Naar beginpagina

Genealogie VAN PAENDEREN, van Haarlem


>index

   I. Geryt van PAENDEREN, alleen bekend van een zoon Dirck,
tr. N.N.

   II. (van I) Dirck Gerytsz van PAENDEREN, begr. Haarlem 1500 (over Diric van Paenderen alle klokken geluid, testament betaald 3 Rijnse gld 1), tr. Guerte, begr. Haarlem 1502 (Dyrick van Panneren wyf, over haar alle klokken geluid, opdoen en haar testament 6 Rijnse gld 8).
   IIIa. (van II) Claes Dircxz van PAENDEREN, geb. ca. 1466, vermeld als schepen van Haarlem vanaf 1510 tot 1523 (in de 'Informacie' van 1514, onder „Haerlem”: schepen Claes Dircxzoon van Paenderen oud 48 jaar 14), burgemeester aldaar (na diens dood wordt in 1524 zijn zwager Jan Jansz Duven raad en vanaf die tijd herhaaldelijk schepen van Haarlem 15), deken van 't Heylich Cruysgilde 16, begr. Haarlem 1526 (Claes Dirckz van Paenderen, begraven in de kerk, over hem geluid alle de klokken 17), tr. 1° Kathrijn Jansdr DUVEN, dr van Jan Jansz DUVEN, koopman, schepen van Assendelft in 1483, en N.N. Jans WISSE, heeft niet-huwelijkse relatie 2° met Katheryna DIRICSDR.
   IIIb. (van II) Willem Dircxz van PAENDEREN, kerkmeester van St. Bavo in Haarlem 33, (geestelijke) vader (en voogd) van de Minrebroeders 34, voogd van de Clarissen 35, begr. Haarlem 1535 of 1536 (Willem van Paenderen is begraven in de kerk en beluid met alle klokken 27), tr. 1° Cornelis ADRIAENSDR, overl. kort vóór jan. 1495, dr van Adriaen JANSZ, ketelboeter,
tr. 2° Alyt CLAESDR.

   IIIc. (van II) Alyt van PAENDEREN, tr. Meynert van HUESSEN, overl. vóór dec. 1500, zn van Jacob MEYNAERTSZ en Marie Claesdr van HUESSEN.    IVa. (van IIIb) Machtelt van PAENDEREN, overl. 7 nov. 1536 (in de periode 1535-1536 kort na elkaar: zowel een kind van Claes van Huessen als zijn huisvrouw begraven in de kerk, beluid met alle klokken 64), begr. Haarlem (Groote Kerk of St. Bavokerk 63),
tr. Claes Meynertsz van HUESSEN, burgemeester van Haarlem, vermeld als schepen ald. vanaf 1536 tot 1545 (in homanschap D te Haarlem wordt omstreeks 1555 de huizinge van wijlen Claes van Huessen aangeslagen voor 13 haardsteden 62), overl. Haarlem 15 aug. 1551, begr. (Groote Kerk of St. Bavokerk 63, zn van Meynert van HUESSEN en Alyt van PAENDEREN, die hertr. met Margaretha van BEKESTEYN.

   IVb. (van IIIb) Wigger Willemsz van PAENDEREN, brouwer, in 1548 pachter van de 50e penning van 't huisgeld van Haarlem 73, accijnsmeester (van de vreemde bieren, in die hoedanigheid vermeld op 30 januari, 2 en 13 februari, 6 en 27 maart en 14 april 1563, op de laatste datum met zijn zoon Willem 74) te Haarlem, wordt omstreeks 1555 in homanschap L aangeslagen voor 3 haardsteden 75, overl. tussen 26 april 1572 en 24 april 1574, tr. Maritgen JANSDR.
   IVc. (van IIIb) Dirck van PAENDEREN, vermeld als schepen van Haarlem vanaf 1543 tot 1556, burgemeester ald., heiligegeestmeester ald. 105., wordt omstreeks 1555 in homanschap V te Haarlem voor 8 haardsteden aangeslagen 106, overl. tussen 20 jan. 1557 en 17 mei 1557, tr. vóór 1535 Balich Pietersdr (van PAENDEREN), overl. tussen 28 okt. 1574 en 6 sept. 1575, dr van Pieter Claesz KAN en Trijntje CLAESDR.    IVd. (van IIIb) Guerte Willemsdr van PAENDEREN, tr. Claes Fransz VELSERMAN, zn van Frans Claesz VELSERMAN en Katharyne CLAESDR.
   IVe. (van IIIb) Anna Willemsdr van PAENDEREN, tr. Symon MARTEN DIRCKSZ, gezegd van de Ruwiel, geb. 1504, koopman in laken, schepen, raad en burgemeester van Amsterdam, weesmeester, kerkmeester van de Oude Kerk, woonde in „de Wijnparse”, overl. Amsterdam 1 april 1574, begr. ald. (Oude Kerk) 3 april 1574 (met de grote klok 10-7-0, betaald door Sybrant Stam), zn van Marten DIRCK MARTENSZ, schepen ald., en Haesgen.
   Va. (van IVb) Lysbeth Wiggersdr van PAENDEREN, tr. 1° Pieter Jacobsz VISSCHER, wordt omstreeks 1555 in homanschap S te Haarlem voor 3 haardsteden aangeslagen 184, zn van Jacop Pietersz VISSCHER, tr. 2° Jan Jacobsz CALCK, knecht van 't comansgilde te Haarlem in 1589  186, overl. vóór 21 maart 1600, die hertr. met Jannetgen CLAESDR.
   Vb. (van IVb) Guerte Wiggersdr van PAENDEREN,
tr. Stoffel STOFFELSZ, apotheker.

   Vc. (van IVb) Willem Wiggersz van PAENDEREN, schepen van Haarlem 207, overl. 25 juni 1586, tr. Clara WILLEMSDR.
   Vd. (van IVc) Pieter Dircxz van PAENDEREN, overl. Haarlem 24 nov. 1574, tr. Caterina CORNELISDR, geb. ca. 1533  266, dr van Cornelis THYMANSZ en Duve JANSDR.    Ve. (van IVc) Alydt Dircxdr van PAENDEREN, overl. 28 aug. 1623  284[sic], recht op begr. Haarlem (Grote Kerk) 27 aug. 1623 (½ uur beluid, 7 gld), tr. 1° Pieter van NOORDEN, overl. vóór 29 mei 1570, zn van Phillips van NOORDEN, tr. 2° Jasper Lourensz de VRIES, overl. vóór 11 jan. 1608, wedn. van N.N.
   Vf. (van IVc) Catrijn van PAENDEREN, tr. 1° Engbert Jansz (van PAENDEREN), wordt omstreeks 1555 in Haarlem aangeslagen in homanschap A voor 2 en in homanschap O voor 2 haardsteden 354, overl. vóór 30 dec. 1563, zn van Jan ENGBERTSZ, vinder van het Comansgilde (in 1538 en 1539) te Haarlem, en Phillipsgen PHILLIPSDR, wordt omstreeks 1555 in homanschap A te Haarlem voor 3 haardsteden aangeslagen 355, tr. 2° Claes Jansz van PAENDEREN, geb. ca. 1540, recht op begr. Haarlem 10 mei 1615 (7£, ½ uur beluid), zn van Jan Jansz KERSTAL en Maritgen CLAESDR, die hertr. met Syburch FRANSDR.
   Vg. (van IVc) Quirina van PAENDEREN, tr. 1° 436 Claes Jansz VERWER, zn van Jan Pietersz VERWER, schepen van Haarlem, en Katrijne WILLEMSDR, tr. 2° Claes SINCQ, tr. 3° Hans DASEN.
   Vh. (van IVc) Hase van PAENDEREN,
tr. Jan de WITTE, geb. ca. 1528, rentmeester van des Grafelijkheids Wildernis 449, zn van Jan de WITTE en Aecht JANSDR 450.

   VIa. (van Vc) Claertgen Willemsdr (van PAENDEREN),
tr. Willem Jansz van LANGEVELT, geb. ca. 1555  504, schuitvoerder, schipper, die hertr. met Oburch ADRIAENSDR.

   VIb. (van Vc) Anneken Willemsdr van PAENDEREN,
tr. Haarlem 5 april 1609 Jan HUYGESZ.

   VIc. (van Vd) Alijt Pietersdr van PAENDEREN, overl. vóór 5 jan. 1624, tr. Lucas DIRICXZ, kramer.
   VId. (van Vf) Willem Engbertsz van PAENDEREN, geb. ca. 1554  423, kapitein (op 12 maart 1603 is geregistreerd dat Willem van Paenderen verkozen is als compagniescommandant in de plaats van Pieter van Beresteyn 510), in Haarlem vermeld in 1588 en 1593 als vinder en in 1594 als deken van het Comansgilde, overl. tussen 10 dec. 1604 en 20 dec. 1605, tr. 1° Duyfgen JASPARSDR, recht op begr. Haarlem 27 okt. 1602 (1£), ondertr. 2°/tr. Haarlem/Beverwijk 21 juli/30 aug. 1603 Elisabeth ELBERTSDR, wed. van Jacob van AMERONGEN.
   VIe. (van Vf) Philips Engbertsz van PAENDEREN, overl. vóór 31 jan. 1607, tr. Cornelia Jansdr DEYMAN, overl. 1609, dr van Jan Pietersz DEYMAN en Dibberich NANNINXDR.    VIf. (van Vf) Dirckgen Engbertsz (van PAENDEREN), begr. Amsterdam (Oude Kerk) 22 febr. 1595 (op het hoekje van het Roode Leeuwsteechgen, 10-7-0), tr. 1° Jan JACOBSZ,
tr. 2° tussen 27 sept. 1575 en 12 mei 1576 Hans Pietersz BLAEUW, begr. Amsterdam (Oude Kerk) 16 jan. 1595 (op de hoek van 't Roodeleeuwstege, 10-7-0).
   VIg. (van Vf) Popias van PAENDEREN, geb. ca. 1568  424 of ca. 1571 425, schutter te Haarlem, recht op begr. ald. (Grote Kerk) 11 maart 1628 (1 uur beluid, 10 gld), heeft niet-huwelijkse relatie 1° met N.N.,
tr. 2° Stijntgen FREDERICXDR, geb. ca. 1585  424, recht op begr. Haarlem (Grote Kerk) 29 juni 1646 („geroeffde kist”, beluid 2 halve uren, 19 gld), dr van Frederick Gerrytsz van SLOOTEN en Guerte PIETERSDR.

   VIIa. (van VId) Trijntgen Willemsdr van PAENDEREN, recht op begr. Haarlem 1 juni 1647 als Tryntgen Willems van Paenderen („een roeffde kist”, 7 gld), tr. Cornelis IJsaacksz van der WAL, procureur voor de vierschaar van Haarlem, deurwaarder van de gemene middelen te Haarlem, recht op begr. ald. (Grote Kerk) 5 mei 1635 (ƒ 2).
   VIIb. (van VId) Engbert Willemsz van PAENDEREN, ged. (nederd. geref.) Haarlem 13 mei 1579 (doopgetuige Bernt Gerritsz Dorn[?]), vaandrig, recht op begr. ald. (Grote Kerk) 29 sept. 1619 (1 gld), tr. Trijntgen CORNELISDR, dr van Cornelis MAERTSZ, timmerman, die hertr. met Huybert Claesz de BRUYN.
   VIIc. (van VIe) Pieter Philipsz van PAENDEREN, recht op begr. Haarlem (Grote Kerk) 15 sept. 1624 (7 gld), tr. Dieuwertgen Cornelisdr BENNEBROUCK, dr van Cornelis PIETERSZ, bleker te Heemstede, en Marijtgen IJSBRANTSDR.
   VIId. (van VIe) Nanning Philipsz van PAENDEREN, recht op begr. Haarlem (Grote Kerk) 29 dec. 1635 (1 gld), tr. Catharyna CAPPELMAN.
   VIII. (van VIIb) Willem Engbertsz van PAENDEREN, bakker, koopman te Amsterdam, ondertr. Leiden 29 sept. 1627 (hij van Haarlem, zij van Leiden), tr. Lisse 7 nov. 1627 Trijntgen Fransen OVERLOCHORST, ook genoemd Catrijn van der Meer, dr van Frans Cornelisz OVERLOCHORST en Annetgen JANSDR.
   IXa. (van VIII) Catharina van PAENDEREN, ged. (nederd. geref.) Amsterdam (Oude Kerk) 11 maart 1632 als Catrijn (moeder Catrijn van der Meer, doopgetuige Agniet Budings), begr. Rotterdam 9 dec. 1697 (nalatende 3 meerderjarige kinderen en 1 minderjarig kind [haar kinderen Tanneken, Isaack en Abraham zijn in Rotterdam begraven op 25-6-1675, 26-8-1675 en 19-10-1676]),
ondertr. Amsterdam 29 juli 1656 Pieter BEIJERMAN, makelaar te Rotterdam, begr. ald. verm. 25 jan. 1679, zn van Jacob Jacobsz BEIJERMAN en verm. Jannetje SIJMONS.
   IXb. (van VIII) Annetje van PAENDEREN, ged. (nederd. geref.) Amsterdam (Nieuwe Kerk) 4 okt. 1639, moeder Trijntje Franse, getuige Jan Henrixz), begr. Rotterdam 25 jan. 1721 (laat 1 meerderjarig kind na),
tr. 1° Leendert van STRIJPEN, zn van Mattheus Jansz van STRIJPEN en Emmetgen LEENDERTS,
ondertr. 2° Rotterdam 22 aug. 1688 (hij Crijn Janse Sonneblom, weduwnaar, zij Anna van Paenderen, weduwe van Leendert van Striepen, van Amsterdam), tr. ald. 8 sept. 1688 Crijn Jansz SONNEBLOM, wedn. van N.N.

Noten
BloysBelonjeNH = Mr. P.C. Bloys van Treslong Prins, Mr J. J. Belonje, Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Holland, 1928-1931.
Elias = Johan E. Elias, De vroedschap van Amsterdam 1578-1795, Amsterdam 1963 (eerste uitgave Haarlem 1903-1905)
Informacie van 1514 = Informacie upt stuck der Verpondinghe van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant, gedaen in den jaere MDXIV, transcriptie door R. Fruin, Leiden 1866.
Jb CBG = Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie
KITLV = Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkerenkunde te Leiden
Memoriaelbouck Haarlem = Memoriaelbouck, dagboek van gebeurtenissen te Haarlem in 1572-1581, van Willem Janszoon Verwer, getranscribeerd en geannoteerd door Drs J.J. Temminck, Haarlem 1973
NA = Nationaal Archief te Den Haag
NHA = Noord-Hollands Archief te Haarlem
NL = De Nederlandsche Leeuw
NNBW = Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, door Dr. P.C. Molhuysen en Prof. Dr. P.J. Blok
RAA = Regionaal Archief Alkmaar
RAL = Regionaal Archief Leiden
Rekeningen St. Bavo = Rekeningen van de kerkmeesters Sint Bavo te Haarlem (binnen Kerkvoogdij N.-H. Gemeente te Haarlem), Noord-Hollands Archief te Haarlem
RepWassenaar = Repertorium op de leenkamers van de lenen van Wassenaar, door C. Hoek
SAA = Stadsarchief Amsterdam, te Amsterdam
SRM = Streekarchief Rijnlands Midden, te Alphen aan den Rijn
UtrArch = Het Utrechts Archief, te Utrecht
1. Rekeningen St. Bavo, jaar 1500.
2. R. Kuppers, Bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom van Haarlem, 16e deel, Haarlem 1891, blz. 165.
3. NHA Stadsarch. Haarlem 554 (= ORA 76.2) fol. 13, april 1485.
4. NHA Stadsarch. Haarlem 555 (= ORA 76.3), fol. 7, mei 1486, fol. 70, april 1487, en fol. 184v, april 1489.
5. NHA Stadsarch. Haarlem 556 (= ORA 76.4), fol. 124v, okt. 1491, fol. 128v, nov. 1491, en fol. 143v, febr. 1492.
6. NHA Stadsarch. Haarlem 556 (= ORA 76.4) fol. 153v, 7 april 1492.
7. NHA Stadsarch. Haarlem 557 (= ORA 76.5), fol. 23 (los ervóór), nov. 1492, fol. 49v, april 1493, en fol. 91v, juli 1494.
8. Rekeningen St. Bavo, jaar 1502.
9. NHA Stadsarch. Haarlem 559 (= ORA 76.7) fol. 92, dec. 1500.
10. NHA Stadsarch. Haarlem 555 (= ORA 76.3) fol. 5v, mei 1486.
11. Rekeningen St. Bavo, jaren 1488/1489.
12. Rekeningen St. Bavo, jaar 1506.
13. Rekeningen St. Bavo, jaar 1510.
14. Informacie van 1514, onder „Haerlem”.
15. www.smitruhlandnet/getperson.php?personID=I4264&tree=smitkwartier
16. NHA Haarlem Stadsarch. 567 (= ORA 76.15) fol. 20, 1523.
17. Rekeningen St. Bavo, jaar 1526.
18. NHA Stadsarch. Haarlem 558 (= ORA 76.6), fol. 40v, aug. 1496, fol. 59, maart 1497.
19. NHA Stadsarch. Haarlem 558 (= ORA 76.6) fol. 68v, april 1497.
20. NHA Stadsarch. Haarlem 560 (= ORA 76.8), fol. 19v, nov. 1501, fol. 89v, febr. 1503, fol. 90v, febr. 1503.
21. NHA Stadsarch. Haarlem 561 (= ORA 76.9), fol. 126v, nov. 1506, fol. 155, april 1507.
22. NHA Stadsarch. Haarlem 562 (= ORA 76.10) fol. 81, maart 1509.
23. NHA Stadsarch. Haarlem 563 (= ORA 76.11), fol. 139v en 141, juli 1512.
24. NHA Stadsarch. Haarlem 564 (= ORA 76.12) fol. 25, maart 1513.
25. NHA Stadsarch. Haarlem 566 (= ORA 76.14), fol. 67, juli 1521 en fol. 91, mei 1522.
26. NHA Hofjes beheerd door Sint Jacobs Godshuis te Haarlem 9 (Akte van attestatie), 29 dec. 1524.
27. Rekeningen St. Bavo, jaren 1535/1536.
28. NHA Stadsarch. Haarlem 568 (= ORA 76.16), fol. 16, juli 1526, fol. 45v, april 1527.
29. NA Hof van Holland 3266 nr 172 (Willig decreet), 12 april 1546, blz. 1-18.
30. NA Hof van Holland 3366 nr 172 (Willig decreet) 12 april 1546, blz. 19-35.
31. NA Hof van Holland 3266 nr 172 (Willig decreet) 12 april 1546, blz. 36-49.
32. Rekeningen St. Bavo, jaar 1518.
33. Rekeningen St. Bavo, o.a. jaar 1510, jaar 1530.
34. NHA Stadsarch. Haarlem 565 (= ORA 76.13) fol. 8v, aug. 1516, 566 (= ORA 76.14) fol. 73v, okt. 1521, 567 (= ORA 76.15) fol. 46, maart 1524, 570 (= ORA 76.18) fol. 7v, febr. 1533.
35. NHA Stadsarch. Haarlem 569 (= ORA 76.17) fol. 39v, zomer 1530.
36. NHA Stadsarch. Haarlem 557 (= ORA 76.5) fol. 105, jan. 1495.
37. NHA Stadsarch. Haarlem 559 (= ORA 76.7), fol. 69, maart 1500, fol. 82v, juli 1500.
38. NHA Stadsarch. Haarlem 560 (= ORA 67.8), fol. 7v, juli 1501, en fol. 12v, aug. 1501.
39. NHA Stadsarch. Haarlem 560 (= ORA 76.8), fol. 103, april 1503, fol. 126, nov. 1503, en fol. 141, jan. 1504.
40. NHA Stadsarch. Haarlem 560 (= ORA 76.8) fol. 141v, jan. 1504.
41. NHA Stadsarch. Haarlem 561 (= ORA 76.9) fol. 49, april 1505.
42. NHA Stadsarch. Haarlem 562 (= ORA 76.10), fol. 45v, april 1508, en fol. 88, mei 1509.
43. NHA Stadsarch. Haarlem 563 (= ORA 76.11), fol. 89, aug. 1511, fol. 123, jan. 1516, en fol. 129v, febr. 1516.
44. NHA Stadsarch. Haarlem 565 (= ORA 76.13) fol. 2, mei 1516.
45. NHA Stadsarch. Haarlem 565 (= ORA 76.13) fol. 8v, aug. 1516.
46. NHA Stadsarch. Haarlem 565 (= ORA 76.13) fol. 61, febr. 1518.
47. NHA Stadsarch. Haarlem 566 (= ORA 76.14) fol. 26, mei 1520.
48. NHA Kerkvoogdij N.-H. Gemeente Haarlem 472 (Cartularium 7 getijden St. Bavo), fol. 116 31 okt. 1522 en fol. 117v 5 juni 1564.
49. NA Inv. familiearchief Cousebant regest 229, 2 jan. 1530.
50. NA Inv. familiearchief Cousebant regest 248, 30 okt. 1536.
51. NA Inv. familiearchief Cousebant regest 249, 2 nov. 1536.
52. NA Inv. familiearchief Cousebant regest 256, 30 jan. 1539.
53. NA Familiearchief Cousebant 367, 30 jan. 1539.
54. NA Inv. familiearchief Cousebant regest 264, 10 dec. 1540.
55. NHA Stadsarch. Haarlem 573 (= ORA 76.21) fol. 180v, febr. 1552.
56. SAA Archief van schepenen, kwijtscheldingsreg. 1 fol. 216v, 13 juli 1564.
57. NHA Stadsarch. Haarlem 583 (Belastbrieven) fol. 203, 4 febr. 1566.
58. NHA Stadsarch. Haarlem 583 (Belastbrieven) fol. 199, 2 jan. 1566.
59. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 34, 16 mei 1567.
60. NHA Haarlem Stadsarch. 559 (= ORA 76.7) fol. 92, dec. 1500.
61. RepWassenaar nr 218, onder Rijnland, Alfen.
62. NA Hof van Holland vóór 1572, 1588 (Haardstedengeld Haarlem): in homanschap D de huizinge van wijlen Claes van Huessen 13.
63. BloysBelonjeNH deel III, Haarlem Groote Kerk (St. Bavo) nr 169.
64. Rekeningen St. Bavo, periode 1535-1536.
65. NHA Haarlem R.-K. Hofjes Oud Alkemade 4, 6 okt. 1531.
66. NHA Haarlem R.-K. Hofjes Oud Alkmenade 5, 8 nov. 1548 (Afschrift van 1609).
67. NA Inv. familiearchief Cousebant 368, 12 juli 1552.
68. Rekeningen St. Bavo, periode 1537-1540, 1539.
69. Jb CBG 12 (1958) blz. 113, in: Het Geslacht van Berckenrode, door M. Thierry de Bye Dólleman.
70. NHA Stadsarch. Haarlem 583 (Belastbrieven) fol. 148, 29 mei 1563.
71. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 304, 7 mei 1575.
72. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 316, 31 aug. 1575.
73. NHA Stadsarch. Haarlem 573 (= ORA 76.21), los bij fol. 49, nov. 1549.
74. NHA Stadsarch. Haarlem 550 (Civiele rol van 5 dec. 1562 tot 5 mei 1563), fol. 51, 53v, 57v, 58, 65v, 76v, 82, 105, 120, 122, 128.
75. NA Hof van Holland vóór 1572, 1588 (Haardstedengeld Haarlem): in homanschap L Wigger van Paenderen 3.
76. NHA Stadsarch. Haarlem 569 (= ORA 76.17) fol. 21, jan. 1530.
77. NHA Stadsarch. Haarlem 570 (= ORA 76.18) fol. 40, juli 1534.
78. NHA Stadsarch. Haarlem 571 (= ORA 76.19), fol. 57, mei 1538, fol. 57v, juni 1538, en fol. 80, maart 1539.
79. NHA Stadsarch. Haarlem 571 (= ORA 76.19), fol. 84, juni 1539, fol. 109 6 maart 1540.
80. NHA Stadsarch. Haarlem 572 (= ORA 76.20), los bij fol. 46 (opgenomen in nr 579), 31 jan. 1541.
81. NHA Haarlem Stadsarch. 572 fol. 35v, dec. 1541.
82. NHA Stadsarch. Haarlem 572 (= ORA 76.20) fol. 70, 6 nov. 1542.
83. NHA Stadsarch. Haarlem 572 (= ORA 76.20), fol. 85v febr. 1543, en fol. 104 okt. 1543.
84. NHA Stadsarch. Haarlem 572 (= ORA 76.20), los bij fol. 159 (opgenomen in nr 579), 10 maart 1544.
85. NHA Stadsarch. Haarlem 572 (= ORA 76.20) fol. 137v, dec. 1544.
86. NHA Stadsarch. Haarlem 572 (= ORA 76.20), fol. 163v 15 juni 1545, fol. 174v dec. 1545.
87. NHA Stadsarch. Haarlem 572 (= ORA 76.20) fol. 175v, 7 jan. 1546.
88. NHA Stadsarch. Haarlem 573 (= ORA 76.21) fol. 42, mei 1548.
89. NHA Stadsarch. Haarlem 573 (= ORA 76.21) fol. 154v, april 1551.
90. NHA Stadsarch. Haarlem 574 (= ORA 76.22), fol. 148v en fol. 151, mei 1555.
91. NHA Stadsarch. Haarlem 583 (Belastbrieven) fol. 102v, 1 juli 1558.
92. NHA Stadsarch. Haarlem 576 (= ORA 76.23) fol. 19, sept. 1558.
93. NHA Stadsarch. Haarlem 576 (= ORA 76.23) fol. 55v, juni 1559.
94. NHA Stadsarch. Haarlem 576 (= ORA 76.23) fol. 78v, dec. 1559.
95. NHA Stadsarch. Haarlem 576 (= ORA 76.23) fol. 135, 28 febr. 1561.
96. NHA Stadsarch. Haarlem 576 (= ORA 76.23) fol. 191v, 4 mei 1562.
97. NHA Stadsarch. Haarlem 577 (= ORA 76.24) fol. 11, 1 april 1563.
98. NHA Stadsarch. Haarlem 577 (= ORA 76.24) fol. 18v, 24 mei 1563.
99. NHA Stadsarch. Haarlem 584 (Belastbrieven) fol. 45v, 16 aug. 1569 [1570].
100. NHA Stadsarch. Haarlem 578 (= ORA 76.25) fol. 53v, 14 dec. 1569.
101. NHA Stadsarch. Haarlem 584 (Belastbrieven) fol. 34v, 1 jan. 1569 [1570].
102. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 204, 26 april 1572.
103. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, auctiën en acten van appel) blz. 248, 24 april 1574.
104. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 308, 7 juni 1575.
105. NHA Haarlem Stadsarch. 572 fol.60v, mei 1542.
106. NA Staten van Holland vóór 1572, 1555 (Haardstedengeld Haarlem): in homanschap V Dirick van Paenderen 8.
107. NHA Stadsarch. Haarlem 571 (= ORA 76.19), fol. 104, febr. 1540, fol. 129v, jan. 1541.
108. NHA Stadsarch. Haarlem 572 (= ORA 76.20), fol. 74v 18 jan. 1543, fol. 199v sept. 1546.
109. NHA Stadsarch. Haarlem 573 (= ORA 76.21), fol. 46v en fol. 47v, okt. 1548.
110. NHA Stadsarch. Haarlem 583 (Belastbrieven) fol. 6, 27 april 1549.
111. NHA Stadsarch. Haarlem 573 (= ORA 76.21) fol. 74, juli 1549.
112. NHA Stadsarch. Haarlem 274 (= ORA 76.22), fol. 57, mei 1553, fol. 69, dec. 1553.
113. NHA Stadsarch. Haarlem 583 (Belastbrieven) fol. 51v, 15 juli 1553.
114. NHA Stadsarch. Haarlem 574 (= ORA 76.22) fol. 68v, dec. 1553.
115. NHA Stadsarch. Haarlem 583 (Belastbrieven) fol. 64, 9 juli 1554.
116. NHA Stadsarch. Haarlem 583 (Belastbrieven) fol. 64v, 12 juli 1554.
117. NHA Stadsarch. Haarlem 583 (Belastbrieven) fol. 68v, 10 dec. 1554.
118. NHA Stadsarch. Haarlem 574 (= ORA 76.22), fol. 117v, dec. 1554, fol. 147, mei 1555.
119. NHA Stadsarch. Haarlem 583 (Belastbrieven), los bij fol. 40.
120. NHA Stadsarch. Haarlem 583 (Belastbrieven) fol. 77v, 9 maart 1555.
121. NHA Stadsarch. Haarlem 583 (Belastbrieven) fol. 76v, 13 jan. 1557.
122. NHA Stadsarch. Haarlem 583 (Belastbrieven) fol. 77, 20 jan. 1557.
123. NHA Stadsarch. Haarlem 583 (Belastbrieven) fol. 89v, tussen aktes van 17 en 18 mei 1557.
124. NA Staten van Holland vóór 1572, 1000 (10e penning Koudekerk 1557), fol. 20.
125. NA Hof van Holland 529 fol. 4, 17 mei 1558.
126. NA Staten van Holland vóór 1572, 1331 (10e penning Leiderdorp 1561) fol. 12.
127. SRM ORA Hazerswoude 16 fol. 456v, 21 april 1563.
128. NHA ONA Haarlem 7 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 213v, 31 dec. 1586.
129. Jb CBG 42 (1988), Een Amsterdamse burgemeester in Athene, Symon Marten Dircksznzn gez. van de Ruwiel (1504-1574) en zijn nakomelingen, door S.A.C. Dudok van Heel, blz. 93-124.
130. NHA Stadsarch. Haarlem 574 (= ORA 76.22) fol. 235, mei 1557.
131. NHA Stadsarch. Haarlem 583 (Belastbrieven) fol. 100v, 19 april 1558.
132. NHA Stadsarch. Haarlem 583 (Belastbrieven) fol. 115v, 12 okt. 1559.
133. NHA Stadsarch. Haarlem 583 (Belastbrieven) fol. 113v, 11 nov. 1559.
134. NHA Stadsarch. Haarlem 575 (= ORA 76.23), fol. 137v 20 febr. 1560, fol. 164v 31 dec. 1561.
135. NHA Stadsarch. Haarlem 583 (Belastbrieven) fol. 121, 2 aug. 1560.
136. NA Staten van Holland vóór 1572, 1509 (10e penning 1561,Rentmeester van Kennemerland etc.), fol. 21v.
137. NHA Stadsarch. Haarlem 583 (Belastbrieven) fol. 135v, 6 juni 1562.
138. NHA Stadsarch. Haarlem 575 (= ORA 76.23) fol. 194v, 16 juli 1562.
139. NHA Stadsarch. Haarlem 583 (Belastbrieven) fol. 157v, 8 jan. 1564.
140. NHA Stadsarch. Haarlem 583 (Belastbrieven) fol. 168, 7 sept. 1564.
141. NHA Stadsarch. Haarlem 577 (= ORA 76.24) fol. 75v, 13 dec. 1564.
142. NHA Stadsarch. Haarlem 583 (Belastbrieven) fol. 196v, 5 okt. 1565.
143. NHA Stadsarch. Haarlem 583 (Belastbrieven) fol. 216, 8 aug. 1566.
144. NHA Stadsarch. Haarlem 584 (Belastbrieven) fol. 36v, 27 febr. 1569 [1570].
145. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) los bij blz. 159, 20 juni 1570.
146. NHA Stadsarch. Haarlem 584 (Belastbrieven) fol. 57v, 10 mei 1571.
147. NHA Stadsarch. Haarlem 578 (= ORA 76.25) fol. 111, 4 nov. 1571.
148. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 201, 3 maart 1572.
149. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 249, 10 mei 1574.
150. Met dank aan de heer L.M. van der Hoeven te Den Haag die ons op deze akte attendeerde.
151. SRM ORA Koudekerk 3 fol. 209, 18 jan. 1625.
152. NA Hof van Holland 685 (Civiele sententies) nr 143, 6 sept. 1629.
153. NHA ORA Haarlem 78.3 (Belastbrieven) fol. 28v, 6 sept. 1575.
154. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 336, 10 febr. 1576.
155. NHA ORA Haarlem 78.3 (Belastbrieven) fol. 50v, 14 juni 1577.
156. NHA ORA Haarlem 78.3 (Belastbrieven) fol. 51v, 20 juni 1577.
157. NHA ONA Haarlem 3 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 135, 26 maart 1580.
158. NHA ONA Haarlem 3 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 178, 12 juli 1580.
159. SRM ONA Alphen 1 fol. 40v, 25 aug. 1583.
160. NHA Stadsarch. Haarlem 577 (= ORA 76.24) fol. 240v, 19 maart 1567.
161. NHA Stadsarch. Haarlem 550 (Civiele rol van 5 december 1562 tot 5 mei 1563), fol. 40, 51v, 54v, 56v, 59v, 67, 69.
162. NHA Stadsarch. Haarlem 578 (= ORA 76.25) fol. 1, 3 jan. 1568.
163. NHA Stadsarch. Haarlem 572 (= ORA 76.20) fol. 175, dec. 1545.
164. NHA Stadsarch. Haarlem 573 (= ORA 76.21), los bij fol. 152, maart 1551 (verzameld in 579).
165. NHA Stadsarch. Haarlem 572 (= ORA 76.20) fol. 23, 14 juli 1541.
166. Jb CBG 22 (168), blz. 102-123, Het Haarlems Geslacht Van der Laen, door M. Thierry de Bye Dólleman.
167. NHA ORA Haarlem 78.3 (Belastbrieven) fol. 18v, 16 nov. 1574.
168. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 265, 20 aug. 1574.
169. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz.361, 7 sept. 1576.
170. NA Inv. familiearchief Cousebant regest 298, 24 mei 1547 (Amsterdam).
171. NA Inv. familiearchief Cousebant regest 542, 24 sept. 1578.
172. RAL RA Zoeterwoude 4 fol. 168, 5 juli 1581.
173. NHA ONA Haarlem 4 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 10v, 26 jan. 1581.
174. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 667, 12 okt. 1585.
175. Elias nr 51, bijlage 1.
176. Elias nr 10 c.
177. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, cautiën en acten van appel), 12 okt. 1589.
178. NHA ORA Haarlem 76.35, fol. 86 16 maart 1605, fol. 87 en fol. 88 29 maart 1605, en fol. 98 1 april 1605.
179. NHA ORA Haarlem 47.3 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 152bis, 6 dec. 1614.
180. NHA Stadsarch. Haarlem 583 (Belastbrieven) fol. 106v, 22 jan. 1558.
181. NHA Stadsarch. Haarlem 576 (= ORA 76.23) fol. 68v, dec. 1559.
182. NHA Stadsarch. Haarlem 576 (= ORA 76.23) fol. 72v, dec. 1559.
183. NHA Stadsarch. Haarlem 578 (= ORA 76.25) fol. 205v, 17 maart 1578.
184. NA Hof van Holland vóór 1572, 1588 (Haardstedengeld Haarlem): in homanschap S Jacob Pietersz Visscher 3.
185. NHA Stadsarch. Haarlem 572 (= ORA 76.20) fol. 177, jan. 1546.
186. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, cautiën en acten van appel), 14 maart 1589.
187. NHA Stadsarch. Haarlem 583 (Belastbrieven) fol. 253v, 10 sept. 1567.
188. NHA Stadsarch. Haarlem 583 (Belastbrieven) fol. 262, 3 febr. 1567.
189. NHA Stadsarch. Haarlem 583 (Belastbrieven) fol. 270v, 4 juni 1568.
190. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 74, 1 juni 1568.
191. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 81, 29 juli 1568.
192. NA Hof van Holland 2012 (Dingtalen), 13 sept. 1569.
193. ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 198, 26 jan. 1572.
194. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 323, 30 sept. 1575.
195. NHA ORA Haarlem 78.3 (Belastbrieven) fol. 52v, 31 juli 1577.
196. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 417, 15 jan. 1578.
197. NHA ORA Haarlem 78.3 (Belastbrieven) fol. 59, 16 jan. 1578.
198. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 586, 7 dec. 1582.
199. NHA ORA Haarlem 76.27 fol. 23v, 27 april 1583.
200. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 601, 2 aug. 1583.
201. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, cautiën en acten van appel), 30 mei 1587.
202. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, cautiën en acten van appel), 9 nov. 1592.
203. NHA ORA Haarlem 78.5 (Belastbrieven) fol. 56, 8 april 1593.
204. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, cautiën en acten van appel), 16 febr. 1595.
205. NHA ORA Haarlem 76.31 fol. 71v, 20 april 1595.
206. NHA ORA Haarlem 78.6 (Belastbrieven) fol. 168, 23 maart 1600.
207. NHA ORA Haarlem 76.27 fol. 76v, 10 febr. 1584.
208. NHA Stadsarch. Haarlem 576 (= ORA 76.23) fol. 86, febr. 1560.
209. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 85, 8 sept. 1568.
210. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, actiën en acten van appel) blz. 136, 9 nov. 1569.
211. NHA Stadsarch. Haarlem 9 maart 1569 [1570].
212. Memoriaelbouck Haarlem, noot 96 (blz. 22), blz. 123, 196 en 204.
213. NHA Stadsarch. Haarlem 578 (= ORA 76.25) fol. 172, 17 mei 1577.
214. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 386, 25 juni 1577.
215. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 398, 7 sept. 1577.
216. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) bzl. 452, 6 sept. 1578.
217. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 458, 21 nov. 1578.
218. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 463, 23 dec. 1578.
219. NHA ORA Haarlem 76.26 fol. 23, 31 maart 1580.
220. NHA ORA Haarlemmerliede en Spaarnwoude 37 (Hofambacht), 26 juni 1580.
221. NHA ORA Haarlem 76.26 fol. 47, 31 aug. 1580.
222. NHA ORA Haarlem 78.3 (Belastbrieven) fol. 152, 13 jan. 1581.
223. NHA ORA Haarlem 78.3 (Belastbrieven) fol. 167v, 13 juli 1581.
224. NHA ORA Haarlemmerliede en Spaarnwoude 37 (Hofambacht), 14 febr. 1581.
225. NHA ORA Haarlemmerliede en Spaarnwoude 37 (Hofambacht), 5 nov. 1581.
226. NHA ORA Haarlem 78.3 (Belastbrieven) fol. 196v, 16 juli 1582.
227. NHA ORA Haarlemmerliede en Spaarnwoude 37 (Hofambacht), 5 okt. 1582.
228. NHA ORA Haarlemmerliede en Spaarnwoude 37 (Hofambacht), 15 nov. 1582.
229. NHA ORA Haarlem 76.26 fol. 216, 31 dec. 1582.
230. NHA ORA Haarlemmerliede en Spaarnwoude 37 (Hofambacht), 1 dec. 1583.
231. NHA ORA Haarlemmerliede en Spaarnwoude 37 (Hofambacht), 14 juli 1583.
232. NHA ORA Haarlemmerliede en Spaarnwoude 37 (Hofambacht), 25 mei 1584.
233. NHA ORA Haarlemmerliede en Spaarnwoude 37 (Hofambacht), 26 nov. 1584.
234. NHA ORA Haarlem 78.4 (Belastbrieven) fol. 48, 24 mei 1585.
235. NHA ORA Haarlemmerliede en Spaarnwoude 37 (Hofambacht), 27 mei 1585.
236. NHA ORA Haarlemmerliede en Spaarnwoude 37 (Hofambacht), 3 maart 1586.
237. NHA ONA Haarlem 32 (notaris Adriaen Willemsz Suyderhoef) fol. 224v, 26 juni 1586.
238. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, auctiën en acten van appel), 27 jan. 1587.
239. NHA Inv. familie Roeper te Haarlem 93, 27 jan. 1587.
240. NHA ORA Haarlem 76.27 fol. 250, 2 maart 1587.
241. NHA ORA Haarlemmerliede ne Spaarnwoude 37 (Hofambacht), 9-11 maart 1587.
242. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, auctiën en acten van appel), 14 dec. 1587.
243. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, auctiën en acten van appel), 15 nov. 1588.
244. NHA ORA Haarlem 76.29 fol. 92v, 31 dec. 1591.
245. NHA ORA Haarlem 47.3 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 169v, 26 april 1602.
246. NHA ONA Haarlem 160 (notaris Jacob Steyn) fol. 269, 29 mei 1635.
247. NHA ONA Haarlem 162 (notaris Jacob Steyn), fol. 307 21 jan. 1639, fol. 406v 22 mei 1644.
248. NHA ONA Haarlem 162 (notaris Jacob Steyn) fol. 409v, 28 juli 1644.
249. NHA ONA Haarlem 177 (notaris Salomon Coesaert) fol. 288, 10 april 1645.
250. NHA ONA Haarlem 188 (notaris Vechter Hasewindius) 1646 akte 24, 17 oktober 1646.
251. NHA Stadsarch. Haarlem 576 (= ORA 76.23) fol. 63v, okt. 1559.
252. NHA Stadsarch. Haarlem 576 (= ORA 76.23) fol. 100v, 29 juli 1560.
253. NHA Stadsarch. Haarlem 583 (Belastbrieven) fol. 132v, 24 jan. 1561.
254. NHA Stadsarch. Haarlem 577 (= ORA 76.24) fol. 31, 30 dec. 1563.
255. NHA Stadsarch. Haarlem 577 (= ORA 76.24) fol. 202v, 31 jan. 1567.
256. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 211, 17 sept. 1572.
257. Memoriaelbouck Haarlem, blz. 120, 129, 147 en 150.
258. NHA Stadsarch, Haarlem 578 (= ORA 76.25) fol. 178v, 29 juli 1577.
259. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 424, 14 maart 1578.
260. NA Hof van Holland 2038, 10 dec. 1579.
261. NHA ORA Haarlem 76.26 fol. 116, 22 mei 1581.
262. NHA ORA Haarlem 76.28, fol. 17 30 april 1588, fol. 176 3 jan. 1590.
263. NHA ORA Haarlem 76.33 fol. 206, 8 febr. 1602.
264. NHA ORA Haarlem 76.34 fol. 215v, 10 jan. 1604.
265. NHA ONA Haarlem 56 (notaris Egbert van Bosvelt) fol. 84v, 19 dec. 1612.
266. NHA ONA Haarlem 28 (notaris Henric Quirijnsz Talesius) fol. 80v, 5 maart 1584: attestatie door Catherina Cornelisdr, weduwe van Pieter van Paenderen Diricxz, oud omtrent 50 jaren.
267. NHA ONA Haarlem 29 (notaris Adriaen Willemsz Suyderhoef) fol. 181v, 11 nov. 1579.
268. NHA ORA Haarlem 78.4 (Belastbrieven) fol. 78v, 18 sept. 1586.
269. NHA ORA Haarlem 78.4 (Belastbrieven) fol. 162v, 20 aug. 1588.
270. NHA ORA Assendelft 1996 fol. 83v, 6 juni 1589.
271. NHA ORA Haarlem 78.4 (Belastbrieven) fol. 182v, 20 nov. 1589.
272. NHA ORA Haarlem 78.4 (Belastbrieven) fol. 187v, 3 jan. 1590.
273. NHA ORA Haarlem 78.5 (Belastbrieven) fol. 181, 25 juli 1595.
274. NHA ORA Haarlem 78.5 (Belastbrieven) fol. 241, 4 juli 1596.
275. NHA ONA Haarlem 56 (notaris Egbert van Bosvelt) fol. 84v, 19 dec. 1612: attestatie door o.a. Jan van Paenderen, oud omtrent 65 jaren.
276. NHA ORA Haarlem 78.3 (Belastbrieven) fol. 80v, 21 febr. 1579.
277. NHA ONA Haarlem 19 (notaris Michiel van Woerden) fol. 2, 7 jan. 1604.
278. Memoriaelbouck Haarlem blz. 123.
279. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 682, 10 juni 1586.
280. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, cautiën en acten van appel), 12 april 1587.
281. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, auctiën en acten van appel), 2 sept. 1588.
282. NHA ONA Haarlem 5 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 319, 5 okt. 1584.
283. NHA ONA Haarlem 7 (notaris Michiel Jansz van Woerden), fol. 30 en 30v, 27 jan. 1587.
284. NHA ONA Haarlem 123 (notaris Jacob Schoudt) fol. 107, 4 okt. 1623.
285. NHA ONA Haarlem 29 (notaris Adriaen Willemsz Suyderhoef) fol. 36v, 17 april 1578.
286. NHA ORA Haarlem 78.3 (Belastbrieven) fol. 79v, 4 febr. 1579.
287. NHA ORA Haarlem 78.3 (Belastbrieven) fol. 84, 27 april 1579.
288. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 496, 10 nov. 1579.
289. NHA ORA Haarlem 78.3 (Belastbrieven) fol. 104, 26 febr. 1580.
290. NHA ORA Haarlem 78.3 (Belastbrieven) fol. 112. 31 mei 1580.
291. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 517, 12 juli 1580.
292. NHA ONA Haarlem 3 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 189v, 22 aug. 1580.
293. NHA ONA Haarlem 4 (notaris Michiel Jansz van Worden) fol. 196v, 14 maart 1582.
294. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz, 618, 17 febr. 1584.
295. NHA ORA Haarlem 78.4 (Belastbrieven) fol. 49v, 14 aug. 1585.
296. NHA ONA Haarlem 8 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 404, 31 dec. 1590.
297. NHA ONA Haarlem 11 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 110v, 19 mei 1595.
298. NHA Stadsarch. Haarlem 560 (= ORA 76.8) fol. 103, april 1503.
299. NHA ORA Haarlem 76.32 fol. 117, 31 dec. 1598.
300. NHA ORA Haarlem 76.35 fol. 113, 11 aug. 1605.
301. NHA ORA Haarlem 76.63 fol. 135v, 11 jan. 1608.
302. NHA ORA Haarlem 78.7 (Belastbrieven) fol. 205v, 11 jan. 1608.
303. NHA ORA Haarlem 47.4 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 23v, 18 febr. 1610.
304. NHA ONA Haarlem 118 (notaris Hugo Steyn) fol. 50v, 6 maart 1610.
305. NA Hof van Holland 685 (Civiele sententies) nr 143, 10 sept. 1629.
306. NHA Stadsarch. Haarlem 577 (= ORA 76.24) fol. 209, 23 sept. 1567.
307. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 64, 21 febr. 1568.
308. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, auctiën en acten van appel) blz. 89, 6 nov. 1568.
309. NHA Stadsarch. Haarlem (= ORA 76.25) fol. 46, 7 maart 1569.
310. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 156, 29 mei 1570.
311. NA Hof van Holland 2029 (Dingtalen), 5 juli 1571.
312. NA Hof van Holland, 2044 25 okt. en 24 nov. 1581, 2046 30 maart 1582.
313. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 585, 22 nov. 1582.
314. NHA ORA Haarlem 76.27 fol. 10v, 6 maart 1583.
315. NHA ORA Haarlem 78.3 (Belastbrieven) fol. 229v, 9 maart 1583.
316. NHA ORA 78.3 (Belastbrieven) fol. 253, 26 sept. 1583.
317. NHA ORA Haarlem 76.27 fol. 46v, 26 okt. 1583.
318. NHA ORA Haarlem 78.3 (Belastbrieven) fol. 257v, 10 nov. 1583.
319. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 617, 13 febr. 1584.
320. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 635, 11 aug. 1584.
321. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 655, 16 april 1585.
322. NHA ONA Haarlem 7 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 31v, 1 febr. 1587.
323. NHA ONA Haarlem 7 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 45 en fol. 45v, 22 febr. 1587.
324. NHA ORA Haarlem 78.4 (Belastbrieven) fol. 105, 1 juli 1587.
325. NHA ORA Haarlem 78.4 (Belastbrieven) fol. 109, 8 aug. 1587.
326. NHA ORA Haarlem 78.4 (Belastbrieven) fol. 158, 8 maart 1589.
327. NHA ORA Haarlem 76.28 fol. 52, 28 maart 1589.
328. NHA ORA Haarlem 78.4 (Belastbrieven) fol. 159, 28 maart 1589.
329. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, cautiën en acten van appel), 23 februari en 1 maart 1590.
330. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, cautiën en acten van appel), 8 maart 1590, 5 april 1590 en 7 april 1590.
331. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, cautiën en acten van appel), 19 maart en 8 mei 1590.
332. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, cautiën en acten van appel), 5 aug. 1592.
333. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, cautiën en acten van appel), 4 dec. 1592.
334. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, cautiën en acten van appel), 27 sept. 1593.
335. NHA ORA Haarlem 78.5 (Belastbrieven) fol. 110v, 7 febr. 1594.
336. NHA ONA Haarlem 11 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 82, 10 april 1595.
337. NHA ONA Haarlem 11 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 383, 13 maart 1596.
338. NHA ORA Haarlem 47.3 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 13v, 29 april 1597.
339. NHA ORA Haarlem 78.6 (Belastbrieven) fol. 35v, 11 juni 1597.
340. NHA ORA Haarlem 78.6 (Belastbrieven) fol. 43, 25 juli 1597.
341. NHA ONA Haarlem 13 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 94, 24 april 1598.
342. NHA ORA Haarlem 78.6 (Belastbrieven) fol. 240v, 31 dec. 1598.
343. NHA ORA Haarlem 47.3 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 151, 18 juli 1601.
344. NHA ORA Haarlem 78.7 (Belastbrieven), fol. 103 en 131, 11 aug. 1605.
345. NHA ONA Haarlem 59 (notaris Egbert van Bosvelt) akte 277, 13 nov. 1626.
346. NHA ORA Haarlem 78.5 (Belastbrieven) fol. 40v, 15 februari 1592.
347. NHA ONA Haarlem 55 (notaris Egbert van Bosvelt) fol. 267v, 30 jan. 1609.
348. NHA ONA Haarlem 55 (notaris Egbert van Bosvelt) fol. 317, 26 jan. 1610.
349. NHA ONA Haarlem 56 (notaris Egbert van Bosvelt) fol. 124, 5 sept. 1613.
350. NHA Stadsarch. Haarlem 577 (= ORA 76.24) fol. 100v, 28 febr. 1565.
351. SRM RA Alphen 1 fol. 41, 25 aug. 1583.
352. NHA ONA Haarlem 100 (notaris Willem van Triere) fol. 192v, 12 dec. 1629.
353. NA Hof van Holland 691 (Civiele sententiën) nr 158, 31 juli 1630.
354. NA Hof van Holland vóór 1572, 1588 (Haardstedengeld Haarlem): in homanschap A Engbrecht Jansz 2, in homanschap O Egbert Jansz 2.
355. NA Hof van Holland vóór 1572, 1588 (Haardstedengeld Haarlem): in homanschap A Philippa Philipsdochter 3.
356. SRM RA Alphen 1 fol. 40v, 25 aug. 1583.
357. NHA Stadsarch. Haarlem 577 (= ORA 76.24) fol. 140, 31 dec. 1565.
358. NHA Stadsarch. Haarlem 577 (= ORA 76.24) fol. 212, 11 april 1567.
359. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 73, 15 mei 1568.
360. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 101, 18 febr. 1569.
361. NHA Stadsarch. Haarlem 584 (Belastbrieven) fol. 21v, 5 aug. 1569.
362. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel), blz. 237 28 jan. 1574, blz. 239 11 febr. 1574.
363. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 362, 22 sept. 1576.
364. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 391, 2 aug. 1577.
365. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 401, 2 okt. 1577.
366. NHA Stadsarch. Haarlem 578 (= ORA 76.25) fol. 209, 10 april 1578.
367. NHA ORA Haarlem 78.3 (Belastbrieven) fol. 65, 10 april 1578.
368. NHA ORA Haarlem 78.3 (Belastbrieven) fol. 65v, 16 april 1578.
369. NHA Stadsarch. Haarlem 578 (= ORA 76.25) fol. 210v, 7 mei 1578.
370. NHA Stadsarch. Haarlem 578 (= ORA 76.25) fol. 289v, 31 dec. 1579.
371. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 490, 4 sept. 1579.
372. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van apple) blz. 500, 31 dec. 1579.
373. NHA ORA Haarlem 78.3 (Belastbrieven) fol. 171, 22 aug. 1581.
374. NHA ONA Haarlem 30 (notaris Adriaen Willemsz Suyderhoef) fol. 196, 5 dec. 1581.
375. NHA ORA Haarlem 78.3 (Belastbrieven) fol. 218v, 20 jan. 1583.
376. NHA ORA Haarlem 76.27, fol. 33 14 juni 1583, fol. 37 15 juli 1583 en fol. 64 31 dec. 1583.
377. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 607, 10 okt. 1583.
378. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 644, 1 dec. 1584.
379. NHA ONA Haarlem 6 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 114v, 23 juli 1585.
380. NHA ONA Haarlem 6 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 358v, 3 dec. 1586.
381. NHA ORA Haarlem 78.4 (Belastbrieven) fol. 101, 3 april 1587.
382. NHA ORA Haarlem 76.26 fol. 269, 31 dec. 1587.
383. NHA ORA Haarlem 87.4 (Belastbrieven) fol. 122, 31 dec. 1587.
384. NHA ORA Haarlem 78.4 (Belastbrieven) fol. 176v, 6 sept. 1589.
385. NHA ONA Haarlem 9 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 27v, 13 febr. 1591.
386. NHA ORA Haarlem 76.29 fol. 23, 1 maart 1591.
387. NHA ORA Haarlem 78.5 (Belastbrieven) fol. 14v, 27 april 1592.
388. NHA ORA Haarlem 78.5 (Belastbrieven) fol. 41v, 10 dec. 1592.
389. NHA ORA Haarlem 78.5 (Belastbrieven) fol. 48, 12 febr. 1593.
390. NHA ORA Haarlem 78.5 (Belastbrieven) fol. 67v, 2 juni 1593.
391. NHA ORA Haarlem 78.5 (Belastbrieven) fol. 122v, 27 mei 1594.
392. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, cautiën en acten van appel), 12 dec. 1594.
393. NHA ORA Haarlem 78.5 (Belastbrieven) fol. 267v, 20 dec. 1596.
394. NHA ORA Haarlen 78.6 (Belastbrieven) fol. 13v, 6 maart 1597.
395. NHA ORA Haarlem 76.32 fol. 61v, 18 febr. 1598.
396. NHA ORA Haarlem 78.6 (Belastbrieven) fol. 124v, 18 febr. 1598.
397. NHA ORA Haarlem 76.32 fol.86v, 13 april 1598.
398. NHA ORA Haarlem 47.3 (Procuratiën, auctiën en andere stipulatiën), fol. 54v 25 mei 1598, fol. 55 27 mei 1598.
399. NHA ORA Haarlem 78.6 (Belastbrieven) fol. 113v, 12 aug. 1598.
400. NHA ORA Haarlem 78.6 (Belastbrieven) fol. 131v, 31 dec. 1598.
401. NHA ORA Haarlem 78.6 (Belastbrieven) fol. 151, 3 aug. 1599.
402. NHA ORA Haarlem 47.3 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 119, 27 maart 1600.
403. NHA ONA Haarlem 15 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 210, 29 dec. 1600.
404. NHA ONA Haarlem 16 (notaris Michiel van Woerden) fol. 77v, 8 mei 1601.
405. NHA ORA Haarlem 78.7 (Belastbrieven) fol. 86, 30 maart 1605.
406. NHA ORA Haarlem 78.7 (Belastbrieven) fol. 188v, 24 okt. 1607.
407. NHA ORA Haarlem 76.37 fol. 101, 7 maart 1709.
408. NHA ORA Haarlem 78.8 (Belastbrieven) fol. 95, 10 aug. 1610.
409. NHA ORA Haarlem 78.8 (Belastbrieven) fol. 102v, 16 sept. 1610.
410. NHA ORA Haarlem 78.8 (Belastbrieven) fol. 136, 16 april 1611.
411. RAA ORA Egmond-Binnen 2099 1e deel fol. 81v, 8 mei 1611.
412. NHA ORA Haarlem 78.8 (Belastbrieven) fol. 146v, 28 mei 1611.
413. NHA ORA Haarlem 78.8 (Belastbrieven) fol. 148v, 3 aug. 1611.
414. NHA ORA Haarlem 78.8 (Belastbrieven) fol. 171v, 17 aug. 1611.
415. NHA ORA Haarlem 78.8 (Belastbrieven) fol. 184, 24 okt. 1611.
416. NHA ORA Haarlem 78.8 (Belastbrieven) fol. 139v, 29 nov. 1611.
417. NHA ORA Haarlem 78.8 (Belastbrieven) fol. 222v, 11 mei 1612.
418. NHA ORA Haarlem 78.8 (Belastbrieven) fol. 253, 1 aug. 1622.
419. NHA ONA Haarlem 84 (notaris Willem van Triere) fol. 28, 23 maart 1613.
420. NHA ORA Haarlem 78.9 (Belastbrieven), fol. 71v 4 okt. 1613, fol. 67v, 9 nov. 1613.
421. NHA ONA Haarlem 85 (notaris Willem van Triere) fol. 74v, 14 juni 1614.
422. NHA ONA Haarlem 26 (notaris Michiel Jansz van Woerden) akte 61, 6 april 1618.
423. NHA ONA Haarlem 29 (notaris Adriaen Willemsz Suyderhoef) fol. 61, 2 aug. 1578: getuigenis door o.a. Willem Engbertsz van Paenderen, eertijds conventuaal in het Reguliersconvent, oud omtrent 24 jaren.
424. NHA ONA Haarlem 90 (notaris Willem van Triere) fol. 66, 3 mei 1618: Popias van Paenderen oud omtrent 50 jaren, Styntgen Vredericxdr oud omtrent 32 jaren.
425. NHA ONA Haarlem 11 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 77v, 7 april 1595: Popius van Paenderen, oud omtrent 23 jaren, schutter en poorter te Haarlem.
426. NHA Stadsarch. Haarlem 578 (= ORA 76.25) fol. 103v, 2 april 1571.
427. NHA ONA Haarlem 29 (notaris Adriaen Willemsz Suyderhoef) fol. 3v, 26 okt. 1577.
428. NHA Stadsarch. Haarlem 578 (= ORA 76.25) fol. 269v, 6 mei 1579.
429. SRM ORA Koudekerk 1 fol. 83, 30 maart 1587.
430. NHA ONA Haarlem 8 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 29, 23 febr. 1589.
431. NHA ONA Haarlem 8 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 50, 7 april 1589.
432. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, cautiën en acten van appel), 16 sept. 1589.
433. NHA ONA Haarlem 8 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 403v, 31 dec. 1590.
434. NHA ONA Haarlem 21 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 161, 6 nov. 1607.
435. NA Hof van Holland 2263 (Dingtalen), 11 febr. 1626.
436. Het is onduidelijk of dit huwelijk door overlijden van Claes Jansz Verwer of door echtscheiding ontbonden is (voor dit laatste was overigens gerede aanleiding).
437. Jb CBG 24 (1970), De oorsprong van het geslacht Gael, blz. 34-64, door M. Thierry de Bye Dólleman.
438. Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581, door Willem Janszoon Verwer (ed. J.J. Temminck), Haarlem, 1973.
439. NHA Stadsarch. Haarlem 577 (= ORA 76.24) fol. 226v, okt. 1567.
440. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 431, 24 april 1578.
441. NA Hof van Holland 2034, 15 nov. 1578.
442. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 518, 30 juli 1580.
443. NHA ORA Haarlem 78.3 (Belastbrieven) fol. 173, 11 sept. 1581.
444. NHA ORA Haarlem 76.29, fol. 1v vóór 12 april 1591, fol. 64 4 nov. 1591.
445. NHA ORA Haarlem 78.5 (Belastbrieven), fol. 42v 22 dec. 1592, fol. 43 29 dec. 1592.
446. NHA ORA Haarlem 78.6 (Belastbrieven) fol. 59, 27 nov. 1597.
447. NHA ORA Haarlem 76.32 fol. 88, 14 april 1598.
448. NHA ORA Haarlem 47.5 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 65, 25 jan. 1624.
449. NHA ONA Haarlem 54 (notaris Egbert van Bosvelt) 17 november 1605: Johan de Witte, eertijds rentmeester des Grafelijkheids Wildernisse.
450. NHA Stadsarch. Haarlem 572 fol. 88, april 1543: Aecht Jansdr weduwe van Jan de Witte.
451. NHA Stadsarch. Haarlem 577 (= ORA 76.24) fol. 214, 1 april 1567.
452. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 63, 12 febr. 1568.
453. NHA ONA Haarlem 30 (notaris Adriaen Willemsz Suyderhoef) fol. 9, 23 mei 1580.
454. NA Hof van Holland 2044, 27 okt. 1581.
455. NHA ORA Haarlem 78.3 (Belastbrieven) fol. 174v, 6 nov. 1581.
456. NHA ONA Haarlem 31 (notaris Adriaen Willemsz Suyderhoef), fol 28v 11 aug. 1582, fol.30 13 aug. 1582.
457. NHA ONA Haarlem 28 (notaris Henric Quirijnsz Talesius) fol. 57v, 16 febr. 1583.
458. NHA ORA Haarlem 76.27 fol. 200v, 1 dec. 1586.
459. NHA ORA Haarlem 76.29 fol. 198, 31 dec. 1592.
460. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, cautiën en acten van appel), 10 mei 1593.
461. NA Hof van Holland 585 (Civiele sententiën) nr 294, 22 dec. 1593.
462. NHA ONA Haarlem 10 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 487v, 1 aug. 1594.
463. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, cautiën en acten van appel), 2 jan. 1596.
464. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, cautiën en acten van appel), 22 april 1596.
465. RNH ORA Haarlem 78.6 (Belastbrieven) fol. 254v, 1 juni 1602.
466. NHA ONA Haarlem 21 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 21, 12 febr. 1607.
467. NHA ONA Haarlem 56 (notaris Egbert van Bosvelt) fol. 89v, 1 febr. 1613.
468. NHA ONA Haarlem 24 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 39, 13 maart 1613.
469. NHA ONA Haarlem 4 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 289, 15 nov. 1582.
470. NHA ORA Haarlem 76.27 fol. 89, 19 apil 1584.
471. NHA ORA Haarlem 76.30, fol. 279v en fol. 301v, 31 dec. 1594.
472. NHA ORA Haarlem 47.3 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 18, 30 mei 1597.
473. NHA ORA Haarlem 47.3 (Procuratiën, auctiën en andere stipulatiën) fol. 53, 7 mei 1598.
474. NHA ORA Haarlem 47.3 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 177v, 23 juli 1602.
475. NHA ORA Haarlem 76.36 fol. 103v, 2 september 1607.
476. NHA ORA Haarlem 76.36 fol. 203, 18 febr. 1608.
477. NHA ORA Haarlem 76.37 fol. 86v, 24 febr. 1609.
478. NHA ORA Haarlem 78.8 (Belastbrieven) fol. 17, 24 febr. 1609.
479. NHA ORA Haarlem 78.8. (Belastbrieven) fol. 23, 13 mei 1609.
480. NHA ORA Haarlem 76.39 fol. 20v, 11 jan. 1611.
481. NHA ORA Haarlem 76.39 fol. 176, 22 april 1611.
482. NHA ORA Haarlem 78.8 (Belastbrieven) fol. 188, 8 nov. 1611.
483. NHA ORA Haarlem 78.8 (Belastbrieven) fol. 238, 31 mei 1612.
484. NHA ORA Haarlem 78.8 (Belastbrieven) fol. 238, 1 juni 1612.
485. NHA ORA Haarlem 47.4 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 118, 10 aug. 1613.
486. NHA ORA Haarlem 47.4 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 131v, 8 febr. 1614.
487. NHA ONA Haarlem 56 (notaris Egbert van Bosvelt), fol. 155 12 mei 1614, fol. 195 10 april 1615.
488. NHA ORA Haarlem 47.4 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 170, 1 aug. 1615.
489. NHA ONA Haarlem 87 (notaris Willem van Triere) fol. 113, 7 sept. 1616.
490. NHA ONA Haarlem 89 (notaris Willem van Triere) fol. 172, 26 nov. 1618.
491. NHA ONA Haarlem 90 (notaris Willem van Triere) fol. 88, 2 juli 1619.
492. NHA ORA Haarlem 47.4 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 269, 14 juli 1620.
493. NHA ORA Haarlem 47.5 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën), fol. 139v, 12 febr. 1626.
494. NA Hof van Holland 2274 (Dingtalen), 6 dec. 1627.
495. NA Hof van Holland 2280 (Dingtalen), 23 nov. 1628.
496. NA Hof van Holland 2280 (Dingtalen), 24 nov. 1628.
497. NA Hof van Holland 698 (Civiele sententies) nr 77, 7 mei 1632.
498. NA Hof van Holland 698 (Civiele sententiën) nr 78, 7 mei 1632.
499. NHA ONA Haarlem 31 (notaris Adriaen willemsz Suyderhoef) fol. 138v, 11 nov. 1583.
500. Jb CBG 22 (1968), Het Haarlems Geslacht van der Laen, blz. 119.
501. NL 60 (1942), Het geslacht van Teijlingen, kolommen 57, 58 en 135.
502. NHA ORA Haarlem 76.39 fol. 200, 7 juni 1611.
503. NHA ONA Haarlem 96 (notaris Willem van Triere) fol. 160, 23 aug. 1625.
504. NHA ONA Haarlem 92 (notaris Willem van Triere) fol. 144, 23 aug. 1621: Willem Jansz van Langevelt, oud omtrent 66 jaren, schipper, wonende buiten de Scalckwyckerpoort binnen de vrijheid van Haarlem.
505. NHA ORA Haarlem 47.3 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 296v, 12 april 1608.
506. NHA ONA Haarlem 47 (notaris Adriaen Willemsz Suyderhoef) fol. 97v, 28 april 1609.
507. NHA ORA Haarlem 47.4 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 163, 23 maart 1615.
508. NHA ONA Haarlem 123 (notaris Jacob Schoudt) fol. 178, 5 jan. 1624.
509. NHA ONA Haarlem 7 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 17v, 11 jan. 1587.
510. Register van Holland en Westvriesland, van den jaare 1602 en 1603, blz. 177.
511. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 409, 21 nov. 1577.
512. NHA ORA Haarlem 78.3 (Belastbrieven) fol. 70v, 1 sept. 1578.
513. NA Hof van Holland 2036, 27 april 1579.
514. NHA ORA Haarlem 76.26 fol. 98v, 31 dec. 1581.
515. NHA ORA Harlem 78.4 (Belastbrieven) fol. 260v, 9 juli 1590.
516. NHA ORA Haarlem 47.2 (Procuratiën, cautiën en acten van appel), 14 nov. 1591.
517. NHA ORA Haarlem 76.30 fol. 22v, 29 jan. 1593.
518. NHA ORA Haarlem 76.32 fol. 102v, 18 aug. 1598.
519. NHA ORA Haarlem 47.3 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 122v, 19 mei 1600.
520. NHA ONA Haarlem 44 (notaris Adriaen Willemsz Suyderhoef) fol. 48, 27 nov. 1604.
521. NHA ORA Haarlem 76.35 fol. 132, 20 dec. 1605.
522. NHA ONA Haarlem 54 (notaris Egbert van Bosvelt) fol. 364v, 2 maart 1606.
523. NHA ORA Haarlem 78.7 (Belastbrieven) fol. 135, 11 juli 1606.
524. NHA ORA Haarlem 47.3 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 302, 11 juli 1608.
525. NA Familiearchief Pots 6 fol. 77v, 14 nov. 1611.
526. NHA ORA Haarlem 78.7 (Belastbrieven) fol. 78v, 10 dec. 1604.
527. NHA ORA Haarlem 78.7 (Belastbrieven) fol. 132, 27 jan. 1606.
528. NHA ONA Haarlem 79 (notaris Willem van Triere) fol. 22v, 13 febr. 1608.
529. NHA ORA Haarlem 47.4 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 9, 2 mei 1609.
530. NHA ONA Haarlem 54 (notaris Egbert van Bosvelt) fol. 210, 11 dec. 1604.
531. NHA ONA Haarlem 78 (notaris Willem van Triere) fol. 120, 3 juli 1607.
532. NHA ORA Haarlem 76.26 fol. 64, 31 dec. 1580.
533. NHA ORA Assendelft 1993 fol. 207, 13 jan. 1581.
534. NHA ORA Haarlem 76.26 fol. 221, 31 jan. 1582.
535. NHA ONA Haarlem 285 (notaris Willem van Kittensteyn) fol. 185, 24 okt. 1659.
536. NHA ONA Haarlem 286 (notaris Willem van Kittensteyn) fol. 153, 13 april 1660.
537. NHA ONA Haarlem 286 (notaris Willem van Kittensteyn) fol. 259, 9 juni 1660.
538. NHA ONA Haarlem 9 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 265, 31 jan. 1592.
539. NHA ONA Haarlem 16 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 46, 2 maart 1601.
540. NHA ONA Haarlem 21 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 20, 31 jan. 1607.
541. NHA ORA Haarlem 76.36 fol. 127, 20 dec. 1607.
542. NHA ORA Haarlem 76.36 fol. 194, 9 febr. 1608.
543. Het Kerstmisgilde te Haarlem, door F.A.O. Sasse van Ysselt, blz. 181.
544. NHA ONA Haarlem 161 (notaris Jacob Steyn) fol. 81, 20 maart 1643.
545. NHA ONA Haarlem 230 (notaris Jan Davitse Colterman) fol. 190, 16 maart 1648).
546. NHA ONA Haarlem 65 (notaris Egbert van Bosvelt), 6 jan. 1640.
547. NHA ORA Haarlem 47.5 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 223, 12 dec. 1628.
548. NHA ONA Haarlem 65 (notaris Egbert van Bosvelt), 17 en 19 februari 1640.
549. Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis, door Frederik Daniel Otto Obreen (redacteur), deel 7, Rotterdam 1890, blz. 272, onder 'Losse aanteekeningen omtrent Hollandsche Plaatsnijders, medegedeeld door Dr A. Bredius'.
550. NNBW deel 5, Leiden 1921, kolom 437, onder 'PANDEREN'.
551. NHA ONA Haarlem 104 (notaris Willem van Triere) fol. 94v, 4 juli 1633: Maritgen Philpsdr van Paenderen oud omtrent 51 jaren.
552. NHA ONA Haarlem 84 (notaris Willem van Triere) fol. 56, 25 mei 1613.
553. NHA ONA Haarlem 234 (notaris Jan Davitse Colterman) fol. 35v, 6 maart 1655.
554. NHA ONA Haarlem 234 (notaris Jan Davitse Colterman) fol. 61, 8 april 1655.
555. NHA ONA Haarlem 234 (notaris Jan Davitse Colterman) fol. 338v, 27 juli 1657.
556. NHA ONA Haarlem 342 (notaris Maximiliaen Bardoel) akte 28, 29 dec. 1658.
557. NHA ONA Haarlem 290 (notaris Willem van Kittensteijn) fol. 103, 25 febr. 1662.
558. NHA ORA Haarlem 47.6 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën), 9 jan. 1635.
559. NHA ONA Haarlem 193 (notaris Vechter Hasewindius) fol. 4v, 30 april 1650.
560. NHA ONA Haarlem 233 (notaris Jan Colterman) fol. 341, 18 juni 1654.
561. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 285, 17 jan. 1575.
562. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiiën, cautiën en acten van appel) blz. 323, 27 sept. 1575.
563. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 347, 12 mei 1576.
564. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 392, 2 aug. 1577.
565. NHA Stadsarch. Haarlem 578 (= ORA 76.25) fol. 252v, 12 febr. 1579.
566. NHA ORA Haarlem 47.1 (Procuratiën, cautiën en acten van appel) blz. 475, 18 april 1579.
567. NHA ORA Haarlem 76.26 fol. 139, 30 dec. 1581.
568. NHA ORA Haarlem 76.26 fol. 181, 30 april 1582.
569. NHA ORA Haarlem 78-3 (Belastbrieven) fol. 189, 30 april 1582.
570. SRM ORA Alphen 1 fol. 41v, 25 aug. 1583.
571. NHA ORA Haarlem 78.4 (Belastbrieven) fol. 278v, 20 nov. 1591.
572. NHA ORA Haarlem 78.6 (Belastbrieven) fol. 138v, 2 april 1599.
573. NHA ORA Haarlem 76.39 fol. 217, 31 aug. 1611.
574. NHA ORA Haarlem 47.4 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 124v, 6 nov. 1613.
575. NHA ONA Haarlem 44 (notaris Adriaen Willemsz Suyderhoef) fol. 6v, 4 sept. 1604.
576. NHA ONA Haarlem 285 (notaris Willem Kittensteijn) fol. 266, 6 dec. 1659.
577. NHA ORA Haarlem 47.6 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën), 1 nov. 1630.
578. SRM ORA Alphen 1 fol. 41, 25 aug. 1583.
579. NHA ONA Haarlem 9 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 329, 5 mei 1592.
580. NHA ORA Haarlem 78.5 (Belastbrieven) fol. 36v, 22 okt. 1592.
581. NHA ORA Haarlem 78.5 (Belastbrieven) fol. 178v, 17 juli 1595.
582. NHA ORA Haarlem 78.5 (Belastbrieven) fol. 180v, 22 juli 1595.
583. NHA ORA Haarlem 78.5 (Belastbrieven) fol. 231, 30 mei 1596.
584. NHA ORA Haarlem 78.5 (Belastbrieven) fol. 262, 20 okt. 1596.
585. NHA ORA Haarlem 78.6 (Belastbrieven), fol. 71v en 72, 14 jan. 1598.
586. NHA ORA Haarlem 78.6 (Belastbrieven) fol. 88, 2 april 1598.
587. NHA ORA Haarlem 78.6 (belastbrieven) fol. 105v, 7 juli 1598.
588. NHA ORA Haarlem 78.6 (Belastbrieven) fol. 185, 28 sept. 1600.
589. RAA ORA Egmond-Binnen 2098 fol. 3v, 6 juni 1602.
590. NHA ORA Haarlem 78.8 (Belastbrieven) fol. 36, 13 aug. 1609.
591. NHA ORA Haarlem 78.8 (Belastbrieven) fol. 37, 20 aug. 1609.
592. NHA ORA Haarlem 78.8 (Belastbrieven) fol. 120, 8 jan. 1611.
593. NHA ORA Haarlem 78.8. (Belastbrieven) fol. 147, 27 mei 1611.
594. NHA ONA Haarlem 25 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 45, 11 mei 1615.
595. NHA ORA Haarlem 78.9 (Belastbrieven) fol. 219, 25 nov. 1615.
596. NHA ORA Haarlem 78.9 (Belastbrieven) fol. 224, 10 dec. 1615.
597. NHA ORA Haarlem 78.9 (Belastbrieven), fol. 237 29 febr, 1616, fol. 239 17 maart 1616.
598. NHA ORA Haarlem 78.9 (Belastbrieven) fol. 234, 13 febr. 1616.
599. NHA ORA Haarlem 78.9 (Belastbrieven), fol. 240v 29 maart 1616, fol. 244 21 april 1616, fol. 249 11 mei 1616.
600. NHA ORA Haarlem 78.9 (Belastbrieven), fol. 250 13 mei 1616, fol. 254v 10 juni 1616.
601. NHA ONA Haarlem 93 (notaris Willem van Triere) fol. 48v, 24 maart 1622.
602. NHA ONA Haarlem 124 (notaris Jacob Schoudt) fol. 243v, 4 nov. 1624.
603. NHA ORA Haarlem 47.5 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 104v, 7 maart 1625.
604. NHA ONA Haarlem 99 (notaris Willem van Triere) fol. 30, 29 febr. 1628.
605. NHA ONA Haarlem 99 (notaris Willem van Triere) fol. 74, 16 mei 1628.
606. NHA ONA Haarlem 130 (notaris Jacob Schoudt) fol. 276v, 7 sept. 1628.
607. NHA ONA Haarlem 100 (notaris Willem van Triere) fol. 125v, 31 aug. 1629.
608. NHA ORA Haarlem 47.6 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën), 26 sept. 1629.
609. NA Hof van Holland 2286 (Dingtalen), 17 dec. 1629.
610. NHA ONA Haarlem 101 (notaris Willem van Triere) fol. 117, 1`9 juni 1630.
611. NHA ONA Haarlem 25 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 434, 13 okt. 1617.
612. NHA ORA Haarlem 47.5 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 214v, 24 aug. 1628.
613. NHA ORA Haarlem 47.5 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 218v, 20 okt. 1628.
614. NHA ORA Haarlem 76.62 fol. 44, 20 febr. 1642.
615. NHA ONA Haarlem 141 (notaris Jacob Schoudt) fol. 30v, 1 maart 1647.
616. NHA ONA Haarlem 140 (notaris Jacob Schoudt) fol. 198, 22 mei 1647.
617. NHA ONA Haarlem 180 (notaris Salomon Coesaert) fol. 496, 8 nov. 1649.
618. NHA ORA Haarlem 47.3 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 218v, 27 april 1604.
619. NHA ORA Haarlem 47.4 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 36v, 1 sept. 1610.
620. NHA ORA Haarlem 47.4 (Procuratiën, cautiën en amdere stipulatiën) fol. 47, 7 febr. 1611.
621. NHA ORA Haarlem 47.6 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën), 27 sept. 1635.
622. NHA ORA Haarlem 76.60 fol. 157, 24 mei 1640.
623. NHA ONA Haarlem 185 (notaris B. J. Deteringh) fol. 152, 10 febr. 1643.
624. NHA ORA Haarlem 47.3 (Procuratiën, auctiën en andere stipulatiën) fol. 55v, 3 juni 1598.
625. NHA ORA Haarlem 47.5 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 114v, 21 juni 1625.
626. NHA ORA Haarlem 47.5 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 123, 29 aug. 1625.
627. NHA ORA Haarlem 47.5 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 210v, 14 juli 1628.
628. NHA ORA Haarlem 47.6 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën), 10 jan. 1631.
629. NHA ORA Haarlem 47.6 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën), 4 maart 1631.
630. NHA ORA Haarlem 47.5 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 193, 23 nov. 1627.
631. NHA ORA Haarlm 47.6 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën), 21 juni 1630.
632. NHA ORA Haarlem 47.6 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën), 2 en 4 juni 1631.
633. NHA ORA Haarlem 47.6 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën), 17 sept. 1635.
634. SAA Arch. van schepenen, Kwijtscheldingsreg. 40 fol. 143v, 6 juni 1644.
635. UtrArch Notarissen in de stad Utrecht 53 (notaris Cornelis van Vechten) akte 148, 23 april 1646.
636. NHA ONA Haarlem 181 (notaris Cornelis Kittensteyn) akte 46, 14 maart 1647.
637. NHA ONA Haarlem 180 (notaris Salomon Coesaert) fol. 210, 18 juli 1648.
638. NHA ONA Haarlem 280 (notaris Jan Davitse Colterman) fol. 239v, 25 aug. 1648.
639. NHA ORA Haarlem 47.7 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 224v, 28 sept. 1648.
640. NHA ONA Haarlem 180 (notaris Salomon Coesaert) fol. 516, 6 dec. 1649.
641. NHA ORA Haarlem 47.7 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 243, 10 dec. 1649.
642. Dr. A. Bredius, Künstler-Inventare III, Haag 1917, Seite 760.
643. NA Hof van Holland 2459 (Dingtalen), 29 maart 1666.
644. SAA Arch. van schepenen 2170 (Kwijtschelding bij executie) fol. 281v, 22 jan. 1667.
645. NHA ORA Haarlem 47.4 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 47v, 14 febr, 1611.
646. NHA ORA Haarlem 47.4 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 200, 26 jan. 1617.
647. NHA ONA Haarlem 26 (notaris Michiel Jansz van Woerden) fol. 341, 14 sept. 1619.
648. NA Hof van Holland 691 (Civiele sententies) nr 157, 31 juli 1630.
649. NHA ORA Haarlem 76.35 fol. 95v, 18 aug. 1605.
650. NHA ORA Haarlem 47.4 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 217, 11 dec. 1617.
651. NHA ONA Haarlem 100 (notaris Willem van Triere) fol. 192, 12 dec. 1629.
652. NHA ONA Haarlem 135 (notaris Jacob Schoudt) fol. 58, 2 aug. 1638.
653. NHA ONA Haarlem 24 (notaris Michiel van Woerden) akte 7, 18 aug. 1612.
654. NHA ONA Haarlem 25 (notaris Michiel van Woerden), 18 sept. 1612.
655. NHA ONA Haarlem 150 (notaris Jacob Schoudt) fol. 304, 18 jan. 1649.
656. NHA ONA Haarlem 230 (notaris Jan Davitse Colterman), fol. 436 31 jan. 1650, fol. 454 18 febr. 1650.
657. NHA ONA Haarlem 235 (notaris Jan Davitse Colterman) fol. 188, 18 febr. 1650.
658. NHA ONA Haarlem 234 (notaris Jan Davitse Colterman) fol. 107, 17 juni 1655.
659. NHA ONA Haarlem 235 (notaris Jan Davitse Colterman) fol. 72, 7 aug. 1647.
660. NHA ONA Haarlem 131 (notaris Jacob Schoudt) fol. 68v, 14 dec. 1628.
661. NA Hof van Holland 2281 (Dingtalen), 18 dec. 1628.
662. NA Hof van Holland 2282 (Dingtalen), 10 mei 1629.
663. NA Hof van Holland 2283 (Dingtalen), 3 juli 1629.
664. NHA ORA Haarlem 47.6 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën), 2 nov. 1630.
665. NHA ORA Haarlem 47.6 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën), 16 jan. en 19 febr. 1631.
666. RAL ONA Leiden 433 (notaris Kaerl Outerman) akte 233, 21 dec. 1640.
667. KITLV inventaris 17 (Collectie geslacht Van Swieten).

  Cuijk, 16 dec. 2013.
  H. & A.B. de Vries-Doyle
  Jan van Cuijkstraat 46,
  5431 GC  Cuijk.
  Tel. 0485-313614.
  Elektronisch adres: hab.devries-doyle@home.nl


>index

Terug naar het begin.

# # #   G E N K W A   # # #