1720.
360. ZSA ONA Krommenie 3066 (notaris Jacob Beets) fol. 723, 9 april 1754.
361. NHA Vredegerecht Zaandam kanton 1 (Westzaandam) 412, 1824 nr 6, 15 jan. 1824.
362. SAA Archief van schepenen, kwijtscheldingsreg. 112 fol. 1v, 21 jan. 1738.
363. NHA ONA Zaandam 5822 (notaris Claas Oosterhooren) akte 1uu, 28 febr. 1726.
364. NA Hof van Holland 3138 (Rekesten), 6 okt. 1750.
365. NHA ONA Zaandam 6095 (notaris Albert Booker) akte 194, 9 sept. 1785.
366. NHA ONA Zaandam 6003 (notaris Michiel Beets) akte 41, 27 maart 1753.
367. NHA ONA Zaandam 5828 (notaris Claas Oosterhooren) akte 108, 15 mei 1714.
368. BloysBelonjeNH deel IV, Ned. Herv. Kerk Krommenie nr 79.
369. ZSA ORA Krommenie 1411, fol. 103 28 mei 1756, fol. 107 24 sept. 1756, fol. 115 11 febr. 1757, fol. 147 30 juni 1758, fol. 209 19 maart 1762, fol. 215 17 sept. 1762.
370. ZSA ORA Krommenie 1495 (Staatboek) fol. 1, 11 april 1759.
371. ZSA ONA Krommenie 3066 (notaris Jacob Beets) fol. 687, 16 okt. 1752.
372. NHA ORA Uitgeest 222 (Hypotheken) fol. 90, 15 april 1779.
373. ZSA G.J. Boekenoogen, Grafzerken in de Ned. Herv. kerk te Krommenie, nr 73.
374. NHA Vredegerecht Beverwijk 14, 1828 nr 28, 11 juli 1828.
375. NHA ORA Uitgeest 215 fol. 315, 28 nov. 1780.
376. NHA Vredegerecht Beverwijk 10, 1814 nr 5, 26 mei 1814.
377. NHA Vredegerecht Beverwijk 11, 1819 nr 23, 29 juli 1819.
378. ZSA ONA Krommenie 3094 (notaris Jacobus Alberti) akte 275, 9 nov. 1801.
379. ZSA ONA Westzaan 5484 (notaris Simon Jongewaard Jr) akte 4945, 18 dec. 1782.
380. NHA ORA Uitgeest 216 fol. 167, 29 juli 1788.
381. NHA Vrede- en politiegerecht Beverwijk 12, 1822 akte 6, 12 maart 1822.
382. NHA ORA Uitgeest 216 fol. 101, 9 jan. 1787.
383. NHA Vredegerecht Beverwijk 12, 1824 nr 23, 15 mei 1824.
384. NHA Vredegerecht Zaandam kanton 1 (Westzaandam) 410, 1820 nr 6, 12 febr. 1820.
385. NHA Vredegerecht Zaandam kanton 1 (Westzaandam) 412, 1823 nr 89, 26 nov. 1823
386. NHA Vredegerecht Zaandam kanton 1 (Westzaandam) 412, 1824 nr 8, 20 jan. 1824.
387. NHA Vredegerecht Zaandam kanton 1 (Westzaandam) 410, 820 nr 46, 1 juni 1820.
388. NHA Vredegerecht Zaandam kanton 1 (Westzaandam) 406 nr 64, 2 juni 1812.
389. NHA Vredegerecht Zaandam kanton 1 (Westzaandam) 411, 1821 nr 88, 17 nov. 1821.
390. NHA Vredegerecht Zaandam kanton 1 (Westzaandam) 411, 1821 nr 103, 20 dec. 1821.
391. Vredegerecht Zaandam kanton 1 (Westzaandam) 409 nr 11, 19 febr. 1817.
392. NHA Vredegerecht Zaandam kanton 1 (Westzaandam) 412, 1823 nr 72, 21 sept. 1823.
393. NHA Vredegerecht Beverwijk 14, 1828 nr 48, 11 dec. 1828.
394. NHA Vredegerecht Beverwijk 14, 1829 nr 35, 24 juni 1829.
395. NHA Vredegerecht Beverwijk 14, 1829 nr 36, 24 juni 1829.
396. NHA Vredegerecht Beverwijk 15, 1832 nr 39, 20 nov. 1832.
397. NHA Vredegerecht Beverwijk 16, 1835 nr 17, 16 april 1835.
398. NHA Vredegerecht Zaandam kanton 1 (Westzaandam) 412, 1823 nr 97, 11 dec. 1823.
399. NHA Vredegerecht Beverwijk 16, 1836 nr 34, 5 aug. 1836.
400. NHA Vredegerecht Beverwijk 16, 1836 nr 27, 13 mei 1836.
401. Gegevens over de familie Van der Lippe zijn deels overgenomen uit de kwartierstaat van Johan Carel van der Lippe (geboren in 1963).

  Cuijk, 16 dec. 2013.
  H. & A.B. de Vries-Doyle
  Jan van Cuijkstraat 46,
  5431 GC  Cuijk.
  Tel. 0485-313614.
  Elektronisch adres: hab.devries-doyle@home.nl


>index

Terug naar het begin.

# # #   G E N K W A   # # #