Naar beginpagina

Genealogie WILLIGRIJP/WILLEGRIJP, van Driehuizen


>index

   I. Dirck Cornelisz KIL, heeft op 21 februari 1651 in Driehuizen een nieuw graf ingenomen.
   IIa. (van I) Crelis Dircksz KIL, op 1 januari 1676 als Crelis Dirksz Kil met Barber Aarjans zijn huisvrouw lidmaat te Driehuizen,
tr. Barber AARJANS, begr. Driehuizen 3 mei 1694 (in graf 34).

   IIb. (van I) Pieter Dircksz KIL, geb. ca. 1614, tr. Guerte KORNELIS, geb. ca. 1615.
   IIIa. (van IIa) Aerjen Cornelisz WILLIGRIJP, alias Kil 9, begr. Driehuizen 11 aug. 1718 (in graf 34), tr. 1° Maertje GERRETS, dr van Gerrit CLAESZ,
tr. 2° Anna CORNELIS,
tr. 3° Trijntje HEERTJES, doet op 26 december 1683 als huisvrouw van Aarjen Cornelis Kil belijdenis in Driehuizen, begr. Driehuizen 12 dec. 1716 (in graf 34).
   IIIb. (van IIb) Jacob Pietersz KIL, alias Boij, tr. Immetien IJSBRANTS, dr van IJsbrant CLAESZ, molenaar op de Eijlandsmolen, op 1 januari 1676 als IJsbrandt Claesz Molenaar met Barber lidmaat te Driehuizen, en Barber, die hertr. met Cornelis Dirksz van der SLUIJS, tuinman.
   IV. (van IIIa) Claes Adriaensz WILLIGRIJP, ged. (nederd. geref.) Driehuizen 15 okt. 1673, schoenmaker, diaken te Westgraftdijk (als zodanig vermeld in 1797 en 1708), ouderling ald. (in 1720 en 1728), impost op begr. Graft 2 sept. 1749, begr. (onvermogen, Claas Ariaansz te Westgraftdijk), tr. 1° N.N.,
ondertr. (impost) 2° Graft 22 aug. 1699 Wijntje JACOBS, ged. (nederd. geref.) Westgraftdijk 22 jan. 1673, impost op begr. Graft 26 jan. 1737 (impost ƒ 3, Wijntje Jacobs, huisvrouw van Claes Willigrijp schoenmaker te Westraftdijk), dr van Jacob CORNELISZ.

   Va. (van IV) Jacob Claesz WILLIGRIJP, ged. (nederd. geref.) Westgraftdijk 22 okt. 1702, impost op begr. ald. 30 dec. 1774, tr. Pietertje CORNELIS, impost op begr. Graft 29 juni 1752.
   Vb. (van IV) Jan Claesz WILLIGRIJP, ged. (nederd. geref.) Westgraftdijk 19 nov. 1706, diaken ald. (als zodanig vermeld in 1733 en 1740), impost op begr. Graft 11 febr. 1745 (onvermogen), ondertr. (impost) Graft 13 jan. 1731 (impost elk ƒ 3) Neeltje Ariens FAES, doet belijdenis (nederd. geref.) Westgraftdijk 2 april 1733 als Neeltje Aris, impost op begr. Graft 25 febr. 1754 als Neeltje Ariens te Westgraftdijk (impost ƒ 3).
   Vc. (van IV) Arien Claesz WILLIGRIJP, ged. (nederd. geref.) Westgraftdijk 27 sept. 1716, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 4 maart 1735, schoolmeester te Marken, secretaris ald., overl. kort vóór 20 mei 1764,
tr. Trijntje Pieters BRUIJN.

   VIa. (van Va) Cornelis Jacobsz WILLIGRIJP, ged. (nederd. geref.) Westgraftdijk 9 sept. 1736, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 5 april 1756, impost op begr. Graft 4 juli 1787 (impost ƒ 3, Cornelis Willigrijp te Westgraftdijk), ondertr. (impost) 1° Graft 21 april 1759 (impost samen ƒ 6, beiden te Westgraftdijk) Trijntje Jans IJPEREN,
ondertr. (impost) 2° Graft 19 dec. 1767 (impost samen ƒ 6, beiden te Westgraftdijk) Grietje Claes HEIJNIS, ged. (nederd. geref.) Westgraftdijk 17 jan. 1740, impost op begr. Graft 9 maart 1783 (impost ƒ 3, Grietje Klaas Heynis te Westraftdijk), dr van Klaas Pietersz HEIJNIS, schoolmeester, en Trijntje MICHIELS.

   VIb. (van Va) Klaas Jacobsz WILLIGRIJP, ged. (nederd. geref.) Westgraftdijk 16 maart 1738, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 12 april 1764, impost op begr. Graft 12 mei 1780 (impost ƒ 6, Klaas Jacobsz Willigrijp te Westgraftdijk), ondertr. (impost) Graft 22 aug. 1767 (impost samen ƒ 6) Guurtje Claes HEIJNIS, ged. (nederd. geref.) Westgraftdijk 21 juli 1743, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 2 april 1764, impost op begr. Graft 28 juni 1779 (impost ƒ 3, Guurtje Klaas Heijnis te Westgraftdijk), dr van Klaas Pietersz HEIJNIS, schoolmeester, en Trijntje MICHIELS.
   VIc. (van Vb) Trijntje Jans WILLIGRIJP, ged. (nederd. geref.) Westgraftdijk 28 okt. 1731, impost op begr. Koedijk 2 mei 1796 (impost ƒ 3),
ondertr. (impost) Koedijk 20 dec. 1760 (impost samen ƒ 6), tr. ald. 4 jan. 1761 Pieter Ariensz HARTLAND, ged. (nederd. geref.) ald. 21 okt. 1731, landbouwer, schepen (1779-1781) 31 te Koedijk, volgens het Registre civique van 1812 geboren op 29 oktober 1729, 'cultivateur', overl. Koedijk 16 april 1817, zn van Arien Jansz HARTLAND, weesmeester (1747-1748) ald., en Neeltje Gerrits KLEIJENBURGH.
   VId. (van Vb) Adriaan Jansz WILLIGRIJP, ged. (nederd. geref.) Westgraftdijk 3 maart 1737, doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 2 april 1764, impost op begr. Graft 8 aug. 1783 (pro deo, Arian Jansz Willigrijp te Westgraftdijk),
ondertr. (impost) Graft 1 mei 1762 (onvermogen, beiden te Oostgraftdijk) Neeltje Pieters TUYN.
   VIe. (van Vb) Jelle Jansz WILLIGRIJP, ged. (nederd. geref.) Westgraftdijk 16 aug. 1739, doet belijdenis (nederd. geref.) Oterleek 30 jan. 1774, vertrekt op 1 mei 1791 met attestie van Oterleek naar Alkmaar (volgens het lidmatenregister van Oterleek voor Noord-Schermer en Stompetoren), begr. Alkmaar 14 okt. 1808, ondertr./tr. Zijpe/Alkmaar 13/28 april 1771 Neeltje Jans STEKELBOS, ged. (nederd. geref.) Oterleek 20 sept. 1751, komt op 31 januari 1773 met attestatie in Oterleek van Alkmaar, gaat op 1 mei 1791 met attestatie naar Alkmaar (volgens lidmatenregister van Oterleek voor Noord-Schermer en Stompetoren), begr. Alkmaar 17 dec. 1805 (in de Grote Kerk, Noordergang No 337), dr van Jan Gerritsz STEKELBOS en Jantje Jans TROMPEN.
   VIf. (van Vb) Cornelis Jansz WILLEGRIJP, ged. (nederd. geref.) Westgraftdijk 2 april 1741, in 1771 pachter van vier percelen land van Bartholomies Jansz Krook 48, overl. Koedijk 1 mei 1780, ondertr. Koedijk 3 febr. 1770, ondertr. (impost) ald. 3 febr. 1770 (impost samen ƒ 6), tr. ald. 18 febr. 1770 Neeltje Jacobsdr de VRIES, ged. (mennon.) Langedijk 22 april 1770, impost op begr. Koedijk 24 jan. 1789 (impost ƒ 3), dr van Jacob Cornelisz de VRIES, op 5 augustus 1731 vermeld als diaken van de mennonistische gemeente van Langendijk en omgeving, en Maartje Dirks KOOPMAN, die hertr. met Harmen KLAASZ.
   VIg. (van Vc) Wijntje Ariens WILLIGRIJP, ged. (nederd. geref.) Marken 16 sept. 1742 (doopgetuige Neeltje Pieters Blank van Westgraftdijk), begr. Groot-Schermer 17 juni 1779 (betaald ƒ 4), tr. Aris Klaasz KAAIJ, alias de Heer, boer, zn van Klaas KAAIJ.
   VIIa. (van VIa) Pieter Cornelisz WILLIGRIJP, ged. (nederd. geref.) Westgraftdijk 27 aug. 1775, doet belijdenis (nederd. geref.) Oterleek 19 mei 1797, dagloner, overl. Akersloot 13 dec. 1818,
tr. Akersloot 28 maart 1802 Antje Simonsdr ADMIRAAL, ged. (nederd. geref.) Zuid-Schermeer, banne Akersloot 6 febr. 1773, overl. Akersloot 16 dec. 1840, dr van Simon Dirksz ADMIRAAL en Guurtje Jacobs HOOGLAND.

   VIIb. (van VIb) Trijntje Klaasdr WILLEGRIJP, ged. (nederd. geref.) Westgraftdijk 29 dec. 1771, overl. Zaandam 14 febr. 1859, ondertr. (impost) 1° Oostzaandam 7 dec. 1798 (impost ƒ 12 samen) Cornelis Dirksz ZEMEL, ged. (nederd. geref.) ald. 21 aug. 1749, overl. Zaandam 3 maart 1812, zn van Dirk Pietersz ZEMEL en Lijsbeth Hendriks ROOS, wedn. van Jannetje STADLANDER, tr. 2° Zaandam 19 april 1812 Hendrik TEUNTJES, geb. Diepholz (Hanover) ca. 1766, kleermaker, overl. Zaandam 17 sept. 1833, wedn. van Helena HEIJTGEEST.
   VIIc. (van VIe) Jannetje WILLIGRIJP, ged. (nederd. geref.) Oterleek 16 april 1775 (doopgetuige Maartje Pieters Trompe), overl. Alkmaar 6 sept. 1826,
ondertr./ondertr. Bergen (N.-H.)/Alkmaar 18 sept. 1793/29 sept. 1792, attestatie om te trouwen Bergen (N.-H.) 13 okt. 1793 (naar Alkmaar) Arien Dirksz HOUTKOPER, arbeider, zn van Dirk Klaasz HOUTKOOPER, landbouwer, op 13 mei 1781 met zijn vrouw Lijsbet Arijs Heeman vertrokken naar Bergen, en Lijsbeth Aarjens HEEMAN.

   VIId. (van VIf) Jacob WILLEGRIJP, ged. (nederd. geref.) Koedijk 4 okt. 1772, overl. Noord-Scharwoude 27 april 1807 (volgens opgave bij het huwelijk van zijn dochter Neeltje), ondertr. (impost) Koedijk 2 jan. 1801 (impost ƒ 6, zij weduwe van Noord-Scharwoude), ondertr. (impost) Noord-Scharwoude 3 jan. 1801 (impost ƒ 6 voor haar) Antje Dirks LANDMEETER, geb. ald. ca. 1759 (bij aangifte van haar overlijden wordt haar leeftijd vermeld als 63 jaar), doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 5 mei 1782, overl. Noord-Scharwoude 23 juni 1823, dr van Dirk Cornelisz LANDMEETER en Grietje LEEUWEN, wed. van Pieter KALVERDIJK.
   VIIe. (van VIf) Klaas Cornelisz WILLEGRIJP, ged. (nederd. geref.) Koedijk 23 okt. 1774, overl. 28 mei 1807, tr. Ariaantje Jacobsdr BOLDEWIJN, geb. ca. 1774, overl. Koedijk 26 aug. 1841, dr van Jacob Jansz BOLDEWIJN en Belijtje Jacobs HENSBROEK.
   VIIf. (van VIf) Neeltje Cornelis WILLEGRIJP, geb. Koedijk 27 nov. 1779, ged. (nederd. geref.) ald. 24 juni 1804 ('mennist'), doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 18 juni 1804, overl. Koedijk 30 dec. 1827,
ondertr. (impost) Koedijk 28 febr. 1802 (impost ƒ 3 voor haar) Cornelis Jansz KEIJZER, geb. 6 aug. 1773, ged. (nederd. geref.) ald. 8 april 1798 ('mennist'), doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 2 april 1798, dagloner, bij impost op trouwen in Koedijk jongeman van Oudkarspel, overl. Koedijk 22 juli 1820 (in huis nr 7, zoon van Jan Kijzer en Aaltje Houdewind, echtelieden gewoond hebbende in de gemeente van Oudkarspel), zn van Jan Cornelisz KEIJZER, in 1784 en 1789 vermeld als voorzanger in Koedijk van de mennonistische gemeente in Langedijk en omgeving, en Aaltje Harks HOUDEWIND.

   VIIIa. (van VIIa) Grietje Pieters WILLIGRIJP, geb./ged. (nederd. geref.) Westgraftdijk 31 aug./5 sept. 1802, overl. Westzaan 14 nov. 1872,
tr. Westzaan 17 maart 1844 Pieter HEIJN, geb. ald. (op het Wijver) 3 aug. 1806, ged. (nederd. geref.) ald. 24 aug. 1806, arbeider, overl. Leeuwarden 25 nov. 1851, zn van Pieter Pietersz HEIJN en Aafje Cornelis BUIS.

   VIIIb. (van VIIa) Guurtje Pieters WILLIGRIJP, geb./ged. (nederd. geref.) Westgraftdijk 2/13 juli 1806, dienstmaagd (bij huwelijk), werkster (bij huwelijk van haar zoon Cornelis), overl. Wormerveer 18 febr. 1888,
tr. Westzaan 28 okt. 1832 Gerrit Jansz KUIJT, geb. ald. 3 april 1790, ged. (nederd. geref.) ald. 4 april 1790 (doopgetuige Risje Gerrits Kuit), landman, veehouder, vleeshouwer, zn van Jan Gerritsz KUIJT en Maartje Dirksdr BAKKER, wedn. van Jantje Luitjesdr RAANG.

   VIIIc. (van VIId) Neeltje WILLEGRIJP, geb./ged. (nederd. geref.) Noord-Scharwoude 26 okt./1 nov. 1801, overl. Den Helder 6 juni 1849,
tr. Noord-Scharwoude 2 maart 1823 Jacob RUITER, geb./ged. (nederd. geref.) Obdam 9/11 febr. 1798, landbouwer, landman, zn van Dirk Jacobsz RUIJTER en Lijsbet Gerritsen BOMESIJ, die hertr. met Antje WAGENAAR.

   VIIId. (van VIIe) Jacob WILLEGRIJP, geb. Koedijk 5 sept. 1805, ged. (nederd. geref.) ald. 8 sept. 1805 (doopgetuige Guurtje Boldewijn), dagloner, overl. ald. 22 aug. 1873,
tr. Koedijk 29 jan. 1837 Trijntje NOL, geb. St. Pancras 25 maart 1815, dienstbode (bij huwelijk), overl. Koedijk 7 jan. 1894, dr van Aldert Pietersz NOLLEN, dagloner, en Jantje SCHOON.

   IXa. (van VIIId) Jantje WILLEGRIJP, geb. Koedijk 27 nov. 1841,
tr. Koedijk 4 juni 1876 Aris MUIJS, geb. Castricum 18 maart 1848, koetsier, bakkersknecht, arbeider, fabrieksarbeider, overl. Beverwijk 13 juli 1912, zn van Jacob MUIJS, boerenknecht, daggelder, arbeider, landbouwer, en Weijntje de HEER, die hertr. met Janna de MOL.

   IXb. (van VIIId) Aldert WILLEGRIJP, geb. Koedijk 4 mei 1851, in 1880 timmermansknecht in de Zijpe aan de Schagerbrug, timmerman, in Anna Paulowna ingeschreven met vrouw en kind op 20 februari 1888 komende van Sloten, op 3 juni 1913 met zijn vrouw naar Wieringen, op 26 april 1914 weer met zijn vrouw in Anna Paulowna van Wieringen, overl. Koedijk (wonende te Anna Paulowna) 11 maart 1916,
tr. Zijpe 10 mei 1879 Neeltje RAVEN, geb. ald. 29 jan. 1843, dr van Jan RAVEN en Antje BLAAUBOER.

Noten
CBG = Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag
NHA = Noord-Hollands Archief te Haarlem
RAA = Regionaal Archief Alkmaar
1. RAA OA Graft nrs 292-296 (Gaderboek, 1669-1673).
2. RAA ORA Zuid- en Noordschermer 6334 (Veilboek), 27 dec. 1691.
3. RAA ORA Zuid-Schermer fol. 27v, febr. 1661.
4. RAA ONA Zuid- en Noordschermer 6563b (notaris Harman Bosch), 21 jan. 1667.
5. RAA ORA Zuid-Schermer 6330 fol. 117v, 6 april 1669.
6. RAA ORA Zuid-Schermer 6330 fol. 118v, 6 april 1669.
7. RAA ORA Zuid-Schermer 6332 fol. 14v, 28 maart 1678.
8. RAA ORA Zuid-Schermer 6332 fol.43v, 30 mei 1680.
9. Tot en met 1685 wordt de achternaam Kil gebruikt.
10. RAA ONA Westgraftdijk 1641 (notaris Adriaan Kos) akte 33, 1 maart 1681.
11. RAA OA Graft 314-310, Gaderboek van het schot enz., 1690-1696.
12. RAA ONA Westgraftdijk 1643 (notaris Adriaan Cos) akte 62, 3 juni 1707.
13. RAA ORA Zuid- en Noordschermer 6339 (Weesboek), fol. 19 17 april 1685, fol. 87v 8 jan. 1697.
14. RAA ORA Zuid-Schermer 6332 fol. 145 en 145v, 26 jan. 1686.
15. RAA ORA Zuid-Schermer 6334 (Veilboek), 3 jan. 1686.
16. RAA ORA Schermerhorn 6310 fol. 179, 30 okt. 1710.
17. RAA ORA Zuid-Schermer 6331 fol. 4, 30 maart 1670.
18. RAA ORA Graft 6442, fol. 7v 13 febr. 1679, fol. 51 1 maart 1681.
19. RAA ONA Westgraftdijk 1641 (notaris Adriaen Cos) akte 33, 21 april 1679.
20. RAA ONA Graft 1612 (notaris Meijnerd Salm) akte 392, 1 dec. 1690.
21. RAA ORA Graft 6444 fol. 23, 20 april 1699.
22. RAA OA Graft 321-324, Gaderboek van het schot enz., 1697-1700.
23. RAA ORA Zuid- en Noordschermer 6334 (Veilboek), 12 jan. 1700.
24. RAA ORA Graft 6444, fol. 61 16 april 1700, fol. 62 17 april 1700, fol. 78 13 dec. 1700.
25. RAA ORA Graft 6445 fol. 221v, 21 febr. 1719.
26. RAA ORA Graft 6496 (Weesboek) fol. 102, 1 mei 1759.
27. RAA ORA Graft 6496 (Weesboek) fol. 40, 4 nov. 1749.
28. RAA ORA Graft 6488 (Voogdijboek), 1 dec. 1767.
29. RAA ORA Graft 6488 (Voogdijboek), 6 juli 1779.
30. RAA ORA Zijpe 6585 fol. 42v, 5 dec. 1795.
31. RAA J.P. Geus, Schouten, secretarissen, schepenen en weesmeesters te Koedijk, 1580-1811, Capelle a/d IJssel 1984.
32. RAA ORA Koedijk 6227 fol. 219, 4 maart 1802.
33. RAA ORA Koedijk 6227, fol. 232, 232v, 233, 233v en 234, 31 maart 1803.
34. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 8 nr 404, 31 mei 1817.
35. RAA ONA Akersloot 140 (notaris Lourens Veer), 18 jan. 1792.
36. RAA ONA Akersloot 140 (notaris Lourens Veer), 2 mei 1787.
37. Registre Civique Akersloot 6 nov. 1811, nr 27.
38. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 8 nr 402, 18 mei 1817.
39. NHA Memories van successie 1818-1902, 105 (kantoor Alkmaar, 1846 1e halfjaar), 21.
40. RAA ORA Koedijk 6229 akte 56, 27 febr. 1811.
41. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 20 nr 107, 21 nov. 1829.
42. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 23 nr 44, 16 juni 1832.
43. CBG Familieadvertenties tot 1970.
44. RAA ORA Koedijk 6226 fol. 161v, 7 jan. 1779.
45. RAA ORA Koedijk 6232 fol. 84v, 15 nov. 1783.
46. RAA ORA Koedijk 6227, fol. 81 10 aug. 1788, fol. 112 6 jan. 1791.
47. RAA NA Alkmaar 662 (notaris Hadriaan van Daverveldt) akte 230, 5 juni 1773.
48. RAA OA Koedijk 20d, 4 dec. 1771.
49. RAA ORA Koedijk 6226 fol. 26v, 3 aug. 1769.
50. RAA ORA Koedijk 6227 fol. 104, 5 nov. 1789.
51. RAA NA Alkmaar 914 (notarissen Michiel Johan de Lange en A.F. Allebé) akte 124, 30 nov. 1829.
52. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 13 nr 68, 10 aug. 1822.
53. NHA Vredegerecht Beverwijk 12, 1822 nr 22, 13 sept. 1822.
54. RAA ORA Zuid- en Noordschermer 6340 (Weesboek), 11 febr. 1781.
55. NHA ONA Zaandam 6229 (notaris Jan Evenblij) akte 607, 19 juli 1800.
56. NHA ONA Zaandam 6119 (notaris Albert Booker) akte 169, 15 dec. 1798.
57. NHA ONA Zaandam 6120 (notaris Albert Booker) akte 43, 18 maart 1799.
58. NHA Vredegerecht Zaandam kanton 1 (Westzaandam) 406 nr 17, 25 febr. 1812.
59. RAA ORA Oudkarspel 6065 fol. 66v, 29 okt. 1798.
60. RAA ORA Noord-Scharwoude 6137 blz. 177, 30 april 1802.
61. RAA ORA Oudkarspel 6069 akte 40, 20 okt. 1809.
62. RAA NA Alkmaar 1105 (notaris Adrianus Petrus de Lange) akte 120, 25 febr. 1824.
63. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 3 nr 58, 13 april 1812.
64. NHA Vredegerecht Alkmaar kanton 1, 19, nr 33 26 april 1828, nr 40 14 mei 1828, nr 59 4 juli 1828.
65. RAA ORA Oudkarspel 6067 fol. 18, 5 jan. 1807.
66. NHA Ned. Herv. Gem. Beverwijk/Heemskerk 685, 25 febr. 1858.
67. Op 25 januari 1814 zijn in Koedijk blijkens de aangifte geboren Jacob en Jansje, zoon en dochter; in het geboorteregister is dit gewijzigd in „Jacoba” en „Jansje”, met Jansje geboren vóór Jacoba, ingevolge een beschikking van de arrondissementsrechtbank te Alkmaar van 9 december 1841 ten verzoeke van Jacob Keijzer boerendienstbode wonende te Velsen.
68. NHA Memories van successie, kantoor Alkmaar 1903-1927, 7/5636.
69. Gegevens volgens een niet meer beschikbare mededeling op internet.

  Cuijk, 16 dec. 2013.
  H. & A.B. de Vries-Doyle
  Jan van Cuijkstraat 46,
  5431 GC  Cuijk.
  Tel. 0485-313614.
  Elektronisch adres: hab.devries-doyle@home.nl


>index

Terug naar het begin.

# # #   G E N K W A   # # #