Naar beginpagina

Parenteel DANIEL
(6 generaties)


>index

   I. Daniel DIRCXZ, geb. ca. 1447, schepen van Beverwijk in 1505 1, burgemeester in 1513 (in de 'Informatie' van 1514, onder „Beverwijck”: Daniel Dircxzoon, burgemeester in 't verleden jaar, oud 67 jaar 2,
tr. N.N.
   II. (van I) Pieter DANIELSZ, wielmaker te Beverwijk, ook vermeld als Pieter van Dyc Danielsz en als Pieter van Dyc, tr. N.N.    IIIa. (van II) Cornelisgen PIETERSDR, tr. Sijmon CLAESZ.
   IIIb. (van II) Aechte PIETERSDR, overl. vóór 26 aug. 1606,
tr. Jan Lucasz HELDERMAN, schout van Beverwijk, als zodanig vermeld vanaf 1600, in 1602 vermeld als schout van Heemskerk, overl. verm. tussen 6 juni 1606  20 en 13 okt. 1606, die hertr. met Jannitgen IJSBRANTSDR.

   IIIc. (van II) Maritgen PIETERSDR, tr. Gerrit Bartholomeusz SMIT, smid, die hertr. met Guirte GERRITS.    IVa. (van IIIa) Aechte SIJMONS, overl. vóór 20 mei 1632, tr. Cornelis Adriaensz MANSDICK, geb. ca. 1561  45, begr. Haarlem 26 mei 1646.
   IVb. (van IIIa) Trijn SIJMONS, tr. Arent DIRCKSZ.
   IVc. (van IIIb) Pieter Jansz van DIJCK, cijnspachter, tollenaar van Beverwijk, overl. ald. 22 nov. 1649, tr. 1° (schepenbank) Beverwijk 6 aug. 1610 (hij uit Beverwijk, zij uit Egmond-Binnen) Maritgen AELBERTSDR,
tr. 2° (schepenbank) Beverwijk 29 april 1618 (zij van Velsen) Tonisgen CLAESDR, geb. Velsen, dr van Claes CORNELIS PHILLIPSZ en Aeff THAMIS.
   IVd. (van IIIb) Gerrit Jansz HELDERMAN, glazenmaker te Beverwijk, waard in de Morinne, overl. vóór 19 maart 1635, tr. Maritgen CLAESDR, overl. vóór 11 juni 1650, dr van Claes Engelsz HERTOCH en Anna ARENTSDR.    Va. (van IVb) Sybrecht ARENTSDR,
tr. Jan Jansz OOSTINDIES.

   Vb. (van IVc) Aechte Pietersdr van DIJCK, tr. Willem Jacobsz KUIJPER (later Hageling(en) genaamd).
   Vc. (van IVc) Maritgien Pieters van DIJCK, overl. tussen 10 jan. 1643 en 21 juli 1643, tr. Claes Jansz DORREGEEST, deurwaarder.    Vd. (van IVd) Lucas Gerritsz HELDERMAN, geb. Beverwijk ca. 1600, glazenmaker, schepen ald., gasthuismeester 120 ald., overl. vóór 23 sept. 1666, ondertr. (nederd. geref.) Amsterdam (Oude Kerk) 8 mei 1627 als Luycas Gerritsz uit de Beverwijk, glazemaker, oud 26 jaar, wonende in de Beverwijk, met, als Teuntie Gerrits van Amsterdam, oud 24 jaar, geassisteerd met haar moeder Aecht Wienis, weduwe, in de Korte Tuynstraet, Teunisge GERRITSDR, dr van Gerrit en Aecht WIENIS.
   Ve. (van IVd) Jan Gerritsz HELDERMAN, geb. ca. 1607, schoenmaker, ondertr. (schepenbank) Beverwijk 25 juni 1634 (zij van Amsterdam), ondertr. (pui) Amsterdam 1 juli 1634 (hij uit de Beverwijk, zij van Amsterdam, oud 21 jaar, geassisteerd met haar moeder Aeft Jans), attestatie om te trouwen Beverwijk 11 juli 1634 Lijsbeth TEUNISDR, geb. Amsterdam ca. 1613, dr van Aeft JANS.
   Vf. (van IVd) Aechtje Gerrits HELDERMAN, tr. 1° Pieter Arijaensz HAGESTEIJN, overl. vóór 27 febr. 1636,
tr. 2° (schepenbank) Beverwijk 19 april 1636 Huijgh FLORISZ.

   Vg. (van IVd) Claes Gerritsz HELDERMAN, wagenmaker, tr. 1° Beverwijk 13 juni 1633 (zij van „Jacobj Parochie opter Bildt in Vrieslandt”) Geertge Reyniers UITERWYCK, geb. ca. 1605  140, overl. vóór 29 dec. 1674, ondertr. 2° Beverwijk 29 dec. 1674 Lydia PENNE, wed. van Cornelis de MUNCK.
   Vh. (van IVd) Daniel Gerritsz HELDERMAN, alias Schouten, geb. ca. 1611  97, meester kleermaker te Haarlem, herbergier, ondertr. 1° Haarlem 17 april 1634, ondertr. Beverwijk april 1634 (zij van Haarlem, betoog verleend om te Haarlem te mogen trouwen), tr. Haarlem 30 april 1634 Jacomijntje JACOBS, begr. ald. nov. 1655, ondertr. 2° Haarlem 24 sept. 1656 (zij weduwe uit 's-Gravenhage; akte gegeven om te Alkmaar te trouwen), tr. Alkmaar 1 okt. 1656 Sophia van den BURGH, dr van Johan van den BURGH, piqueur, wed. van Jacobus van OIRSCHOT.
   Vi. (van IVd) Laurens Gerritsz HELDERMAN, ondertr. Beverwijk 3 mei 1643 Pietertje LOURENS, ged. (nederd. geref.) ald. 1 maart 1620, dr van Lourens PIETERSZ en Maritgen GERBRANTS, die hertr. met Jan Jansz de BOER.
   VIa. (van Vd) Aegje Lucas HELDERMAN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 18 nov. 1635 (doopgetuige Elbert Claesz Elandt), doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 8 sept. 1660, ondertr./tr. Amsterdam/Beverwijk 19 april/11 mei 1664 Cornelis Theunisz van STEENIS, doet in Beverwijk op 7 juni 1665 belijdenis als Cornelis Theunisz van Steeninghs, vleeshouwer (poorterboek Amsterdam 28 sept. 1666: Cornelis Teunisse van Stenes van Geldermalsen, vleeshouwer, heeft eed gedaan en 't klein recht betaald), zn van Antonis Cornelisz van STEENHUIS 158, schout van Wadenoyen, in 1645 buurmeester van Geldermalsen.    VIb. (van Vd) Neeltje Lucas HELDERMAN, overl. vóór 29 maart 1665,
ondertr. (nederd. geref.) Amsterdam 31 maart 1660 (ingetekend op de acte van Simon van Breen, predikant te Beverwijk) Isaec EGBERTSZ, geb. ald. ca. 1633, bij huwelijk bloockemaker in de Binnenbroidziedersstraet.

   VIc. (van Vd) Annetje Lucas HELDERMAN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 22 sept. 1641 (doopgetuige Guiert Meijnderts), ondertr./tr. Beverwijk 20 sept./6 okt. 1669 Jan Jansz VERLAEN, ged. (nederd. geref.) ald. 2 nov. 1644 (doopgetuigen Wouter Gerritsz [Verlaen], Lysebeth Gerrits), schoenmaker, zn van Jan Gerritsz VERLAEN en Maritge GERRITSDR.
   VId. (van Ve) Gerrit Jansz HELDERMAN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 21 jan. 1643 (doopgetuigen Geertruijt Claes, Grietge Reyniers, Lucas Gerrits), hovenier te Amsterdam (poorterboek Amsterdam, 31 augustus 1672: Gerrit Janse Helderman, hovenier, herkomst de Beverwijk), begr. ald. 6 april 1707,
tr. 1° Maritje Teunis van der VELDE, begr. Amsterdam 17 aug. 1683,
ondertr. 2° Amsterdam 11 dec. 1683 Eva Michiels HARTOGS, wed. van Claas Dirx SWAARBROEK.

   VIe. (van Ve) Theunis Jansz HELDERMAN, geb. ca. 1644, doet belijdenis (nederd. geref.) Beverwijk 3 juni 1691, in 1701 schepen ald., huistimmerman, begr. ald. 10 juli 1710, ondertr. 1°/tr. Beverwijk/Castricum 30 mei/15 juni 1664 Guurtje ADAMS, wed. van Jacob MIEUSSEN,
ondertr. 2°/tr. Beverwijk 2/18 sept. 1690 Geertrui WOLFS.

   VIf. (van Vf) Pietertje PIETERS,
ondertr. Noordwijk 19 okt. 1654, tr. ald. 13 nov. 1654 (met attestatie van Beverwijk) Cornelis Dircksz WASSENAER.

   VIg. (van Vf) Lijsbet HUIJGEN,
tr. Anthonij Matthijsz NACHTEGAEL, hoedemaker.

   VIh. (van Vg) Catharina Claes 'Trijntje' HELDERMAN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 26 nov. 1634 (doopgetuige Mary van Dyck van Wilsnes(?)), ondertr. Leiden 5 maart 1665 Jacobus van BREEN  177, geb. Texel 1640, doet belijdenis (nederd. geref.) Beverwijk 5 dec. 1660 (jongman), predikant, zn van Simon van BREEN, predikant, te Koog (Texel) 1637-1641, in Oost-Indië 1641-1655, te Beverwijk (hulppredikant) 1655 178, en Regina de BONT.
   VIi. (van Vg) Gerrit Claesz HELDERMAN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 17 okt. 1638 (doopgetuige Aeres Tysen), doet belijdenis (nederd. geref.) ald. 7 dec. 1671 samen met zijn vrouw Lysbeth Carels, wagenmaker, is samen met zijn huisvrouw Lysbeth Carels op 3 juni 1668 in Beverwijk met attestatie van Alkmaar, overl. vóór 22 febr. 1676, ondertr./tr. Beverwijk 28 juli/12 aug. 1663 Lysbeth Carels SCHEPENS, overl. vóór 22 febr. 1676.    VIj. (van Vg) Frans HELDERMAN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 14 april 1640 (doopgetuige Geert, meid van Sr. Jeronimus), chirurgijn,
ondertr. 1° Amsterdam 23 maart 1662 Josijna LEIJDSTERRE, geb. Gouda ca. 1641,
tr. 2° Segwaart 24 april 1681 Marijtje MAERTENS.

   VIk. (van Vg) Reynier Claesz HELDERMAN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 6 maart 1647 (doopgetuigen Lucas Gerritsz en Geertge Gerrits), chirurgijn, overl. vóór 30 mei 1704, tr. 1° Breda 17 jan. 1678 Digna van VECHELEN, ged. (nederd. geref.) ald. 16 febr. 1654, dr van Jacob Dielissen van VECHELEN, aalmoezenier ald. in 1647, makelaar in granen in 1653, marktzetter van de rogge in 1666, en Cateleijne VERSTRATEN,
tr. 2° Jannetje MICHIELS, begr. Delft 26 nov. 1704.

   VIl. (van Vi) Aaltje Laurens HELDERMAN, ged. (nederd. geref.) Beverwijk 13 sept. 1654 (doopgetuige Grietge Louweris), begr. Amsterdam (Westerkerk) 16 maart 1693,
ondertr. Amsterdam 20 april 1685 Elbert van LIESVELT, geb. Abcoude ca. 1661, makelaar, begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk en Engelse Kerk) 24 nov. 1722, die hertr. met Sijtje DORLAND.

Noten
Informacie van 1514 = Informacie upt stuck der Verpondinghe van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant, gedaen in den jaere MDXIV, transcriptie door R. Fruin, Leiden 1866.
Jb CBG = Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie
NA = Nationaal Archief te Den Haag
NHA = Noord-Hollands Archief te Haarlem
RAA = Regionaal Archief Alkmaar
SRM = Streekarchief Rijnlands Midden, te Alphen aan den Rijn
ZSA = Zaans Streekarchief/Gemeentearchief Zaanstad, te Koog a/d Zaan
1. NHA Haarlem Kloosterarchieven 96 (Rekeningen memorie van Beverwijk).
2. Informacie van 1514, onder „Beverwijck”.
3. NHA Haarlem Kloosterarchieven 96 (Rekeningen Memorie van Beverwijk), 1540/1541 Martini.
4. NHA ONA Beverwijk 237 (notaris Jan Cornelisz Velsen) akte 74, 17 juli 1646, 242 akte 237, 2 aug. 1651.
5. NA Staten van Holland vóór 1572, 1158 (10e penning Wijk aan Duin 1557), fol. 16.
6. NHA ORA Wijk aan Duin 1346, fol. 16 17 mei 1641, fol. 18v 30 mei 1641.
7. NA Staten van Holland vóór 1572, 575 fol. 1, 909 fol. 4, 1542 fol. 2v.
8. NHA ORA Heemskerk 302 (Enkele schepenakten), 21 nov. 1557.
9. NA Staten van Holland vóór 1572, 1158 (10e penning Wijk aan Duin 1557), fol. 6.
10. NA Staten van Holland vóór 1572, 1483 (10e penning Wijk aan Duin 1561), fol. 9v, fol. 15, fol. 23, fol. 29, fol. 32.
11. NA Staten van Holland vóór 1572, 1582 (10e penning Wijk aan Duin 1569), fol. 23.
12. NHA ORA Beverwijk 1206 blz. 128, 10 jan. 1562.
13. RAA ORA Alkmaar 158 fol. 234v, 10 juni 1662.
14. RAA NA Alkmaar 217 (notaris Cornelis van Heijmenbergh), 3e boekdeel fol. 4v, 21 jan. 1662.
15. NA Abdij van Egmond 172 (Blaffaert 'De vrucht 67 verschenen anno 1568') fol. 22v.
16. RAA NA Alkmaar 14 (notaris Willem Pietersz van Limmen) fol. 139, 26 aug. 1606.
17. RAA NA Alkmaar 14 (notaris Willem Pietersz van Limmem) fol. 141, 29 aug. 1606.
18. NHA ORA Beverwijk 1208 fol. 95, 6 juni 1610.
19. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1313 (Schepenrol), 11 jan. 1625.
20. NHA ORA Beverwijk 1163 (Schepenrol): op 6 juni 1606 is Jan Lucasz Helderman nog schout van Beverwijk, op 13 oktober 1606 is dat Court van IJperen.
21. NHA ORA Heemskerk 279 (nw 247), blz. 84 26 dec. 1591, 280 (nw 248) blz. 61, 1 nov. 1596, 281 (nw 249) blz. 13, 5 dec. 1602.
22. NHA ORA Haarlem 47.3 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 144v, 24 maart 1601.
23. NHA ORA Beverwijk 1163 (Schepenrol), 15 febr, 1608.
24. NHA ORA Beverwijk 1164 (Schepenrol), 2 aug. en 26 nov. 1611.
25. NHA ORA Beverwijk 1164 (Schepenrol), 13 juli 1612.
26. NHA ORA Wijk aan Duin 1348 blz. 126, 30 mei 1669.
27. RAA ORA Alkmaar 15 (Weeskamer) fol. 51, 8 juni 1582.
28. NHA ORA Velsen 955 blz. 210, 12 jan. 1594.
29. NHA ORA Velsen 955 blz. 349, 3 nov. 1598.
30. RAA NA Alkmaar 61 (notaris Jacob Cornelisz van der Geest) fol. 159, 2 maart 1614.
31. RAA NA Alkmaar 63 (notaris Jacob Cornelisz van der Geest) fol. 72v, 27 nov. 1618.
32. RAA ORA Alkmaar 141, fol. 216v 18 aug. 1612, fol. 220 19 sept. 1612, fol. 249 1 mei 1613.
33. RAA ORA Alkmaar 141 fol. 179, 23 mei 1612, 146 fol. 92v, 2 juni 1627.
34. RAA ORA Alkmaar 141 fol. 250v, 3 mei 1613.
35. RAA NA Alkmaar 59 (notaris Jacob Cornelisz van der Gheest) fol. 320v, 1633.
36. RAA ORA Alkmaar 151 (Transporten) fol. 16, 4 mei 1638.
37. RAA NA Alkmaar 214 (notaris Cornelis Heijmenbergh) akte 183, 9 jan. 1662.
38. NHA ONA Beverwijk 248 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 171, 15 april 1666.
39. NHA ONA Beverwijk 248 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 179, 8 juli 1666.
40. RAA NA Alkmaar 265 (notaris Cornelis Kessel) akte 270, 23 mei 1676.
41. RAA ORA Alkmaar 101 fol. 258, 19 juni 1676.
42. RAA NA Alkmaar 60 (notaris Jacob Cornelisz van der Geest) fol. 83, 22 mei 1610.
43. RAA NA Alkmaar 83 (notaris C.J. Baert) fol. 116v, 27 aug. 1629.
44. ZSA ORA Krommenie 1396 fol. 3v, 20 mei 1632.
45. NHA ONA Haarlem 103 (notaris Willem van Triere) fol. 67, 15 april 1632: Cornelis Adriaensz Mansdick, van Schoten, nu wonende buiten de St. Janspoort in de banne van Haarlem.
46. NHA ORA Haarlem 47.4 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën), 30 aug. 1621.
47. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1313 (Schepenrol).
48. NHA ONA Haarlem 148 (notaris Jacob Schoudt) fol. 48v, 6 nov. 1631.
49. NHA ONA Beverwijk 248 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 115, 11 maart 1665.
50. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1326, blz. 73 27 dec. 1624, blz. 76 12 jan. 1625.
51. NHA ONA Beverwijk 237 (notaris Jan Cornelisz Velsen) akte 74, 17 juli 1646.
52. NHA ONA Beverwijk 242 (notaris Jan Cornelisz Velsen) akte 371, 2 aug. 1651.
53. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1322 blz. 150, 8 april 1612.
54. NHA ORA Beverwijk 1164 (Schepenrol), vanaf 13 juli t.e.m. 13 dec. 1612.
55. NA Hof van Holland 2217 (Dingtalen), 26 jan. 1616.
56. NA Hof van Holland (Dingtalen), 23 april 1616.
57. NHA ORA Velsen 930 (Schepenrol), 28 juni en 2 aug. 1617.
58. NA Hof van Holland 2225 (Dingtalen), 22 juli 1617.
59. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin, 1312 30 dec. 1620 en 1313 29 jan. 1622 (Schepenrol).
60. NHA ORA Velsen 759 fol. 100v, 18 dec. 1624.
61. NHA ORA Velsen 931 (Schepenrol), 5 april 1628.
62. NHA ORA Wijk op Zee en Wijk aan Duin 1326 blz. 269, 9 dec. 1629.
63. NHA ORA Velsen 959, fol. 260v en 261, 31 maart 1632.
64. RAA NA Alkmaar 59 (notaris Jacob Cornelisz van der Gheest) fol. 231, 12 dec. 1632.
65. NHA ORA Haarlem 47.6 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën), 10 febr. 1633.
66. NHA OA Beverwijk 202, 17 okt. 1622.
67. NHA OA Wijk aan Zee en Duin, Staat van de grootte der landerijen opgemeten 1633-1636, datum 14 febr. 1637.
68. NHA ONA Beverwijk 236 (notaris Jan Cornelis Velsen) blz. 55, 6 febr. 1645, 237 blz. 97, 8 juni 1647.
69. NHA ORA Wijk aan Duin 1346, fol. 28 23 sept. 1641, fol 37v 28 maart 1642.
70. NHA ORA Velsen 933 (Schepenrol), 15 april 1643.
71. NHA ORA Velsen 961 fol. 4v, 16 sept. 1643.
72. NHA ORA Beverwijk 1168 (Schepenrol) fol. 37v, 9 april 1644.
73. NHA ORA Velsen 933 (Schepenrol), 10 april 1647.
74. NHA ORA Beverwijk 1237 (Diverse schepenakten), blz. 17 22 nov. 1649, blz. 19-39 5 febr. 1650 t.e.m. 10 mei 1650.
75. NHA ONA Beverwijk 240 (notaris Jan Cornelisz Velsen) akte 230, 18 jan. 1650.
76. NHA ONA Beverwijk 244 (notaris Jan Cornelis Velsen), blz. 191 8 april 1655, blz. 199 27 mei 1655.
77. NHA ORA Beverwijk 1213 blz. 110, 15 april 1650.
78. NHa ONA Beverwijk 234 (notaris Simon Lantskneght), 30 okt., 22 nov. en 29 nov. 1642.
79. NHA ORA Beverwijk 1208 fol. 28, 14 april 1603, 1207 fol. 143, 6 april 1616.
80. NHA ORA Beverwijk 1163 (Schepenrol), 25 okt. 1605.
81. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1322 blz. 108, 23 maart 1610.
82. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1322, blz. 144 22 jan. 1612, blz. 157 30 mei 1612.
83. NHA ORA Beverwijk 1164 (Schepenrol), 27 jan. 1612 en 23 febr. 1612.
84. NHA ORA Wijk aan Zee en Duin 1323 blz. 53, 27 juni 1614.
85. NHA ORA Beverwijk 1207 fol. 142, 1 april 1616.
86. NHA ORA Wijk op Zee en Wijk aan Duin 1325 blz. 5, 21 mei 1617.
87. NHA ORA Beverwijk 1209 blz. 34, 4 mei 1618.
88. NHA ORA Velsen 931 (Schepenrol), 6 april 1622, 17 april 1624 en 22 mei 1624.
89. NHA ORA Beverwijk 1209 blz. 152, 30 april 1622, en ORA Wijk aan Zee en Duin 1326 blz. 6, 17 april 1622.
90. NHA ORA Beverwijk 1211 blz. 19, 21 mei 1635, OA Wijk aan Zee en Duin 35, Grootte der landerijen, 14 febr. 1637.
91. NHA ORA Beverwijk 1211 blz. 175, 12 nov. 1638.
92. NHA ORA Beverwijk 1212 blz. 86, 13 mei 1642.
93. NHA ORA Wijk aan Duin 1346 fol. 2v, 26 febr. 1640.
94. NHA ORA Beverwijk 1168 (Schepenrol) fol. 32, 24 juli 1642.
95. NHA ORA Beverwijk 1212 blz. 223, 1 mei 1645.
96. NHA ONA Haarlem 142 (notaris Jacob Schoudt) fol. 195, 11 juni 1650.
97. NHA ONA Haarlem 174 (notaris Salomon Coesaert) fol. 155v, 9 dec. 1647: Daniel Schoutten Mr Cleermaecker, oud 36 jaren.
98. NHA ONA Haarlem 331 (notaris Henrick van Gellinchuysen) fol. 141, 18 aug. 1675.
99. NHA ORA Haarlem 47.5 (Procuratiën, cautiën en andere stipulatiën) fol. 21v, 3 aug. 1622.
100. NHA ORA Beverwijk 1243 (Diverse schepenakten), 12 febr. 1684: Arent Jansz Oostindies, omtrent 71 jaren.
101. NHA ONA Beverwijk 247 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 118, 23 okt. 1662.
102. NHA ORA Wijk aan Duin 1348 blz. 31, 4 juni 1662.
103. NHA ORA Beverwijk 1213 blz. 85, 17 mei 1650.
104. NHA ONA Beverwijk 240 (notaris Jan Cornelisz Velsen) nr 258, 17 mei 1650.
105. NHA ONA Beverwijk 244 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 88, 19 mei 1654.
106. RAA ORA Oudkarspel 6057 blz. 168, 4 aug. 1654.
107. RAA ORA Koedijk 6220 2e stuk blz. 160, 10 jan. 1664.
108. NHA ORA Beverwijk 1216 blz. 9, 24 maart 1668.
109. RAA NA Alkmaar 436 (notaris Abraham de Vos) fol. 104, 15 sept. 1695.
110. RAA NA Alkmaar 252 (notaris Abraham de Vos) fol. 252, 27 juni 1701.
111. Jb CBG 20 (1966) Herlaer (van), De afstamming van de Noord-Hollandse van Herlaers uit het oude adellijke geslacht van die naam, blz. 83-122, door J.W. Groesbeek.
112. NHA ORA Beverwijk 1216, blz. 18 en 19, 24 mei 1668.
113. NHA ORA Beverwijk 1216 blz. 96, 10 dec. 1669.
114. NHA ONA Beverwijk 234 (notaris Simon Lantskneght), 21 juli 1643.
115. NHA ONA Beverwijk 234 (notaris Simon Lantskneght), 10 jan. 1643.
116. RAA ORA Oudkarspel 6057 blz. 188, 17 juli 1655.
117. NHA ONA Beverwijk 254 (notaris Cornelis Jansz Velsen) blz. 32, 31 dec. 1665.
118. NHA ONA Beverwijk 248 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 161, 29 jan. 1666.
119. RAA NA Alkmaar 293 (notaris Pieter van Everdingen) fol. 91v, 23 maart 1675, ORA Koedijk 6221 2e stuk blz. 36, 11 febr. 1677.
120. NHA ORA Wijk aan Duin 1346 fol. 113v, 23 juli 1649.
121. NHA ORA Beverwijk 1212 blz. 267, 11 juni 1646.
122. NHA ONA Beverwijk 238 (notaris Jan Cornelisz Velsen) akte 129, 12 maart 1648, 248 blz. 52, 8 sept. 1664.
123. NHA ONA Haarlem 283 (notaris Willem van Kittensteyn) fol. 92v, 23 aug. 1658.
124. NHA ORA Beverwijk 1215, blz. 312 en 313, 29 aug. 1663.
125. NHA ORA Beverwijk 1216 blz. 48, 21 okt. 1668.
126. NHA ORA Beverwijk 1241 (Diverse schepenakten) blz. 6, 3 dec. 1668.
127. NHA ONA Beverwijk 245 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 172, 28 sept. 1658, ORA Beverwijk 1240 blz. 150, 29 maart 1665.
128. NHA ONA Beverwijk 244 (notaris Jan Cornelisz Velsen) akte 177, 5 febr. 1655.
129. NHA ORA Beverwijk 1240 (Diverse schepenakten) blz. 241, 23 sept. 1666.
130. NHA ORA Beverwijk 1240 (Diverse schepenakten) blz. 367, 21 juli 1668.
131. NHA ORA Beverwijk 1241 (Diverse schepenakten) blz. 112, 6 sept. 1670.
132. NHA ONA Beverwijk 248 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 335, 19 mei 1669.
133. NHA ONA Beverwijk 243 (notaris Jan Cornelis Velsen) akte 538, 24 jan. 1653.
134. NHA ORA Beverwijk 1211 blz. 49, 27 febr. 1636, en ORA Wijk aan Zee en Duin 1327 fol. 21v, 27 febr. 1636.
135. NHA ONA Beverwijk 254 (notaris Cornelis Jans Velsen), blz. 12 8 aug. 1664, blz. 111 5 juli 1670.
136. NHA ONA Beverwijk 247 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 49, 27 jan. 1662.
137. NHA ORA Beverwijk 1216 blz. 69, 9 mei 1669.
138. NHA ORA Beverwijk 1215 blz. 254, 31 jan. 1663.
139. NHA ORA Beverwijk 1216 blz. 435, 22 jan. 1677.
140. NHA ONA Beverwijk 236 (notaris Jan Cornelisz Velsen) akte 41, 10 sept. 1645: Geertgen Reyniers, vrouw van Claes Gerritsz Helderman, oud omtrent 40 jaren.
141. NHA ONA Beverwijk 236 (notaris Jan Cornelisz Velsen) akte 41, 10 sept. 1645.
142. NHA ORA Beverijk 1217 blz. 2, 8 okt. 1679.
143. NHA ONA Haarlem 280 (notaris Willem van Kittesteyn) fol. 140, 20 maart 1657.
144. NHA ONA Haarlem 280 (notaris Willem van Kittesteyn) fol. 142, 21 maart 1657.
145. NHA ONA Haarlem 280 (notaris Willem van Kittesteyn) fol. 206, 13 april 1657.
146. NHA ONA Haarelm 288 (notaris Willem van Kittensteyn), fol. 94 en fol. 94v, 10 febr. 1661.
147. RAA NA Alkmaar 147 (notaris J. van Everdingen) fol. 69, 18 sept. 1656.
148. RAA Weeskamer Alkmaar 23 fol. 276, 1 nov. 1656.
149. NHA ONA Beverwijk 248 (notaris Jan Cornelisz Velsen) blz. 106, 12 febr. 1665.
150. NHA ORA Beverwijk 1212, blz. 178 8 mei 1644, blz. 229 3 juni 1645.
151. NHA ORA Beverwijk 1213 blz. 88, 27 mei 1650.
152. NHA OA Beverwijk 198, Lijst van nieuw gebouwde huizen.
153. NHA ORA Beverwijk 1213 blz. 271, 9 mei 1653.
154. NHA ONA Beverwijk 252 (notaris Jan Cornelisz Poorter), 15 en 26 okt. 1662.
155. NHA ORA Beverwijk 1215 blz. 28, 19 mei 1659.
156. NHA ORA Beverwijk 1216 blz. 159, 6 nov. 1670.
157. NHA ORA Beverwijk 1217 blz. 429, 5 juni 1688.
158. Voor een genealogie 'van Steenis' zie Ned. Patriciaat 45.
159. NHA ORA Beverwijk 1218, blz. 162 en 164, 11 maart 1692, blz. 222 4 mei 1693.
160. NHA ORA Beverwijk 1220 blz. 493, 23 juli 1714.
161. NHA ONA Beverwijk 262 (notaris Jan Barrevelt) akte 42, 25 sept. 1720.
162. NHA ORA Beverwijk 1220 blz. 71, 28 mei 1706.
163. NHA ORA Beverwijk 1221 bz. 301, 19 mei 1720.
164. NHA ORA Beverwijk 1222 blz. 268, 21 febr. 1726.
165. NHA ONA Haarlem 409 (notaris Cornelis Rens) akte 301, 2 april 1703.
166. NHA OA Beverwijk 383 (Lijst van mennisten aangeslagen voor de vrijheid van schutterij en burgerwacht.
167. NHA ORA Beverwijk 1216 blz. 93, 30 nov. 1669.
168. NHA ORA Beverwijk 1218, blz. 67 23 juni 1690, blz. 185 23 aug. 1692.
169. NHA ORA Beverwijk 1219 blz. 74, 22 mei 1697.
170. NHA ORA Beverwijk 1217 blz. 403, 2 mei 1688.
171. NHA ORA Beverwijk 1217 blz. 417, 24 mei 1688.
172. NHA ORA Beverwijk, 1218 blz. 226, 20 mei 1693, 1219 blz. 481, 31 jan. 1703.
173. NHA ORA Uitgeest 211, fol. 197 en fol. 197v, 15 mei 1725.
174. NHA ORA Beverwijk 1222, blz. 224 en blz. 227, 17 mei 1725.
175. NHA ORA Haarlem 76.82 fol. 112v, 30 jan. 1677, 76.83 fol. 101, 21 dec. 1678.
176. NHA ORA Haarlem 76.94 fol. 80, 8 dec. 1693, 76.99 fol. 79, 11 juni 1704.
177. De meeste gegevens over de familie Van Breen komen van de heer H.J. Zwart te Leersum.
178. F.A. van Lieburg, Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816, Dordrecht 1996, dl 1 blz. 34.
179. NHA ORA Beverwijk 1241 blz. 336, 23 febr. 1676.
180. NHA ONA Beverwijk 258 (notaris Jan Barrevelt) akte 11, 5 okt. 1711.
181. SRM RA Alphen 23 fol. 136, 10 maart 1683.
182. SRM RA Alphen 27 fol. 143v, 30 mei 1704.
183. Amstelodamum Jb 39 (1942) en Jb 44 (1950).

  Cuijk, 16 dec. 2013.
  H. & A.B. de Vries-Doyle
  Jan van Cuijkstraat 46,
  5431 GC  Cuijk.
  Tel. 0485-313614.
  Elektronisch adres: hab.devries-doyle@home.nl


>index

Terug naar het begin.

# # #   G E N K W A   # # #